ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 13 / 2557

เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การดำเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.2 ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

1.3 การแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ๔.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓),๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) และขอความเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ช่วงที่๑)มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๔.๑.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๖ คน
๔.๑.๒ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ คน และขอความเห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ช่วงที่ ๑) มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ๔.๑.๑ มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ครั้งที่ ๓) จำนวน ๖ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๔.๑.๒ มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๒) เห็นชอบให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ช่วงที่ ๑ ) จำนวน ๑ คน ตามหมายเหตุของรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๔ คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด
กรณี นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๕ ฉบับ
๔.๔.๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางๆ ไปราชการเพื่อฝึกอบรมโดยใช้เงินรายได้ พ.ศ. ....
๔.๔.๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับและการเก็บรักษา หลักประกัน
สัญญา พ.ศ. ....
๔.๔.๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน พ.ศ. ....
๔.๔.๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
๔.๔.๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมและการจัดงานใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ดำเนินการ ดังนี้
- (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๔ ฉบับ
๑) เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางๆ ไปราชการเพื่อฝึกอบรมโดย
ใช้เงินรายได้ พ.ศ. ....
๒) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับและการเก็บรักษา หลักประกันสัญญา พ.ศ.
๓) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...
๔) เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมและการจัดงานในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....
ขอให้ กองคลัง นำกลับไปพิจารณา เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลัง
ระหว่าง คณะ/สำนัก/หน่วยงาน และนำข้อตกลงหารือร่วมกันกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ กองคลัง ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน พ.ศ. .... และให้ตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.5 ขออนุมัติเข้าศึกษา กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาของหลักสูตร

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑.ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตรวจสอบคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาร่วมกับกองบริการการศึกษา
๒.มอบกองบริการการศึกษา จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้คณะ ตรวจสอบคุณสมบัติการรับเข้าศึกษาให้ตรงตาม มคอ.๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขการ
นำเสนอข้อมูลและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา แจ้งคณะ/สำนัก ส่งรายชื่อผู้แทนและนำเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
๒. เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.7 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานและการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.9 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแบ่งส่วนงานภายใน สำนักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.10 ขอความเห็นชอบจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษที่สอนให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ปรับรูปแบบการเขียนประกาศให้ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบ การอ้างข้อกฎหมาย ตรวจสอบผู้มี
อำนาจในการลงนามประกาศ
๓. ให้คณะบริหารศาสตร์ ปรับปรุงใบสรุปเรื่องในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
ในประเด็น จำนวนนักศึกษา และรายรับ - รายจ่าย ของหลักสูตร ของคณะเพื่อประกอบการพิจารณา
๔. ให้คณะบริหารศาสตร์ ระบุให้ชัดเจนมีรายวิชาใด ที่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
เพิ่มเติมได้
๕. สำหรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้กำหนด เป็น ๓ อัตรา
๕.๑) ค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์สังกัดคณะบริหารศาสตร์ ในอัตรา ๒๐๐
บาท/ชั่วโมง
๕.๒) ค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอก ในอัตรา ๘๐๐ บาท/ชั่วโมง
๕.๓) ค่าตอบแทนสำหรับชาวต่างประเทศ ในอัตรา ๑,๒๐๐ บาท/ชั่วโมง
ทั้งนี้ให้กำหนดเป็นรหัสหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์ เท่านั้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย และวิธีการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้คณะบริหารศาสตร์ จัดทำตัวเลขรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องเก็บเพิ่มเติม และให้ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. ให้เหตุผลในการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นการฝึกงาน
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะบริหารศาสตร์เพื่อนำกลับไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 การขอขยายเวลาเปิดประตู ๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้สำนักงานรักษาความปลอดภัยเก็บสถิติจำนวนผู้เข้าออกประตู ๓ หลังเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นเวลา ๑ เดือน และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.14 ขออนุมัติแบบรูปรายการ รายการก่อสร้าง และรายละเอียดการปรับปรุงระบบ
สารณูปโภคอาคารเรียนรวมใจพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารรวมใจ วิทยาลัยเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในการปรับแก้กรอบวงเงินเป็นเฟสที่สามารถดำเนินการได้ในเบื้องต้น และให้จัดทำเฟสต่างๆที่จะดำเนินการเป็น ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ และ ปีที่ ๓ เป็นต้น และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพิ่มเติม ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 การตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.3 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน (IAQA Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

5.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.5 รายงานผลการเข้าประชุมวิชาการของสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)ครั้งที่ ๓๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.6 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ )

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวคิดการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

5.8 รายงานการประชุมการเข้าร่วมประชาพิจารณ์การปฏิรูปการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

5.9 สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.10 การปรับปรุงเส้นทางถนนแนวรั้วทางออกประตู ๓

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

5.11 สรุปโครงการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี