ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 14 / 2557

เมื่อ 9 ธันวาคม 2557

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ตรวจสอบรูปแบบของการเขียนประกาศ ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. ให้ตรวจสอบ การอ้างระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓. ให้ตรวจสอบอำนาจในการออกประกาศ
๔. ข้อความและเนื้อหาในประกาศ มีมากเกินไป จึงให้จัดแยกประกาศ ตาม(ร่าง)ดังนี้
- ออกประกาศ เป็น ๒ ฉบับ ข้อ ๓ - ๗ ออกประกาศฯ การเปิดหลักสูตร
ข้อ ๑๑ ออกประกาศฯ เป็น การปิดหลักสูตร
- ข้อ ๘-๙,๑๐ ออกประกาศฯ เป็น แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
- ในประเด็นการรายงานความก้าวหน้าของระบบ ควรจะสรุปให้ที่ประชุมฯได้เข้าใจว่า ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ที่ดำเนินการมาแล้วมีอะไรก้าวหน้าอย่างไรบ้าง เช่น คณะ/สำนัก เริ่มใช้ถึงขั้นตอนใด และ เริ่มมีการประกาศใช้เมื่อใด และในขณะดำเนินการมีปัญหาอุปสรรคต้องพัฒนาปรับปรุง เพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงรูปแบบการรายงานความก้าวหน้าในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓)

มติที่ประชุม : : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสนอแนะ ดังนี้
๑. ปรับการเขียนประกาศ ควรมีเฉพาะอัตราค่าบริการ ใช้กับใครบ้าง และระบุวิธีการขอใช้บริการ
๒. ให้ตัดข้อความ ข้อ ๓ .เงินที่ได้รับเป็นค่าบริการวิชาการตามประกาศนี้ ให้นำเข้าเป็นเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร์
๓. ให้ตัดข้อความ ข้อ ๕. กรณีงานวิจัยของบุคลากรในคณะเกษตรศาสตร์ ให้เบิกจ่ายค่าวัสดุ ค่าสารเคมี และค่าตอบแทนผู้ให้บริการจากโครงการวิจัย
๔. ให้ตัดข้อความ ข้อ ๖. กรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
๕. สำหรับการจัดสรร ให้คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดออกประกาศเป็นการจัดการภายในของคณะฯ
๖. ต้องกำหนดอัตราการให้บริการมีอัตราเดียวกันทั้งคณะฯ
๗. การให้บริการการใช้เครื่องมือ ให้คำนึงถึงการซ่อมบำรุงและความเสียหาย

มติที่ประชุม : มอบคณะเกษตรศาสตร์ นำไปปรับแก้ไขอัตราค่าบริการให้ชัดเจน สำหรับอัตราที่ใช้กับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : มอบ คณะวิทยาศาสตร์ นำไปปรับปรุงแก้ไขการอ้างอำนาจในการออกประกาศ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รูปแบบรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. ให้ปรับรูปแบบการเขียนประกาศ โดยการอ้างกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง โดยเริ่มจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ระเบียบ หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ประกอบกับมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรือของสภามหาวิทยาลัย
๒. ปรับการเขียนหลักการและเหตุผล ..โดยเริ่ม โดยที่เป็นการสมควร ......
๓. ให้ตัดข้อ ๑.ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ให้ใช้รูปแบบรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ”
๔. “ข้อ ๒. ให้ใช้ประกาศนี้กับรายงานการเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป บรรดาประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรายงานการเงินที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้ ” ให้นำไปเขียนไว้ท้ายประกาศ
๕. ให้ตัดชื่อเรื่อง เรื่อง ให้ใช้รูปแบบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองคลัง นำไปปรับ(ร่าง) ประกาศ และให้ใช้รูปแบบรายงานทางการเงินตาม เอกสารแนบท้ายของ(ร่าง)ประกาศ และให้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.5 ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Google Asia Pacific Pte LTD

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.6 ขอความเห็นชอบดำเนินการจัดหาเครื่องแม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.7 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Technology,Sydney ประเทศออสเตรเลีย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.8 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสถานที่ติดตั้งป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : มอบให้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประสานกับงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง เพื่อใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ที่มีอยู่แล้วโดยใช้ตามห้วงระยะเวลาที่ไม่มี คณะ/สำนัก/หน่วยงานอื่นใช้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.9 ขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : อนุมัติ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 ขออนุมัติเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารรวมใจ วิทยาเขตมุกดาหาร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (สิ้นไตรมาส ๔)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 แนวทางการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ดำเนินการเหมือนปีที่ผ่านมา และมอบงานรับเข้า กองบริการการศึกษาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.15 กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ และให้แจ้งเวียน คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.16 รับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. ให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบชื่อตำแหน่งในการออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ให้ถูกต้อง
๒. ให้ สำนักงานพัฒนานักศึกษา กำหนดการประชุมเพื่อเตรียมการในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นระยะเพื่อสรุปการจัดเตรียมงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยดานัง วิทยาเขตคอนตูม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.2 โครงการจัดงาน U Place พบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

5.3 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.4 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

5.5 แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครั้งที่ ๒

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.6 กำหนดการ หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.7 การจัดกิจกรรมการเดินแบบการกุศลผ้าไหมอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ และขอความร่วมมือ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามสมัครใจและเห็นสมควร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

5.8 ขอเชิญร่วมงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ: สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี