ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2 / 2558

เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องเรียนการปลอมแปลงใบปริญญา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 คุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม มคอ.๒

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แก้ไขระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ให้สอดคล้องกับ มคอ.๒

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เป็นการเฉพาะราย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

3.2 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติขยายเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี นางสาวกาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการกำหนดขยายระยะเวลา เนื่องจาก
๑. มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาในช่วงระยะเวลา ๒๕๕๓-๒๕๕๔ รวม ๔ ครั้ง ซึ่งสืบเนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาลาออกและยังหาอาจารย์ที่ปรึกษาทดแทนไม่ได้ จนถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยครั้ง ทำให้นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ให้คืบหน้า รวมระยะเวลาที่เสียไปประมาณหนึ่งปีเศษ ซึ่งไม่ใช่ข้อบกพร่องของนักศึกษา จึงเห็นว่าที่นักศึกษาต้องใช้เวลาเกินกว่า ๖ ปีนั้น มีเหตุจากปัญหาดังกล่าวด้วย ซึ่งควรได้รับการชดเชยให้เป็นระยะเวลา ๑ ปี
๒. ขณะนี้นักศึกษาผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และส่งรูปเล่มแล้ว แต่ยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ยังไม่ครบ ยังขาดการตีพิมพ์บทความนานาชาติ ๑ ฉบับ และบทความระดับชาติ ๑ ฉบับ ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำคาดว่าจะส่งตีพิมพ์ได้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ปิดหลักสูตรไปแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ขยายระยะเวลาคราวละ ๑ ภาคการศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี
ตั้งแต่ ๑/๒๕๕๗ ถึง ๒/๒๕๕๗ เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย เพื่อให้นักศึกษาจัดทำบทความตีพิมพ์ตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาโดยต้องมีหนังสือแจ้งผลการรับพิจารณาของกองบรรณาธิการ ภายในสิ้นภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ให้ถือว่าเป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาเป็นการเฉพาะรายและแจ้ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ปรับแก้ไขรูปแบบการเขียนประกาศ และนำเสนอ
อธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๕)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๔ คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๓ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 การกำหนดวงรอบการรายงานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้
- เนื่องจากการประเมินหลักสูตรต้องดำเนินการภายหลังการส่ง มคอ ๗ (ภายใน ๖๐วันหลังสิ้นปีการศึกษา) คือ กำหนดในเดือนกรกฎาคม แต่ต้องประเมินในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นการเปิดภาคการศึกษาแล้ว จะทำให้มีปัญหาอุปสรรคที่ประชุมเสนอให้ดำเนินการก่อน ๑๕ วันก่อนเปิดภาคการศึกษา เลื่อนการส่ง มคอ ๗ ภายใน ๔๕ วัน เพื่อประเมินให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอ
๑) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ วงรอบในการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ตัวบ่งชี้ที่ต้องรายงานเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คือ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง
กันยายน ๒๕๕๘
- ตัวบ่งชี้อื่นๆ รายงานตามปีการศึกษา คือ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง กรกฎาคม
๒๕๕๘
๒) มอบ กองแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดหลักการคิดต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตในแต่ละหลักสูตรร่วมกับหลักสูตรและคณะ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม มีข้อเสนอแนะ ให้ทุกคณะ/สำนัก ที่สนับสนุนทุนสำหรับงานวิจัยขอให้ดำเนินการบรรจุในแผนงบประมาณประจำปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.4 ขอความเห็นชอบ เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมฯให้ข้อเสนอแนะกรณีที่คณบดี จะเป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี จะต้องดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ และต้องลงนามแทนในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.5 ขอความเห็นชอบ เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมฯให้ข้อเสนอแนะกรณีที่คณบดี จะเป็นผู้ลงนามแทนอธิการบดี จะต้องดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจ และคณบดีต้องลงนามแทนในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.6 ๔.๖ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
-ขอถอนเรื่อง-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.7 (ร่าง) แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้
๑. ขอให้กองแผนงาน ดำเนินการปรับปรุงในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานในเรื่องความเสี่ยงด้านนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยให้ดำเนินการประชุมร่วมกับกับสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และคณะ/วิชา เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน
๒. ขอให้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ช่วยดำเนินการตรวจสอบและกำหนดค่าเป้าหมายร้อยละการดำเนินงานที่แล้วเสร็จของโครงการวิจัยและบริการวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 ขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 การพิจารณาอนุมัติแบ่งส่วนงานภายในสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ให้เปลี่ยนชื่อ ในข้อ (๑) สำนักงานอำนวยการ แก้ไขเป็น (๑) สำนักงานผู้อำนวยการ
๒. ให้เปลี่ยนชื่อ ในข้อ (๓) ฝ่ายทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญา แก้ไขเป็น (๓) ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
๓. ให้ตัดคำว่า “งาน” ในแต่ละฝ่ายออก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.11 การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ทาบทามตามรายชื่อที่คณะ/สำนัก เสนอและสรุปนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.2 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

5.3 การแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี