ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1 วาระเวียน / 2558

เมื่อ 3 มีนาคม 2558

แจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.1 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.2 เชิญลงนามถวายพระพร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.3 รายงานผลการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

1.4 การเข้าร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการเงินของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชานี วาระเวียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ...

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.2 ๓.๒.๑ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร การปรับปรุงการเปิดและปิดหลักสูตร/สาขาวิชา และรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมฯมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้เปลี่ยนประกาศ เป็น ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. ให้ปรับแก้ไขคำนิยาม ของ “อาจารย์ประจำ” ตามคำนิยามในคู่มือประกันคุณภาพ
๓. ตัดข้อความ ข้อ ๔.๑ (๒) โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและจุดเด่นของหลักสูตร
๔. แก้ไขข้อความ ข้อ ๖ ในการ ... ๑) อาจารย์ประจำที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้อยู่ในศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ในส่วน ๒) ขอให้สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปตรวจสอบเกณฑ์
๕. เพิ่มข้อความ และตัดข้อความ “ ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ จัดทำรายละเอียด ของหลักสูตร (มอค.๒) ให้สอดคล้องกับ มคอ.๑ รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ๔)(ถ้ามี) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ว่าด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
๖. ตัดข้อความ ในข้อ ๙ ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร .... ความถูกต้องของภาษารวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะ/หลักสูตรในการจัดทำและการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบหลักสูตร(ถ้ามี) จากนั้น....
๗. ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทบทวนตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน และกำหนดระยะเวลา และแจ้งเป็นแนวปฏิบัติให้คณะ/สำนัก
๘. ให้นำข้อ ๙.๑ ไปอยู่ที่ ๔.๒
๙. หมวด ๒ เพิ่มประเด็น ในข้อ ๑๕ การปรับปรุงหลักสูตร “ข้อ ๑๕.๓ กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร”
๑๐. ขอให้เพิ่มรายละเอียดขยายข้อความเขียนให้ชัดเจน ในข้อ ๑๙ การปรับปรุงรายวิชาที่มีในหลักสูตร ....
๑๑. ให้ปรับวิธีการเขียนในข้อ ๒๔ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอปิดหลักสูตร/สาขาวิชา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปปรับปรุงแก้ไข โดยมอบ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบและนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.2 ๓.๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปแก้ไขปรับปรุง โดยมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.3 ผลการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทดแทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุด

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประสานผู้ที่ทาบทามแล้ว แต่ยังไม่ตอบรับอีกครั้งเพื่อยืนยันและสรุปรายชื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0 ไม่มี

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

3.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ... ) พ.ศ...

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.2 ๓.๒.๑ (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร การปรับปรุงการเปิดและปิดหลักสูตร/สาขาวิชา และรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมฯมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้เปลี่ยนประกาศ เป็น ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒. ให้ปรับแก้ไขคำนิยาม ของ “อาจารย์ประจำ” ตามคำนิยามในคู่มือประกันคุณภาพ
๓. ตัดข้อความ ข้อ ๔.๑ (๒) โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและจุดเด่นของหลักสูตร
๔. แก้ไขข้อความ ข้อ ๖ ในการ ... ๑) อาจารย์ประจำที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้อยู่ในศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ในส่วน ๒) ขอให้สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไปตรวจสอบเกณฑ์
๕. เพิ่มข้อความ และตัดข้อความ “ ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ จัดทำรายละเอียด ของหลักสูตร (มอค.๒) ให้สอดคล้องกับ มคอ.๑ รายละเอียดของรายวิชา(มคอ.๓)รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ๔)(ถ้ามี) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ว่าด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
๖. ตัดข้อความ ในข้อ ๙ ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร .... ความถูกต้องของภาษารวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะ/หลักสูตรในการจัดทำและการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบหลักสูตร(ถ้ามี) จากนั้น....
๗. ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทบทวนตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน และกำหนดระยะเวลา และแจ้งเป็นแนวปฏิบัติให้คณะ/สำนัก
๘. ให้นำข้อ ๙.๑ ไปอยู่ที่ ๔.๒
๙. หมวด ๒ เพิ่มประเด็น ในข้อ ๑๕ การปรับปรุงหลักสูตร “ข้อ ๑๕.๓ กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร”
๑๐. ขอให้เพิ่มรายละเอียดขยายข้อความเขียนให้ชัดเจน ในข้อ ๑๙ การปรับปรุงรายวิชาที่มีในหลักสูตร ....
๑๑. ให้ปรับวิธีการเขียนในข้อ ๒๔ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอปิดหลักสูตร/สาขาวิชา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปปรับปรุงแก้ไข โดยมอบ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบและนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.2 ๓.๒.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปแก้ไขปรับปรุง โดยมอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตรวจสอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.3 ผลการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นประธานและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทดแทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุด

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประสานผู้ที่ทาบทามแล้ว แต่ยังไม่ตอบรับอีกครั้งเพื่อยืนยันและสรุปรายชื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ( ณ กันยายน ๒๕๕๗ )

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. บทสรุปผู้บริหาร
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ หลักสูตรต่างๆ ในคณะยังขาดความโดดเด่นและมหาวิทยาลัยไม่มีเอกลัษณ์เฉพาะตน ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ ๑ จำนวนหลักสูตรในมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น จำนวน ๑๐ หลักสูตร : คณะวิทยาศาสตร์ขอให้เพิ่มเติมรายละเอียดหลักสูตรทั้ง ๑๑ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ค้าปลีก)
๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
๖. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
๗. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
๘. หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์/สาขาประมง/สาขาเทคโนโลยี การอาหาร
๑๐. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์
๑๑. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารสุขภาพ
๒. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) คณะเกษตรศาสตร์ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอ
ปัจจัยภายใน
(๑) จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
๑.๑ จัดทำแผนหารายได้
- สนับสนุนให้คณะและหน่วยงานต่างๆ ฝึกอบรมและบริการวิชาการที่นำมาสู่รายได้ : คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ เช่น โครงการเกษตรอีสานใต้, โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ, โครงการฝึกอบรมให้ประเทศลาวและกัมพูชา
ปัจจัยภายนอก
(๑) จัดสรรงบประมาณโดยใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยใช้หลักการ ๓R ของสำนักงบประมาณ : คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจและความจำเป็น
(๒) การจัดเก็บเงินสะสมของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก และมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และรองรับต่อนโยบายต่างๆ ในอนาคต : คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนร้อยละ ๑๐
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ หลักสูตรต่างๆ ในคณะยังขาดความโดดเด่น และมหาวิทยาลัยไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ทำให้จำนวนการรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
(๑) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า : คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
(๒) พัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ และภายในประเทศที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ และครอบคลุมไปถึงความร่วมมือในสาขาต่างๆ เช่น ความร่วมมือทางด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การพัฒนาบุคลากร และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวัฒนธรรม : คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น เวียดนาม, กัมพูชา
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๖)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑๔ คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๑๒ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการขอแก้ไขวิธีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ดังนี้
เดิม ข้อ ๕ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
แก้ไขเป็น ข้อ ๕ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย(กรณีหลักสูตรปริญญาตรี) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรปริญญาโท-เอก) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.2 ขอหารือการเทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ประเด็นการหารือการเทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัย เห็นว่า โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา (ประกาศฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ ) การเทียบโอนวิทยานิพนธ์สามารถกระทำได้ แต่ต้องมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
๒. มอบให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไปจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการเทียบโอนรายวิชาหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จากนั้นจึงจะมีการขอเทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ดังกล่าว
๓. ให้ยกเลิก ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๔๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง การเทียบโอนวิชาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากขัดกับอำนาจของคณบดีที่จะ
กระทำได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา นำไปปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ทาบทามบุคคลตามรายชื่อที่เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นคณะกรรมการเลือกสรร ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๓. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๑. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ศาสตราจารย์ นพ.วราวุธ สุมาวงศ์
๒. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- ศาสตราจารย์ปิยะนาถ บุนนาค
๓. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ทาบทามบุคคลตามรายชื่อที่เสนอเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
๑.๑) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๑.๒) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑.๓) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
๒.๑) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๒.๒) นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ
๒.๓) นายชวลิต องควณิช

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.5 ขออนุมัติจัดตั้ง “สถาบันจัดการนวัตกรรมและการบริการ”

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป ประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๖. ผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.6 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ กองคลัง ระบุหมายเหตุเพิ่มเติม ดังนี้
๑. รายได้จากการจัดการศึกษาลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการเปิดเรียนของภาคการศึกษา
๒. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนบุคลากร (เงินเดือนพนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน) จะรวมอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายบุคลากร
๓. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จะประกอบด้วย เงินอุดหนุนบริการวิชาการ วิจัย /งบเบิกแทนกัน/เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่ม และพยาบาลเพิ่ม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ไปดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ (ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นตามปฏิทินการดำเนินงาน)เพื่อเสนอขออนุมัติปริญญา จำนวน ๑ ราย

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้ตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษา และให้เขียนชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนโดยเฉพาะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 โครงการตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ: สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘

มติที่ประชุม :
ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในส่วนของพิธีการและกิจกรรมการประกวดต่างๆ ขอให้ดำเนินการในช่วงเช้า และปรับระยะเวลาให้กระชับ ส่วนในช่วงบ่าย ให้ผู้ร่วมกิจกรรมละเล่นตามความสมัครใจและเหมาะสม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.9 แนวปฏิบัติขออนุมัติเปลี่ยนแปลง รายละเอียดงบประมาณ และหมวดรายจ่าย
งบประมาณโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ขอถอนเรื่อง-

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

4.10 การขอตั้งศูนย์ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.11 กำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขยายระยะเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาตามข้อบังคับกำหนดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ เกณฑ์การขออนุมัติขยายเวลาการศึกษากรณีศึกษาเกินข้อบังคับกำหนด คือนักศึกษาที่ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษากรณีศึกษาเกินระยะเวลาที่ข้อบังคับกำหนด ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้รับผลกระทบต่อการศึกษาจากเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
๑.) เหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น ป่วยขั้นร้ายแรงที่ต้องเข้ารับการรักษา ประสบอุบัติเหตุจนต้อง
พักรักษาตัว ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยทางการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒.) เหตุอันเกิดจากการบริหารจัดการของหลักสูตร อันมิใช่ความบกพร่องของนักศึกษา
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.12 สรุปข้อมูลเพื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.13 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

5.1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

ปิดเวลา
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี