ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8 / 2557

เมื่อ 8 กรกฏาคม 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ขอความร่วมมือด้านแนวคิดและข้อมูล เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.2 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.3 การรับที่ดินขึ้นทะเบียนราชพัสดุ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาเขตมุกดาหาร

1.4 ๑.๔ แนวนโยบายเร่งด่วนเน้นหนักของจังหวัดอุบลราชธานี ระยะ๑ปี (มิถุนายน ๒๕๕๗ – พฤษภาคม ๒๕๕๗) สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปของ คสช.(มิ.ย. ๒๕๕๗ - พ.ค.๒๕๕๘)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.5 แจ้งสรุปผลการประชุมที่สำคัญเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการประสานงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

1.6 การขอเข้าพบและศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 การดำเนินการจัดการทดสอบทางวิชาการ ครั้งที่๑(UBU ACADEMIC TEST#๑)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีผลกระทบจากการเลื่อนการจัดการสอบ GAT/PAT และการปรับการเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : ประเด็นที่ ๑. รับทราบ รายงานสรุปปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ , โครงการพิเศษและระบบรับผ่านส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเด็นที่ ๒. เห็นชอบให้เปิดรับนักศึกษาเพิ่ม สำหรับหลักสูตรที่ไม่ได้จำนวนนักศึกษาตามแผนที่กำหนด คือ คณะเกษตรศาสตร์/ คณะวิทยาศาสตร์/ คณะศิลปศาสตร์ /คณะบริหารศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ โดยมอบคณะกรรมการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.5 ตัวอย่างป้ายบอกชื่อถนน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑.เห็นชอบตัวอย่างป้ายบอกชื่อถนน ตามรูปแบบที่ ๒
๒.ให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เลือกวัสดุที่มีสภาพความทนทาน ขนาด
ของป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และให้ทดลองดำเนินการเฉพาะถนนสายหลักก่อน
๓.สำหรับการเขียนชื่อถนน มอบคณะศิลปศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาทั้งการเขียนชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.6 ขั้นตอนการดำเนินงานทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา และ (ร่าง)หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑.ให้เปลี่ยนชื่อเรื่อง จากเดิม เป็น เรื่อง ทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาและการเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒.ข้อ ๒ ให้เพิ่มคำนิยามตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จากเดิมเป็น “ “รองอธิการบดี”
หมายความว่า รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม ดูแลงานพัฒนานักศึกษา”
๓.ข้อ ๔ ให้ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการเขียนเป็นข้อ จากเดิมเป็น
“ข้อ ๔ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้
๑)องค์ประกอบของคณะกรรมการ
(๑)อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ประธานกรรมการ
(๒)คณบดีหรือรองคณบดี ผู้อำนวยการหรือ กรรมการ
รองผู้อำนวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
(๓)ผู้แทนหน่วยจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง กรรมการ
หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
(๔)เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจากคณะ กรรมการ
(๕)หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา กรรมการ
(๖)นายกสโมสรนักศึกษา กรรมการ
(๗)ประธานสภานักศึกษา กรรมการ
(๘)หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ ”
๔.ปรับแก้ไขข้อความ หน้าที่ของคณะกรรมการ (๓) ให้ตัดคำว่า อนุมัติ จากเดิมเป็น
“(๓) พิจารณากำหนดและให้ความเห็นชอบค่าหน่วยกิจกรรมของแต่ละกิจกรรมรวมถึงการพิจารณาเทียบค่าหน่วยกิจกรรม”
๕.ปรับแก้ไขข้อความ หมวด ๒ ประเภทกิจกรรม และการกำหนดค่าหน่วยกิจกรรม
ในข้อ ๙ จากเดิมเป็น “ข้อ ๙ นักศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๖ ให้ครบทุกด้านอย่างน้อยด้านละ ๑ หน่วยกิจกรรม เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น”
๖.ปรับแก้ไขข้อความ ข้อ ๑๕ ๑) จากเดิมเป็น “ ๑) นักศึกษายื่นคำร้องได้ที่สำนักงาน
พัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมคำร้องฉบับละ ๕๐ บาท โดยชำระที่กองคลัง”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้สำนักงานพัฒนานักศึกษานำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ จำนวน ๑,๗๗๖ คนโดยได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษตามประกาศฯ การให้ปริญญาเกียรตินิยม เป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๒ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอหารือการร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๒) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑๓ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Management and Econiomics (UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.5 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.6 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ College of Aquaculture and Fisheries,Can Tho University (มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ) สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.7 การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยดานัง (Faculty of Chemical Engineering University of Science and Technology of Danang)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.8 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.)แทนตำแหน่งเดิม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็น คณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.)แทนตำแหน่งเดิม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.9 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : มอบงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จัดทำแบบสำรวจข้อมูลวิธีการรับเข้านักศึกษาของแต่ละคณะ และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.10 (ร่าง) อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง เพื่อตรวจสอบระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและรวบรวมเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอที่ประชุมในการจัดทำประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.11 (ร่าง) อัตราค่าบริการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสานกับ กองคลัง เพื่อตรวจสอบข้อมูลและระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.12 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
๑.ให้ตัดข้อความ ข้อ ๑ และ ข้อ ๒
๒.ปรับวิธีการเขียนประกาศ ให้เป็นลำดับขั้นตอน เช่น ระยะเวลาการเริ่มประเมิน กำหนดระยะเวลาที่นักศึกษาต้องประเมิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.14 การกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบ

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะ ให้ปรับแก้ไข ข้อความใน ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ ปรับรวมเป็นข้อ ๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

4.15 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานฯที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.16 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และส่วนที่เหลือจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้านบาทถ้วน) ขออนุมัติยืมเงินจาก สำนักวิทยบริการ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.18 รายงานผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ และแผนการดำเนินงาน และแผนประมาณการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (ต.ค.๒๕๕๖ – ก.ย. ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

5.2 การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๓.๑ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะเภสัชศาสตร์
๕.๓.๒ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ สำนักวิทยบริการ
๕.๓.๓ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๕.๓.๔ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๕.๓.๕ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์
๕.๓.๖ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 กำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.6 รายงานความก้าวหน้าการจัดประชุมนานาชาติ 18th WCCN “Agriculture,Food and Nutrition for Health and Wellness”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี