ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 9 / 2557

เมื่อ 7 สิงหาคม 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗7 เมื่อวันอังคารที่ ๘ กรกฎคาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำไปปรับแก้ไขตรวจสอบ ข้อความและรายการในบัญชีแนบท้ายประกาศให้ถูกต้อง และให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศฉบับลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.2 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. เห็นชอบการกำหนดสัดส่วนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้
๒.๑) การกำหนดสัดส่วนวิธีรับตรง ๘๐% และวิธีรับผ่านส่วนกลาง
๒๐%
๒.๒) สัดส่วนวิธีรับตรงพื้นที่ ๖๐% วิธีรับตรงโควตาพิเศษ ๒๕%
วิธีรับตรงทั่วไป ๑๕ %
ทั้งนี้ ให้ปรับวิธีรับตรงโควตาขยายโอกาสทางการศึกษาอยู่ภายใต้กรอบ
สัดส่วนของวิธีรับตรงตามโควตาพิเศษ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๓)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๓) จำนวน ๑๗ คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑๕ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับรูปแบบการเขียนประกาศ จัดกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกัน กำหนดในหัวข้อเดียวกัน และนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 การจัดสรรค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษาให้กับสำนักวิทยบริการ และ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับสำนักวิทยบริการ และ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หน่วยงานละ ๕๐๐ บาท /ต่อหัว/ต่อคน โดยมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัยและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวจันทรา พุกชัยวานิชย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวจันทรา พุกชัยวานิชย์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ให้ขยายเวลาการศึกษา ๑ ภาคการศึกษาปกติ ด้วยเหตุจำเป็น

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.5 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : -ที่ประชุมปรับไปพิจารณาในวาระสืบเนื่อง ๓.๒ –

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : มอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ นำข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของสำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาเทียบเคียงอัตราค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.7 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตัดข้อความ ใน ข้อ ๒ (๕) (ก) มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ และให้ยกข้อความ “และมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี ในกรณีศึกษาในประเทศ”ไปเขียนไว้ในข้อ (ข)
๒. ตัดข้อความ ๒ (๖) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น หรือผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านอื่น ตามที่สถานศึกษานั้นกำหนดอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าศึกษาในสถาบันนั้นไป
๓. แก้ไขข้อความในข้อ ๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน “ การให้ทุน....โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรร.. แก้ไขเป็น ”การให้ทุน....โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จะจัดสรร...”
๔. ตัดและเพิ่มแก้ไขข้อความใน ข้อ ๓ “ (ข) ค่าหนังสือ ตำรา และค่าบริการในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาให้เบิกแบบเหมาจ่าย ปีละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยแนบหลักฐานการจ่าย”
๕. ตัดข้อความในข้อ ๔ (๗) “หากผู้รับทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์อาจนำเหตุที่ผู้รับทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมาประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างด้วย”
๖. ตัดข้อความใน ข้อ ๖ การเบิกจ่ายตาม ๓
(ก) ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใช้ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา
(ข) ค่าหนังสือ ตำรา และค่าบริการในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาใช้ใบสำคัญรับเงิน
(ค) ค่าเดินทาง
กรณีเดินทางโดยรถประจำทางหรือรถไฟ ใช้กากตั๋วโดยสาร
กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน ใช้ใบเสร็จรับเงินและ Boarding pass
ทั้งนี้ ต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้นๆ กรณีมีค่าปรับใดๆไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายได้
๗. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ปรับวิธีการเขียนกำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับระยะเวลาการให้ทุนเพื่อการศึกษา เพื่อป้องกันการเรียนเกินระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะพยาบาลศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.8 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ชอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.9 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : : เห็นชอบ ให้คณะวิทยาศาสตร์ นำไปปรับเพิ่มเติมรายละเอียด ใน ข้อ ๗ และจัดทำประกาศและเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ...

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. เพิ่มข้อความ ในข้อ ๔ เป็น “ ๔.๗ ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้จากการดำเนินงานของศูนย์”
๒. เพิ่มข้อความในข้อ ๕ วรรคท้าย “…ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการและหัวหน้าศูนย์”
๓. แก้ไขและเพิ่มข้อความในข้อ ๖ รายได้ของศูนย์มาจาก แก้ไขเป็น
“ ข้อ ๖ รายได้และรายจ่ายของศูนย์
๖.๑ รายได้ของศูนย์มาจาก
๑) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร
๒) กำไรและดอกผลจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ของศูนย์
๓) เงินและทรัพย์สินที่ได้จากผลประโยชน์จากงานวิจัย
๔) เงินและทรัพย์สินที่ได้จากการบริจาค
๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ
๖.๒ รายจ่ายของศูนย์ประกอบด้วย
๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินการของศูนย์
๒) ร้อยละ ๕ ของรายได้ที่นำเข้าเป็นรายได้มหาวิทยาลัย
๓) ร้อยละ ๕ ของรายได้ที่นำเข้าเป็นเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
๔) รายจ่ายอื่นๆ ตามที่กำหนด ”
๔. แก้ไขข้อความข้อ ๗ (๗.๑) เป็น “...ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงา คณะเกษตรศาสตร์”
๕. ตัดข้อ ๗(๗.๒) “(๗.๒) การรับเงินรายได้จากการดำเนินงานของศูนย์ จะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย โดยอนุโลม”
๖. เพิ่มข้อความในข้อ ๗ (๗.๙) เป็น “(๗.๙) ให้หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี...”
๗ . ให้ปรับการเขียนให้เป็นหมวดหมู่ เช่นหมวดค่าใช้จ่าย หมวดรายรับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะเกษตรศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

4.11 ขออนุมัติตั้งแผนปฎิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม จากเงินเหลือจ่ายสะสมของสำนักวิทยบริการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ....

มติที่ประชุม : มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกับกองคลัง เพื่อตรวจสอบและปรับแก้ไข และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.15 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ตรวจสอบการอ้างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในวรรค ๒ ของ(ร่าง)ประกาศฯ
๒. ให้เพิ่มเติม คำนิยาม “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก” เพิ่ม “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก ที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”
๓. ให้ตัด ข้อ ๕ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนหรือเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนในข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ตามความจำเป็นและเหมาะสม และความขาดแคลนของแพทย์ในสาขานั้นๆ โดยที่เป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการและวิทยาลัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.16 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : อนุัมติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.17 ขอเสนอจัดทำประกันสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.18 แนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะ

มติที่ประชุม : ๑) รับทราบแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าสมัคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒) ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าสมัครในปีการศึกษานั้นๆให้กับคณะต่างๆตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๓) เห็นชอบในการเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในรายการเงินรายได้ค่าสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.19 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ( ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้กับ คณะ/สำนัก โดยมอบ กองแผนงาน เป็นผู้ดำเนินการเพื่อหารือกับสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.20 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.21 ขอความเห็นชอบในการต่อสัญญาและสนับสนุนทุนร่วมวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

5.2 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖ โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.3 แจ้งวงเงินจัดสรรสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.4 การลงนามใน Umbrella Agreement กับ เครือข่าย ASEA-UNINET

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Google Apps for Education (GAFE)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.7 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติจัดการขยะและของเสียอันตราย ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : -ที่ประชุมปรับไปบรรจุในวาระสืบเนื่อง ๓.๑-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.8 รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.๘.๑ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะบริหารศาสตร์
๕.๘.๒ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะนิติศาสตร์
๕.๘.๓ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะเกษตรศาสตร์
๕.๘.๔ รายงานประจำปี ๒๕๕๖ คณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.9 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

5.10 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 16.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี