ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 12 / 2557

เมื่อ 7 ตุลาคม 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.3 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประขุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่
๑๑/๒๕๕๗ วาระพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ขอให้มี Hight Pereformance computer ที่ตอบสนองการใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษา
๒. การพัฒนาความเร็วของเครือข่าย
๓. การพัฒนาระบบ CCTV

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.2 (ร่าง) ประกาศทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของสำนักบริหารทัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้ปรับปรุงรูปแบบการจัดทำประกาศให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้
ระบุอำนาจ หน้าที่ของสำนักบริหารทรัพย์สินฯและคณะเจ้าของพื้นที่ให้ชัดเจน
๒. มอบรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พิจารณาร้านอาหารภายในพื้นที่ของคณะต่างๆ ที่ยังไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารทรัพย์สินฯ จะต้องให้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หรือไม่
๓. มอบรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หาข้อมูลย้อนหลังของร้านค้าร้านอาหาร ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งสำนักบริหารทรัพย์สินฯเป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการการลงทุน และการเก็บรายได้อย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรรายได้ให้แก่คณะ/สำนัก เจ้าของพื้นที่ต่อไป
๔. การบริหารจัดการของสำนัก ในกรณีที่มีการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของผู้ประกอบการ ควรแจ้งการต่อสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน และการประมูลใหม่ ควรให้คณะร่วมเป็นกรรมการและมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ประกอบการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างประกาศทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๒ คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒๑ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๓ คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๓ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๙๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๙๘ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๖๗ คน และขอความเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ช่วงที่ ๑) จำนวน ๔๐ คน มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๖๗ คน และให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ช่วงที่ ๑) จำนวน ๔๐ คน ตามหมายเหตุของรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่แนบ มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบการขอขยายจำนวนรับนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เกิน ๕ คน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และให้ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่เป็นทางการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.6 ขอความเห็นชอบการขอขยายจำนวนรับนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เกิน ๕ คน กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และให้ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่เป็นทางการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.7 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวดวงรัชนีกรณ์ เหมือนมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๑๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.8 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.9 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอเพิ่มเติมแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของการเพิ่มชื่อสาขาวิชาใหม่ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรอื่นๆ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.10 ขออนุมัติจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ให้คณะบริหารศาสตร์กลับไปทบทวนและเปรียบเทียบกับประกาศหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนฯ ของคณะอื่นๆ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.11 การอบรมการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับผู้บริหาร

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดฝึกอบรมการใช้งาน Google Apps For Educationสำหรับผู้บริหาร ในวันอังคาร ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.12 ขออนุมัติประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายงบประมาณโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.13 ขอความเห็นชอบ(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (Research Parnership Agreement ) ระหว่าง University of Alberta) ประเทศแคนาดา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ดังกล่าวเป็นภาษาไทยและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.15 ขอความเห็นชอบในการเปิดหลักสูตรใหม่หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.16 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารงานก่อสร้างและจัดการระบบสาธารณูปโภค

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การกำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนงานบริการวิชาการและแผนงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.3 สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

5.4 งบประมาณตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.5 โครงการพัฒนานักวิจัยในประเทศลุ่มน้ำโขง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ปิดเวลา 15.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี