ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 16 / 2559

เมื่อ 4 ตุลาคม 2559

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนกงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\AppServ\www\meeting\meeting_49-original\word_Bef.php on line 93

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\AppServ\www\meeting\meeting_49-original\word_Bef.php on line 93
ปิดเวลา 17.30
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง
<--Print หน้านี้-->