ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 16/2562

เมื่อ 3 ธันวาคม 2562

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยลัยแต่ละภูมิภาค และกรุงเทพฯ ของ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ ตามหนังสือคณะกรรมาธิการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ด่วนมาก ที่ สว (กมธ1) 0009/ว 01717 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
1. กำหนดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภาอาจารย์
2. การนำเสนอแผนการดำเนินงานระยะ 5 ปี และแนวทางที่เกี่ยวข้อง มอบ กองแผนงาน และสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดเตรียมข้อมูล และให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนนำเสนอ
3. เอกสารข้อมูลสำหรับการสัมมนาและเอกสารสรุป มอบ กองแผนงานจัดทำและจัดส่ง
4. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม มอบ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ดำเนินการและมีผู้ไปจัดนิทรรศการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2562 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ลาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ให้คณะฯดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบบัญชี ผ่านคณะกรรมการประจำคณะ
3.ให้คณะฯ รายงานผลการดำเนินงานตามรายงานผลของผู้ตรวจสอบบัญชี (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562)
4.ให้คณะฯเตรียมแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายในงบบุคลากร ที่มีจำนวนมาก คณะฯ มีแผนรองรับไว้อย่างไร
5.ให้คณะฯ มีหมายเหตุเพื่อประกอบการแสดงงบการเงิน
6. ให้คณะฯนำเสนอแผนธุรกิจในการพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร เชิญชวนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในคณะ
7. ให้คณะฯ ตรวจสอบรายการผลประกอบการรายได้สูงต่ำที่ติดลบ และให้เพิ่มหมายเหตุรายละเอียดประกอบงบ (หน้า 28)

มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 4)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ สำหรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ สำหรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.4 รายงานสถานะลูกหนี้เงินอุดหนุน งบเบิกแทนกันหรือเงินอุดหนุนอื่นๆ ที่ยืมจากบัญชีพักเงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2562 ย้อนหลังลงไป ข้อมูลลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 และแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้ง แนวทางการพัฒนากระบวนการทำงานของกองคลัง ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
เห็นชอบการรายงานสถานะลูกหนี้เงินอุดหนุน งบเบิกแทนกันหรือเงินอุดหนุนอื่นๆ ที่ยืมจากบัญชีพัก เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2562 ย้อนหลังลงไป ข้อมูลลูกหนี้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.5 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.1 หน้าที่ 1 วรรค 2 แก้ไขการระบุปี พ.ศ. ของระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 ให้ถูกต้อง
1.2) ข้อ 3 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนตามข้อ 2.1(1)(2) และ(4) ข้อ 3.3 ให้แก้ไขเป็น ?ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย? และให้เพิ่มคุณสมบัติ เป็น ? 3.4ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสินว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิจัยจากคณะกรรมการใดๆ ?
1.3) ข้อ 4 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนตามข้อ 2.1(3) ข้อ 4.4 ให้แก้ไขเป็น ?ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัย?และให้เพิ่มคุณสมบัติเป็น ?4.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสินว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิจัยจากคณะกรรมการใดๆ?
1.4) ข้อ 8 เงื่อนไขการรับทุนวิจัย เพิ่ม ?8.6 คณะผู้วิจัยที่ได้รับทุนจะต้องทำงานวิจัยอย่างเต็มความสามารถเพื่อผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยสูงสุด หากปรากฏว่าคณะผู้วิจัย ไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถส่งผลให้การทำงานวิจัยไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนด หรือไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในการขอรับทุนวิจัยอื่นๆ ของคณะผู้วิจัย?
2. ประกาศ หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.1) ให้แก้ไข/เพิ่มเติมประเด็น คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน และเงื่อนไขการรับทุนวิจัย เช่นเดียวกับประกาศให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม
2.2) ข้อ 1 ลักษณะโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน ให้เพิ่มประเด็นการศึกษาวิจัย โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบประเด็นตามร่างที่เสนอทั้งสองข้อ และให้เพิ่มเติม ได้แก่ ประเด็นการศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมปลาย และประเด็นการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นต้องปรับแก้หรือปรับปรุงเพื่อนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ รวมทั้งให้ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯสอบถามประเด็นปัญหา หรือความต้องการในการพัฒนางานจาก สภาอาจารย์ เพื่อนำมาเพิ่มเติมด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.6 การปรับแผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 (ร่าง) ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2561
2. (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.8 ขอสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวบาห์เรน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวบาห์เรน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ ทุน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.9 การจัดทำบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ เขตสุขภาพที่ 10 กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิจัยทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ปรับแก้ไขถ้อยคำในข้อ 4 (การจัดเรียงลำดับ)
2. มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตรวจสอบกำหนดระยะเวลาการสิ้นสุดของ MOU เพื่อให้มีเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอให้ครอบคลุม
3. นำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ที่ให้หลักการในการที่ คณะ/สำนัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการเกี่ยวกับการลงนามใน MOU ทุกฉบับเพื่อประกอบการพิจารณา
4. ให้เพิ่ม คำว่า ?น้ำมันกัญชาสกัดเย็น? ไว้ในวัตถุประสงค์ MOU
5. กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ใน MOU ให้ชัดเจน
7. ข้อความ ใน ข้อ 5 "คู่กรณี" ควรปรับ เป็น คู่ความร่วมมือ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมอบ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC Center)

มติที่ประชุม : ประธานแจ้งให้ถอนเรื่อง เนื่องจากให้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ทบทวนขั้นตอนการ และวิธีการนำเสนอการจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.11 การจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง บริษัทศาลาแดง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ประธานแจ้งให้ถอนเรื่อง เนื่องจากให้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ทบทวนขั้นตอนการ และวิธีการนำเสนอการจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.12 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอลังกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ประธานแจ้งให้ถอนเรื่อง เนื่องจากให้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ทบทวนขั้นตอนการ และวิธีการนำเสนอการจัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.13 การเข้าร่วมบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานวิชาการตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการอย่างต่อเนื่อง และมอบ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.14 การจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.15 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณและวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ??

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองคลัง ส่งร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณและวิธี ปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ?? ต่อ สำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ข้อสังเกต
1.ระเบียบการเงิน พัสดุ เปลี่ยน ขอให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ศึกษาเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์