ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2/2563

เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 25/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 ขอเชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสภามหาวิทยาลัยและที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แนวคิด "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย"

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.4 กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.5 กำหนดการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และบรรยายให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ของเอกอัครราชทูตแห่งสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการโรงละครและห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับอัตราค่าธรรมเนียมโรงละคร อัตราภายใน 12,000 บาท /ภายนอก 15,000 บาท (ต่อวัน)
2. ให้ตัดตาราง "ข้อ 5 อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมโรงละคร และห้องประชุม ...."ออกจากประกาศ โดยกำหนดอัตราค่าสาธารณูปโภค เป็นตารางแนบท้ายของประกาศ
3. แก้ไขคำนิยาม (คณบดี/อธิการบดี)
4. นำข้อความในประกาศคณะวิทยาศาสตร์ วาระ 4.17 (ข้อ 3. การลดหรือยกเว้นหรือเรียกเก็บค่าใช้บริการตามประกาศนี้ ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายกรณี โดยคำนึงถึงการให้บริการทางวิชาการ การจัดบริการให้แก่นักศึกษา และประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยประกอบด้วย ) เพิ่มในประกาศฉบับนี้
5. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ ปรับวิธีการเขียนโดยการจัดทำแบบฟอร์มการออกประกาศให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และให้ใช้คำที่มีความหมายเดียวกันในการจัดเก็บ เป็นอัตราค่าธรรมเนียม หรือ อัตราค่าเช่า

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประสานกับสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อขอทราบแนวทางการเสนอรายงานทางการเงินของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 4)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษที่มีจำนวนชั่วโมงการสอนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชา 1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ และ 1507 521 การตลาดยา สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.5 ร่างปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. สำนักงานพัฒนานักศึกษาเสนอกำหนดการจัดกิจกรรมไหว้ครู รวมกับการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ช่วงเช้า
2. แก้ไขกิจกรรม ข้อ 27 จิตอาสาทำบุญ ตุนความดี วิถีธรรม ณ วัดหนองป่าพง จากเดิมวันที่ 12 - 17 มกราคม เป็น วันที่ 11 ? 18 มกราคม 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 (รอบ 9 เดือน)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2562)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดำเนินการยกร่างคำสั่งมอบหมายให้เป็นปัจจุบันและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรฐานการวิจัย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย จัดทำข้อมูลองค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการ พร้อมแนบประวัติความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการให้ครบถ้วน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม และ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.10 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประขุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้กำหนดรูปแบบ กระบวนการทำงานให้ชัดเจน และเพิ่มภาระหน้าที่ของหน่วยจัดการ เช่น ให้หน่วยบริหารจัดการเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด
2. ปรับเพิ่มคำนิยามของการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจการจัดอบรมระยะสั้น
3. ให้ทบทวนการจัดสรรค่าสาธารณูปโภค และการจัดสรรเงินเหลือจ่าย โดยหารือและประชุมคณบดีคณะต่างๆ ก่อนการจัดทำข้อบังคับและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาอีกครั้ง

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ นำไปทบทวนแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.11 การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กำหนดการและกิจกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อ "Research and Innovations for All"

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.12 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ยุบรวม ข้อ 4(1)(2) " ข้อ 4 โครงการวิจัยตามข้อ 3 ต้องมีลักษณะและเงื่อนไขในการดำเนินงานดังต่อไปนี้ (1) ระยะดำเนินงานโครงการไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันลงนามในสัญญารับทุนและสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (2) งบประมาณสนับสนุนรวมทั้งหมดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยวงเงินสนับสนุนโครงการวิจัยในข้อ 3 (1) ไม่เกิน 80,000 บาท(แปดหมื่นบาทถ้วน) และวงเงินสนับสนุนโครงการวิจัยในข้อ 3(2) และข้อ 3(3) ไม่เกินโครงการละ 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน) "
2. ตัดข้อความในข้อ 4(5)
3. ยุบรวม ข้อ 4(6) และข้อ 6
"ข้อ 4 (6) หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน หรือผู้ร่วมวิจัย ต้องนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือวารสารวิชาการที่มีฐานข้อมูลระดับชาติ ไม่ต่ำกว่ากลุ่ม 2 ในระยะไม่เกิน 1 ปี หลังจากเสร็จสิ้นโครงการวิจัย"
" ข้อ 6 ให้ผู้รับทุนรายงานและนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยทุก 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับทุนต่อคณะนิติศาสตร์และต้องปฏิบัติงานควบคุมงานวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน รวมทั้งต้องดำเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ "
4. ตัดข้อ 4 (11)
5. ปรับข้อความเป็น ข้อ 5(1) ตำแหน่งวิชาการ เป็นสายวิชาการ และตัดคำ มหาวิทยาลัยจำปาสัก " (ข้อ 5(1) หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นบุคลากรตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะและต้องมีผู้ร่วมโครงการวิจัยเป็นบุคลากร สายวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน) "

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบคณะนิติศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.13 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอลังกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga, Indonesia กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.14 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้
1.ปรับแก้ไขส่วนตราสัญลักษณ์ของคณะ ให้คงเหลือเฉพาะตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.ปรับเป็น อธิการบดี เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
3 .เพิ่มข้อมูลในส่วนของพยาน ทั้งสองฝ่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเสนออธิการบดีลงนาม และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.15 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ศูนย์สอบด้วยระบบดิจิทัล

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ให้ตรวจสอบผู้ลงนามในฐานะพยาน ของ สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่ง นางสาวเนตรดาว ยั่งยุบล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมเสนออธิการบดีลงนาม และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.16 การเสนอชื่อประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบเสนอชื่อ ศาสตราจารย์สุมน สกลไชย และมอบฝ่ายเลขานุการที่ ประชุมดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.17 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องโถง อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.เพิ่มอัตราเป็นภายนอก/ภายใน ระบุไว้ในประกาศ
2.เสนอตัด "ข้อ 2 อัตราค่าตอบแทนบุคลากรในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือค่าบริการนอกเหนือจากข้อ 1. ผู้ขอใช้บริการต้องชำระเอง ทั้งนี้ ในการให้บริการแต่ละครั้ง ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มอบหมายเป็นผู้กำหนดจำนวนบุคลากรในการให้บริการตามความเหมาะสม"

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แจ้งสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบวิธีการเขียนประกาศ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.18 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการนำส่งเงินคณะฝากส่วนกลาง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.2 การประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) ของโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx 200 รุ่นที่ 7

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการ การพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 รายงานผลการดำเนินงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program) ประจำปี 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์