ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5 / 2558

เมื่อ 12 พฤษภาคม 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การรายงานสถานการณ์ต่างๆ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

1.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

1.3 การรับทราบนโยบาย ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

1.4 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะและเห็นชอบให้คณะ/สำนัก ร่วมบริจาคเงินจากเงินรายได้ของคณะ/สำนัก ร่วมสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล คณะ/สำนัก ละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และบริจาคในนามมหาวิทยาลัยอีกจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และมอบ กองคลัง เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม และในกรณีที่บุคลากรร่วมบริจาคเป็นเงินสด นำส่งที่ กองกลาง และรวบรวมนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง และ กองกลาง ดำเนินการตามข้อเสนอของที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

3.2 (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระบบกลไกการจัดทำรายละเอียด
ของหลักสูตร และ ร่างแนวปฏิบัติที่ดี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมอบ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องในประกาศดังกล่าว ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ออกประกาศ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำไปปรับแก้ไขให้ถูกต้องและครอบคลุมทุกประเด็น ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๘)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๘) เป็นนักศึกษาปริญญาโท จำนวน ๑๕ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 เกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : -ขอถอนเรื่อง เนื่องจากผู้เสนอเรื่องติดภารกิจ-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ตรวจสอบการอ้างข้อกฎหมาย ในข้อ ๓.
๒. ปรับการเขียน ข้อ ๕ ให้เขียนรวมวงเล็บ (๒) และ (๓) และให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน
๓. ให้ตัด (๕) นักตรวจสอบภายในจำนวน ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
๔. ให้เพิ่มข้อความ ในข้อ ๘ วรรค ๒ “กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานและกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ”
๕. แก้ไข “ ข้อ ๙.๕ รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๑ ครั้ง ”
๖. แก้ไข “ข้อ ๙.๖ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง
๒ ครั้ง โดยจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานตรวจสอบภายใน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

4.4 (ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ตรวจสอบการอ้างอำนาจตามกฎหมาย
๒. ปรับข้อ ๗ ไปเขียนไว้ใน หมวด ๕ การสอบสวนและการดำเนินการทางวินัย
๓. เพิ่ม ทุจริตการสอบ ถือว่ากระทำความผิดวินัยร้ายแรง ใน ข้อ ๙
๔. ตัดข้อความในข้อ ๓๔ “ ข้อ ๓๔ เมื่อกองบริการการศึกษา ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษตามข้อ ๒๖ แล้ว ให้บันทึกประวัติการกระทำความผิดของนักศึกษาผู้ถูกสั่งลงโทษไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติและใบแสดงผลการศึกษา”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.5 ขออนุมัติโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และเสนอประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ วมว.

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบในหลักการ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒. มอบคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอร่างประกาศ ฯ ให้ สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบก่อนนำสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.6 คัดเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ทาบทาม บุคคลตามรายนาม ต่อไปนี้
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ คน
๑. ศาสตราจารย์.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
๒. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก
๓. นายสนธิ คชวัฒน์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๓ คน
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์
๒.รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์
๓.รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิจประมุข ตันติยาภรณ์
-กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จำนวน ๔ คน
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
๒. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
๓. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
๔. รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.7 ขอความเห็นชอบจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ปกติระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ปรับอัตราค่าเหมาจ่าย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ( ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ณ มีนาคม ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒ (ณ มีนาคม ๒๕๕๘)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
และ คณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 การจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง โดยอนุโลมตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖

มติที่ประชุม : ขอถอนเรื่อง เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามี
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖) ที่มีการกำหนดไว้แล้ว
จึงไม่จำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.13 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 วิธีรับการคัดเลือกและจำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ วิธีการรับและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนรับดังนี้
๑. วิธีรับตรง ร้อยละ ๘๐ และวิธีรับผ่านส่วนกลาง ร้อยละ ๒๐
๒. วิธีรับตรงแบ่งเป็นรับตรงตามพื้นที่ ร้อยละ ๗๕ และวิธีรับตรงตามโควตาความสามารถพิเศษอื่นๆ เช่น โควตากีฬา คุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ ๒๕
๒.๑) วิธีรับตรงตามพื้นที่บริการ เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจาก พื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด โดยมีสัดส่วนการรับร้อยละ ๙๐ ของจำนวนรับตรงตามพื้นที่
๒.๒) วิธีการรับตรงนอกพื้นที่บริการ เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจากพื้นที่จังหวัดในภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ (นอกเขต ๒๐ จังหวัด) สัดส่วนการรับร้อยละ ๑๐ ของจำนวนรับตรงตามพื้นที่

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.15 รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๙ เดือน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
- ขอถอนเรื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : - ขอถอนเรื่อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.16 เสนอ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม ดังนี้ ให้เพิ่มข้อความ
“กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

4.17 ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายและขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อก่อสร้างสนามลู่ ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐาน สำหรับรองรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” พร้อมทั้งขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ๑. อนุมัติการปรับแผนสิ่งก่อสร้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโครงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบเอ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน)
๒. เห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจากเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน
๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๓. อนุมัติการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม จำนวน ๒๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 แจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

5.2 การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมกับจังหวัด
อุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประชาสัมพันธ์และชุมชมภายใน

5.3 การอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด กรณี
นางสาวกมลทิพย์ บริบูรณ์ นางสาวยุพินธ์ สุรินทร และ นางสาวกมลนุช ไชยมัชชิม คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี