ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7/2552

เมื่อ 4 สิงหาคม 2552

ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น น.

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 การลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 3 สืบเนื่อง

3.1 รูปแบบการบริหารคณะที่จัดตั้งโดยข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประสานการจัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยเพื่อกำกับดูแล การบริหารจัดการภายในของคณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ทั้งนี้ให้มีคณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้กำกับนโยบายและมีคณะกรรมการบริหารคณะที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารงานวิชาการ อาทิ การอนุมัติ แผนการสอน อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา การอนุมัติผลการเรียน เป็นต้น เช่นเดียวกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

3.2 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในรูปแบบการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลโดยมีการจัดตั้งให้เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย และมอบรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเป็นผู้ประสาน คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ให้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

3.3 การกำหนดรูปแบบรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร และคณะ/สำนัก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอและให้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. ให้กำหนดรูปแบบรายงานทางการเงินตามรูปแบบที่ 3 ให้สามารถรายงานในภาพรวมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร ได้อย่างเป็นปัจจุบัน
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Technology, Sydney

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

4.2 รายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบ โดยเสนอแนะให้งานประกันคุณภาพฯ ดำเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551 ดังต่อไปนี้
1. ปรับแก้ไขข้อมูลในการนำเสนอผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้เป็นภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบข้อมูลและผลการดำเนินงานเพิ่มเติมกับผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ได้ค่าคะแนนการประเมินอยู่ในระดับน้อยหรือใกล้เคียงกับค่าคะแนนมาตรฐาน (2 คะแนน) เพื่อหาเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติมในการอ้างอิง
3. การกำหนดหน่วยงานให้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมคณะ/สำนัก โดยพิจารณาตามกลุ่มสาขาวิชา คือวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ และมนุษย์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้งานประกันคุณภาพฯ จักได้ประสานในกำหนดการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานประกันคุณภาพฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

5.1 รายงานประจำปี 2551 คณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

5.2 แจ้งกำหนดการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.3 การจัดทำแผนความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระหว่างลาว-ไทย ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.4 โครงการ UBU-UH-HPU 2009 Project

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : งานวิเทศสัมพันธ์

5.5 การทบทวนแผนงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.6 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย (วาระพิเศษ)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.7 กำหนดการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.8 ขอแสดงความยินดีและร่วมรับฟังปาฐกถาแมกไซไซ “ เภสัชกรยิปซี ”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.9 วารสารประชาสัมพันธ์ สาร มอบ.

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.10 แจ้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.11 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 6 อื่นๆ

6.1 แจ้งเลื่อนการจัด “โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลางในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ” คณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

6.2 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ปิดเวลา 13.30 น น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ