ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 10 / 2557

เมื่อ 9 กันยายน 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 โครงการสัมมนาผู้บริหาร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการสำนัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดังนี้
๑. ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาท
๒. กรรมการ(จากภายนอก) กำหนดค่าตอบแทน ๒,๐๐๐ บาท
๓. กรรมการ(จากภายใน) กำหนดค่าตอบแทน ๓๐๐ บาท

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

3.3 ขอความเห็นชอบในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ปรับเปลี่ยนชื่อระเบียบวาระ จากเดิม “ขอความเห็นชอบในการต่อสัญญาและ
สนับสนุนร่วมวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ” เป็น “ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
๒. ปรับประเด็นพื้นที่ เป็นกลุ่มพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร
๓. ประเด็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยฝ่ายละ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
แบ่งเป็นสนับสนุนวิจัยในปีแรก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ปีที่สอง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และ ปีที่สาม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.4 ตัวอย่างป้ายบอกชื่อถนน ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ปรับการเขียนชื่อโดยให้เว้นวรรค ในการเขียนชื่อภาษาอังกฤษ และใช้ตัวย่อ Rd. เช่น NAM KHONG Rd.
๒. โครงสร้างของป้ายที่เป็นโลโก้ของมหาวิทยาลัย ให้ใช้เป็นสแตนเลส
๓. การเขียนป้ายชื่อ ภาษาไทย ให้ใช้เลขไทย และการเขียนชื่อภาษาอังกฤษ
ให้ใช้เลขอารบิก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำไปปรับแก้ไข
และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.5 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบและขอให้ผู้รับผิดชอบ นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ไปพิจารณาปรับปรุงผลการดำเนินงาน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑๔) จำนวน ๓๙ คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓๖ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปปรับการเขียนข้อความเพื่อให้สอดคล้อง และการเรียงลำดับขั้นตอนให้ชัดเจน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ และการจองสิทธิอันดับสำรองในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และแนวปฏิบัติในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ (Clearing –house) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : - เอกสารและรายงานการประชุมเสนอเป็นวาระลับ-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.5 การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : - เอกสารและรายงานการประชุมเสนอเป็นวาระลับ-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.6 (ร่าง) ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ตัดข้อความ ในข้อ ๖ “(ก) คณบดี.... หรือ ๓ หน่วยกิตต่อสัปดาห์ ”
“(ข) รองคณบดี... หรือ ๖ หน่วยกิตต่อสัปดาห์”
“(ค) อาจารย์... หรือ ๑๐หน่วยกิตต่อสัปดาห์”
๒. แก้ไข ข้อ ๖ (๓) “ค่าสอนเกินภาระงานสอน ให้เบิกจ่ายภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง และไม่เกินคนละ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อภาคการศึกษา”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะรัฐศาสตร์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.7 นโยบายและกรอบแนวทางในการร่วมทุนวิจัยกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารส่งเสริมการวิจัย ดำเนินการตามนโยบายและกรอบแนวทางในการร่วมทุน ทั้ง ๓ ประเภท กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.8 รายงานการเงินและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ้นสุด ณวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : (-นำไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗-)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.9 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 ขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา
๒๕๕๖ (สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส ๕๖)

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างฟาร์มโคนม ต้นแบบระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

มติที่ประชุม : ขอให้คณะเกษตรศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขทบทวนและเพิ่มรายละเอียด ระบุการใช้พื้นที่ และอัตราค่าตอบแทน ให้อยู่ในขอบข่ายของบันทึกความร่วมมือ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

4.12 รายงานผลการตรวจสอบและรับรองงบการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะรัฐศาสตร์ ประสานสำนักงานตรวจสอบภายในเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.13 (ร่าง) ประกาศทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบและสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.14 (ร่าง) แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : (-นำไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗-)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.15 บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

มติที่ประชุม : (-นำไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗-)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ณ มิถุนายน ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม : (-นำไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗-)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 การลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ University of Wisconsin – Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม : (-นำไปพิจารณาในการประชุมวาระพิเศษวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗-)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ )

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.2 สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.3 สรุปผลการจัดงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 สรุปผลการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2014

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

5.6 รายงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะรัฐศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.7 รายงานการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

5.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี