ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 4 / 2558

เมื่อ 7 เมษายน 2558

ห้องประชุม u 2 โรงแรมยูเพสล สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๗)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๗) เป็นนักศึกษาปริญญาโท จำนวน ๘ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบการขอขยายจำนวนรับนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เกิน ๕ คน กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : ปรับเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เห็นควรให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เสนอในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และให้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของอัตราเหมาจ่ายของทุกคณะ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำประกาศต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เพื่อดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 ขออนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด (ค้าปลีก)

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้คณะบริหารศาสตร์ ระบุเหตุผลให้ชัดเจนในการขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะบริหารศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษาปกติของ ๓ หลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.6 ร่างปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ และจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้หอพักนักศึกษาเพื่อรองรับนักกีฬาในช่วงเวลาดังกล่าว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาปรับปฏิทินกำหนดการวันเปิดเรียน เป็นวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ และกำหนดปิดการเรียนการสอน ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 วิธีการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง เนื่องจากหน่วยงานที่เสนอแจ้งข้อมูลที่จะนำเสนอยังไม่ครบถ้วน-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 การจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลหลักสูตรในการดำเนินงานโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.9 ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.10 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้มีการพิจารณาร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมระดมสมอง และจัดทำ Workshop เพื่อให้การพิจารณาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.11 แนวทางการประเมินหลักสูตรที่มี มคอ. ๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 พิจารณาจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมโครงการชี้แจงการเขียนรายงานการดำเนินงานของหลักสูตร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการตามแนวทางที่ ๒ อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยหลักสูตรละ ๓ คน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.13 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (คอส.)

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอชื่อ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ เสนอชื่อ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประเด็นที่ ๒ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๒ ท่าน ดังนี้ นายธงชัย สวัสดิสาร และ นางธารี จารุพาสน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อ (๑) คณบดี ตามข้อ ๖(๔) คือ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามข้อ ๖(๖) เสนอชื่อ นายธงชัย สวัสดิสาร และ นางธารี จารุพาสน์ มอบสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทาบทามและ นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

4.14 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.)

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอชื่อ ดังนี้
- เสนอชื่อ ๑. นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง
๒. นายรัชชนนท์ แกะมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

มติที่ประชุม : เห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ตามข้อ
๘ (๔) คือ นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง และ นายรัชชนนท์ แกะมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง มอบสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

4.15 ขออนุมัติแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๖
๔.๑๕.๑) ขออนุมัติแก้ไขบัญชีแนบท้าย ๕ ลำดับที่ ๒ ใช้เป็นเงินค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรในประกาศฯ “ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
๔.๑๕.๒) ขออนุมัติแก้ไขบัญชีแนบท้าย ๔ ลำดับที่ ๑๐ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา ทำการวิจัย /การค้นคว้าอิสระ/ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ/ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอบทความทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ ใช้ในกรณีชำระค่าธรรมเนียมวิจัยภาคการศึกษาละ ๕๐,๐๐๐ บาท ในประกาศฯ “เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖”

มติที่ประชุม : ๔.๑๕.๑) มติที่ประชุม : มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำกลับไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

๔.๑๕.๒)มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปดำเนินการปรับระเบียบการบริหารเงินกองทุน โดยให้แยกออกจากเงินรายได้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.16 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ ๒๑

มติที่ประชุม : ทั้ง ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ตามองค์ประกอบดังนี้
๑) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษา
๒) ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ที่ปรึกษา
๓) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่ปรึกษา
๔) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน
๕) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง กรรมการ
๖) รองคณบดีฝ่ายวิชาการทุกคณะ/วิทยาลัย กรรมการ
๗) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ กรรมการ
๘) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการ
๙) รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กรรมการ
๑๐) ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ
๑๑) นางอารยา ฟลอเรนซ์ กรรมการ
๑๒) หัวหน้าสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรรมการ
๑๓) หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา กรรมการ
๑๔) นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์ เลขานุการ
๑๕) นายชูไท วอทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขคำสั่งฯ และ
เสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 โครงการผู้บริหารพบปะประชาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ขอถอนเรื่อง เนื่องจากผู้เสนอเรื่องติดภารกิจ–

มติที่ประชุม : โครงการผู้บริหารพบปะประชาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
- ขอถอนเรื่อง เนื่องจากผู้เสนอเรื่องติดภารกิจ–

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

5.2 ๕.๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ๕.๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
- ขอถอนเรื่อง เนื่องจากผู้เสนอเรื่องติดภารกิจ-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

5.3 รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

5.4 รายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ในการรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์ทางการเงิน ควรเสนอเป็นปีต่อปี และการรายงานผลทางการเงิน ควรอยู่ในช่วงเวลา ๙๐ วัน ในสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

5.5 แจ้งผลการดำเนินงานโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ(UBU JOB FAIR 2015)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.6 ผลการดำเนินการเรื่องข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Google
Asia Pacific Pte Ltd

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.7 รายงานผลการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.8 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.9 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.10 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.11 โครงการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.12 การขอขยายจำนวนรับนักศึกษาในคำปรึกษาวิทยานิพนธ์เกิน ๕ คน กรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี