ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5 / 2552

เมื่อ 2 มิถุนายน 2552

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานสารบรรณ กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 - ไม่มี -

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินภายในและภายนอกระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 ดังนี้
ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย
1. รศ.พญ. นันทนา ศิริทรัพย์ หัวหน้าภาควิชานิติเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อดีตรองอธิการบดีฝ่ายจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ให้ฝ่ายเลขานุการทาบทามลำดับที่ 1 ก่อน หากไม่สามารถเป็นประธานได้ให้ทาบทาม ในลำดับที่ 2 ต่อไป
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายนอกมหาวิทยาลัย
1. ดร.วรรทนา สินศิริ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. รศ.ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายในมหาวิทยาลัย
1. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร คณะเภสัชศาสตร์
2. ดร.เหมวรรณ เหมะนัค คณะศิลปศาสตร์
3. ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต คณะวิทยาศาสตร์
4. ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. ดร.สุรชัย สุวรรณลี คณะเกษตรศาสตร์
เลขานุการคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1. นางพนมศรี เลิศศุภวิทย์นภา หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.2 งบประมาณการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้อัตราการเบิกจ่ายเดิม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

4.3 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินงาน ส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สนับสนุนด้านสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน และเห็นชอบให้ รศ.นพ. ป่วน สุทธิพินิจธรรม ดูแลโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์จนกว่าจะมีความพร้อมในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.4 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ขอให้กองบริการการศึกษาพิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นแบบเหมาจ่าย เพื่อสะดวกสำหรับนักศึกษาที่สามารถรับทราบค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรใหม่)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปี 2553 และดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการเสนอของบประมาณจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.2 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 ที่ได้รับการจัดสรรเบื้องต้น

มติที่ประชุม : ประชุมรับทราบและขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการพิจารณาประสานคณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ เสนอขอปรับลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในหมวดบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยนำไปเพิ่มให้กับงบประมาณด้านวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และที่ประชุมมีมติให้ปรับลดได้ โดยให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 รายงานประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.5 รายงานประจำปี งานวิเทศสัมพันธ์ 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง The First Conference on Higher Education Learning and Practice : Focusing on Change (Co-HELP)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบโดยประธานได้ขอความร่วมมือให้คณะส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The First Conference on Higher Education Learning and Practice : Focusing on Change(Co-HELP) โดยพร้อมเพรียงกัน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.2 การแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

มติที่ประชุม : ประชุมมีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้คณะพิจารณาสรุปปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของแต่ละคณะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับแก้ไขปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอสำหรับนักศึกษา และให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการในแต่ละคณะเข้าร่วมประชุมร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกองบริการการการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. ให้กองบริการการศึกษาพิจารณาจัดหางบประมาณสำหรับค่าตอบแทนการสอนนอกเวลาราชการของอาจารย์ผู้สอนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน
3. สำหรับแนวทางในการกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาต่อไปนั้น ขอให้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นหลัก โดยจัดให้เรียนในวันปกติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่กำหนดไว้ ในส่วนของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนให้เฉพาะกลุ่ม โดยอาจพิจารณาทำการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ในวันปกติหรือในวันหยุดราชการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ปิดเวลา 13.00 น
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ