ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7 / 2557

เมื่อ 4 มิถุนายน 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.2 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “โครงการเปิดโลกทัศน์ผู้บริหารยุคใหม่” จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.3 การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และให้ทำประกาศเสนออธิการบดีลงนามตามอัตราที่ปรับดังรายการต่อไปนี้
๑.ระดับมหาวิทยาลัย
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๕,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๔,๐๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๔) เลขานุการภายนอก ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๕) เลขานุการภายใน ๑,๐๐๐ บาท/วัน
๒. ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า/สำนัก
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๓,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๔) เลขานุการภายใน ๗๕๐ บาท/วัน
๓. ระดับกอง/ภาควิชา/สาขาวิชา
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ประธานกรรมการ) ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ประธานกรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการ) ๑,๕๐๐ บาท/วัน
๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (กรรมการ) ๑,๐๐๐ บาท/วัน
๕) เลขานุการภายใน ๕๐๐ บาท/วัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

3.3 สรุปผลการโหวตแบบตราสัญลักษณ์ ๒๕ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม :
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ให้รับทราบโดยทั่วกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๑ ) จำนวน ๓ คน เป็นระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัล รัตนโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑)ให้ตัดข้อ ๑. ข้อ ๑.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”
๒)เพิ่มข้อความในข้อ ๓ ฉบับลง วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖
๓)ข้อ ๔ เพิ่มคำนิยาม คำว่า นิติบุคคล / องค์กร
๔)ข้อ ๖ (๓) ให้ปรับเกณฑ์ ระดับ ๔ หมายถึง ผลงานดีมาก เป็น ดีเด่น
๕)ข้อ ๗(๒) แก้ไข “...ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕(๔)” เป็น ๖(๓)
๖)ข้อ ๗(๓) ตัดข้อความ “...ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองเลือกสรร..”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข(ร่าง) ประกาศ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.3 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ตามประกาศฉบับเดิม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.4 การดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการการออกแบบและอนุรักษ์ศิลปะลุ่มน้ำโขง

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

4.5 โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย – ฝรั่งเศส ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.6 การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครบรอบ ๒๕ ปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองกลาง นำไปปรับระยะเวลาและรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อมิให้กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันมากเกินไป และขอความร่วมมือ คณะ/สำนัก พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.7 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ในกรณีจำเป็นรีบด่วน

มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ( ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 การปรับแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปเป็นแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑.ให้กองแผนงาน กำหนดตัวชี้วัดด้านการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร ให้ชัดเจนและควรระบุว่า ให้เป็นภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒.เพิ่มกิจกรรมด้านการลดอุบัติเหตุทางจราจร คือ จัดอบรมวินัยทางจราจร กิจกรรมการตรวจสภาพรถให้นักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน นำไปปรับแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปเป็นแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามในประกาศฯต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย Engagement Thailand

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.2 รายงานผลการสอบบัญชี คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประสานกับสำนักงานตรวจสอบภายใน พิจารณาประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

5.3 การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มูนมังเมืองอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ และเห็นชอบ ให้สำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัย ฯ ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเวียน คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.5 รายงานความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.6 รายงานความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี