ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1/2563

เมื่อ 7 มกราคม 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดการโครงการสื่อสารองค์กรจากนโยบายผู้บริหารลงสู่ผู้ปฏิบัติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 โครงการจิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.5 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดเข้าตรวจรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ควรมีการปรับ ?การประกันของเสียหาย?เพื่อการสื่อความหมายให้ผู้จ่ายเงินเข้าใจในเจตนาของการเรียกเก็บในส่วนดังกล่าว
2. มอบคณะกรรมการบริหารวิชาการ กำหนดประชุมเพื่อจัดระบบการพิจารณาผ่อนผันในการนำข้อเท็จจริงมาพิจารณาในส่วนของปัญหาของนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 29
? มาตรา 29 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไม่รับผู้สมัครผู้ใดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุไม่มีเงินชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้นเพราะเหตุดังกล่าวมิได้?มติที่ประชุม : รับทราบ มอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การขอใช้ห้องสำหรับสำนักงาน I-TAP โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอใช้ห้องสำหรับสำนักงาน I-TAP โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.2 พิจารณาที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษและ/หรือสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอให้คณะที่เคยให้ทุนการศึกษา พิจารณาตามแบบแบบสรุปผลการดำเนินงานการให้ทุนการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖2 (กลุ่มที่ ๑) ว่าจะยืนยันตามข้อมูลเดิมหรือไม่
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับเป็น 3 ทุน โดยขอตัดทุนในข้อ 6.2 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. คณะบริหารศาสตร์ จะแจ้งกองบริการการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เพื่อรวบรวม แจ้ง สป.อว ต่อไป
4. คณะรัฐศาสตร์ เสนอให้ทุนเพิ่มในสาขาวิชา ดังนี้ คือ (1) รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ) การปกครอง จำนวน 2 ทุน (2) รัฐศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การและวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 ทุน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และแจ้งผลการพิจารณา ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 แผนพัฒนาคุณภาพองค์กรระดับคณะ และแนวทางการกำกับติดตามแผนพัฒนาองค์กร ระดับคณะ ปีการศีกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพองค์กรระดับคณะ และแนวทางการกำกับติดตามแผนพัฒนาองค์กร ระดับคณะ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 แผนพัฒนาองค์กร จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : - สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ แจ้งขอถอนเรื่อง เพื่อปรับแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณครบถ้วน-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.6 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-KM Strategy) 2563 - 2567

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.7 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองแผนงาน จัดทำเอกสารโดยมีรายละเอียดเพื่อเชื่อมโยงให้ชัดเจน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน-การบัญชี ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. สรุปเงินสะสมคงเหลือคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้ กองคลัง ตรวจสอบเพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. ในตารางที่ 4 ?บัญชีที่ไมมีภาระผูกพัน? ขอให้มีหมายเหตุ ระบุรายละเอียด
3. ขอให้คณะทำงานฯประสานกับ กองคลังเพื่อเพิ่มรายละเอียดคำนิยามว่า ภาระผูกพัน/บัญชีที่ไม่มีภาระผูกพัน
4. ให้ตรวจสอบข้อมูลของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการรายงานไม่ตรงกับการรายงานสภามหาวิทยาลัย
5. ให้คณะทำงานฯ เพิ่มข้อมูลการรายงานทางการเงินของ สำนักงานอธิการบดี
6. ขอให้คณะทำงานรายงานสถานะของนักศึกษา ในการรับเข้าศึกษา การตกออกของนักศึกษา เป็นรายไตรมาส

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะทำงานฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.9 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Work integrated Learning WIL) ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทมิซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับรูปแบบการเขียนข้อย่อย (ข้อ 6) ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งฉบับ
2. ให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบข้อความ ในวรรคสุดท้าย ? ข้อ 6(2) กรณีที่การดำเนินการ........ หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้?
3. ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบกรณีที่นักศึกษาไปฝึกงานเป็นไปตามเกณฑ์สหกิจศึกษาหรือไม่

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Work integrated Learning : WIL) ระหว่าง มหาวิิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.10 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการยางแห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ การยางแห่งประเทศไทย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.11 การจัดทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ


มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจัดทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.12 การกำหนดรายละเอียด Test Specifications ของการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา UBU Test

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การกำหนดรายละเอียดการจัดทำข้อสอบ UBU Test Specifications

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.13 การเทียบเคียงผลคะแนน UBU Test กับระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเทียบเคียงผลคะแนน UBU Test กับระดับ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.14 รูปแบบการรายงานผลคะแนน UBU Test

มติที่ประชุม : เห็นชอบรูปแบบใบรายงานผลคะแนน UBU Test

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.15 การนำผลสอบ UBU-Test เป็นช่องทางเลือกในการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในการใช้ผลคะแนนสอบ UBU Test เป็นทางเลือกในการวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : รับทราบ การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 ทั้งสิ้น 734,815.40บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานหรือกรรมการหรือวิทยากรในภารกิจของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานหรือกรรมการหรือวิทยากรในภารกิจของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.3 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ ผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์