ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 11 วาระพิเศษ / 2557

เมื่อ 19 กันยายน 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 15.00 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 รายงานการเงินและรายงานวิเคราะห์งบการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ณ มิถุนายน ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.3 (ร่าง) แผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : : เห็นชอบและให้นำไปบรรจุในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.4 บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้พิจารณาปรับเปลี่ยนข้อความใน ข้อ ๑ ให้เหมาะสม “ข้อ ๑.ไทยทีวี ตกลงจะ
รับผิดชอบเป็นผู้สนับสนุนกล่องดิจิทัลหรือกล่องดาวเทียมและอื่นๆอย่างเต็มที่แต่ผู้เดียวแก่มหาวิทยาลัย...”
๒. ให้พิจารณาการกำหนดจุดติดตั้งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการออก
ช่องสัญญาณเดิมของมหาวิทยาลัย
๓. มอบงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ส่งหนังสือสอบถามไปยังคณะ/สำนัก/
หน่วยงานเพื่อรวบรวมและเสนอกำหนดจุดในการติดตั้ง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.5 การลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับ University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม : : เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ให้แล้วเสร็จ แล้วจึงดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ...... และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 18.00น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี