ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 15/2562 วาระพิเศษ

เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.) ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มติที่ประชุม : มอบ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พิจารณาทบทวน การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.)ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) ประเภทกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 2 คน ดังนี้
1. นายรัชชนนท์ แกะมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางนลินี ธนสันติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

4.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ กองแผนงาน เพิ่มคำอธิบายให้ชัดเจนในส่วนของแผนภูมิที่แสดง
2. ปรับรูปแบบการนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ให้มีความกระชับชัดเจน
3. ขอให้ คณะ/สำนัก ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานที่แท้จริงและยืนยันผลการดำเนินงาน โดยเน้นย้ำผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. จัดกลุ่มของหน่วยงานที่มีบริบทคล้ายคลึงกันในการจัดหารายได้
2. มอบ กองแผนงาน ปรับรูปแบบการนำเสนอโดยการวิเคราะห์ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและแยกกลุ่มของหน่วยงาน โดยการนำข้อมูลการรายงานสถานการณ์ทางการเงินจาก กองคลัง เพื่อเปรียบเทียบ
3. นำเสนอข้อมูลในเชิงประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองแผนงาน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 การปรับโครงสร้างการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : มอบ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำการปรับโครงสร้างการบริหาร ไปพิจารณาในคณะกรรมการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์