ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 6 / 2558

เมื่อ 2 มิถุนายน 2558

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานบริหารทั่วไป กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

0.0

มติที่ประชุม :

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๙)

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๙) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๒ คน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ คน และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแบบประวัติและผลงาน และแบบประเมินผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
๑. ให้ตัดข้อความ “เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ “
๒. แก้ไขข้อความ ข้อ ๕ (๕.๑) วรรคสอง จากเดิม เป็น “กรณีสภามหาวิทยาลัย
เห็นสมควรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือเห็นสมควรมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ และบุคคลที่น่ายกย่องของมิตรประเทศ ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยตรง”
๓. แก้ไขข้อความในข้อ ๖ จากเดิมเป็น “ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขและนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.3 พิจารณาร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแบบประวัติและผลงาน และแบบประเมินผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ให้ตัดข้อความ “ข้อ ๗ กรณีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลใดให้ได้รับ
รางวัลรัตโนบลเป็นกรณีพิเศษให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโดยตรง”

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไขและนำเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา
เสนอผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย
คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : มอบคณะพยาบาลศาสตร์ นำไปปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอ(ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา เสนอผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ และ (ร่าง) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ รวมเป็นฉบับเดียวกัน

มติที่ประชุม : มอบคณะพยาบาลศาสตร์ นำไปปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- ให้ปรับสัดส่วนของคณะกรรมการ ใน ข้อ ๒. (๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จากคณะที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับเป็น
คณะละ ๒ คน และให้ขอรายชื่อจากคณะ/สำนัก ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.7 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- มอบ กองคลัง จัดอบรมให้ความรู้และทำความเข้าใจวิธีในการบันทึกในรายการต่างๆกับคณะและหน่วยงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องระหว่างคณะและกองคลังต่อไป
มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับรอบระยะเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๒. เห็นชอบรายละเอียดรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับ คณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (UBUFMIS)
๓. เห็นชอบ การวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
๔. มอบ กองคลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.8 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไตรมาส ๓ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๖๓,๖๗๙.๑๘ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์) และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติปรับ
แผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบ การอนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์๒) เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากรายได้คงเหลือ ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และให้นำเสนอ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 ขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
- ขอให้ระบุให้ชัดเจนก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ว่าเงินกองทุนส่งเสริมการผลิต
บัณฑิต มีจำนวนเงินทั้งหมดอยู่เท่าใด และเมื่อนำมาใช้จ่ายในการจัดโครงการ ทั้ง โครงการแล้วจะมีเงินคงเหลือในกองทุนฯ จำนวนเท่าใด

มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบการขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ของคณะวิทยาศาสตร์
๒) เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และมอบคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณี คณะศิลปประยุกต์และการ-ออกแบบ

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ วางแผนการหารายได้และวางแผนคืนเงินยืม
ในระยะเวลา ๑๐ ปี โดยเริ่มต้นการคืนเงินในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบการขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน ๓,๐๙๔,๗๙๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
๒) เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน ๓,๐๙๔,๗๙๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๓) มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 พิจารณาแผนการใช้คืนเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แผนการใช้คืนเงินยืมทุนสำรองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 (ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ปรับแก้ไข กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียน ลำดับที่ ๑. เตรียมความพร้อมแกนนำนักศึกษา ต้อนรับน้องใหม่ แก้ไขเป็น ๑. อบรมแกนนำนักศึกษา ต้อนรับน้องใหม่
๒. แทรกกิจกรรมระหว่างลำดับที่ ๔ และ ๕ เป็น ๕. ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๓. ปรับกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา ลำดับที่ ๙ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ลำดับที่ ๑๐ เปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สนามรักบี้ฟุตบอล ลำดับที่ ๑๑ พิธีไหว้ครู ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปรับไปเป็นกิจกรรม วันเปิดภาคการศึกษา กิจกรรมภาคการศึกษาต้น
๔. เพิ่มข้อความในกิจกรรม ปรับเป็น ลำดับที่ ๒๓ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๓ (รอบมหกรรม) (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ)
๕. ในปีต่อไปขอให้มีกิจกรรมที่ตอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.14 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘) ๑) ระดับหลักสูตร

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : ๑) รับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง เมษายน ๒๕๕๘) ระดับหลักสูตร และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์
๒) มอบคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานำข้อเสนอแนะต่างๆใน แต่ละประเด็นที่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอเพื่อนำไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.15 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘) ๒) ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าและสถาบัน

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : ๑) รับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง เมษายน ๒๕๕๘) ระดับคณะและสถาบันตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
๒ ) มอบคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับคณะและสถาบัน ตามที่สำนักงาน ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.16 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ – เมษายน ๒๕๕๘) ๓) ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า

มติที่ประชุม : ๑) รับทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบ ๙ เดือน (สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึง เมษายน ๒๕๕๘) ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ
๒ ) มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.17 (ร่าง)กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : ๑) เห็นชอบ (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙
๒) เห็นชอบนโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และหมวดค่าวัสดุการศึกษา
๓) เห็นชอบปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.18 การเลือกกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ๑. มอบ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัย ไม่มีการแต่งตั้งผู้บริหารในที่กำหนดไว้ โดยให้ตัด ข้อ ๘ (๔)
๒. เห็นชอบ เสนอชื่อกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร จำนวน ๔ คน
ดังนี้ ๑) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓) คณบดีคณะนิติศาสตร์ ๔) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ในกรณีจำเป็นรีบด่วน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.3 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหารและบุคลากร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.4 ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.6 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาคัดเลือกกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปิดเวลา 17.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี