ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3/2563

เมื่อ 3 มีนาคม 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คอส.) ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. รายชื่อชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 ราย คือ นางเนาวรัตน์ อรุณคง และ
นายธีรมิตร จันทร์สิงห์
2. มอบสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศการแต่งตั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

3.3 รายงานสถานการณ์น้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ และขอความร่วมมือคณะ/สำนัก/หน่วยงาน ร่วมกันรณรงค์ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการ การประหยัดน้ำ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3.4 (ร่าง) ประกาศอัตราค่าบริการใช้ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียนรวม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับแก้ไขข้อความ ข้อ 4 อัตราหน่วยงานภายใน (วรรคสุดท้าย) ?ให้ผู้ขอใช้ห้องชำระเงิน...?
2. แก้ไขเอกสารประกอบการพิจาณา โดย เพิ่มหมายเหตุ ประเภทของห้อง
3. ปรับแก้ไขประกาศ และเอกสารประกอบการพิจารณาก่อนการนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย
4. เพิ่มเติมรายละเอียดอำนาจในการขอยกเว้นอัตราค่าใช้บริการ
5. เพิ่มการอ้างอำนาจระเบียบการใช้เงินฯในวรรคแรกของประกาศ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 5)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 แนวทางในการปฏิบัติของการเปิดหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ปรับแก้ไขเพิ่มข้อความใน (หน้า 2) หลักสูตรระยะสั้น หมายความว่า หลักสูตรหรือโครงการที่คณะมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แนวทางในการปฏิบัติของการเปิดหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.3 (ร่าง)กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบกองบริการการศึกษา แจ้งสำนักพระราชวังต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา
2. ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตนโนบล ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
2. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
2. คณบดีคณะนิติศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและอนุมัติปริญญา พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 (ร่าง) รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ และสำนัก

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับแก้ไขภาพกิจกรรมให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน
2. ให้เพิ่มคำอธิบายในแผนภูมิหน้า 43 รูปกราฟแสดงภาวการณ์มีงานทำ
3. ปรับแก้ไขข้อมูลความร่วมมือกับต่างประเทศ หน้า 35 (ข้อ 6,7,8)
4. ให้เพิ่มและปรับแก้ไขรูปภาพของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (หน้า 30) ให้ครบถ้วน
5. แก้ไขการรายงานความร่วมมือต่างประเทศ และในประเทศ
6. การใช้คำนำหน้านามในรูปภาพให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

มติที่ประชุม : มอบ กองแผนงาน นำไปพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และติดตามให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะ ศิลปศาสตร์ จัดส่งข้อมูลให้กองแผนงาน เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : - คณะนิติศาสตร์ แจ้งขอถอนเรื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.11 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้หอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้สำนักวิทยบริการ แยกประกาศ ข้อ 1.1 การกำหนดเวลาเปิด-ปิด บริการคืน-ยืม (ข้อ 9)
2. การเปิด-ปิดการให้บริการพื้นที่ (ข้อ 10 วรรคแรก )ให้เป็นไปตามความเห็นของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กรณีมีข้อแย้งหรือต้องการความคิดเห็นให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
3. ให้ตรวจสอบความหมายของ ข้อ 14 อัตราค่าปรับการส่งคืนเกินกำหนด..(วรรคท้าย) ในกรณีที่ค้างชำระตามข้อ 14 หรือข้อ 15 ให้อธิการบดีมีอำนาจดำเนินการตามควรแก่กรณี
4. ให้สำนักวิทยบริการ ออกมาตรการแนวปฏิบัติการติดตามค่าปรับ การชำรุด สูญหาย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักวิทยบริการ นำไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนอที่ปรึกษากฎหมาย ก่อนนำสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้เพิ่มเอกสารประกอบการพิจารณาหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. ให้คณะวิทยาศาสตร์ เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในอัตราเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆที่ดำเนินการโครงการ วมว.
3. เพิ่มโครงสร้างการบริหาร ที่มาและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของตำแหน่ง (ข้อ 21-23 และ ข้อ 27)
4. เพิ่มเอกสารประกอบการพิจารณา โครงสร้างการบริหารระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
5. เพิ่มเติมหมายเหตุในตารางแสดงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
6. เพิ่มข้อมูลที่มาของผู้อำนวยการโครงการ วมว.และภาระหน้าที่
7. เพิ่มคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ วมว.

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.13 ขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่สร้างลานกิจกรรมธรณีวิทยาและดาราศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะวิทยาศาสตร์ จัดทำรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ และนำไปหารือร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
2. เสนอให้ สำนักงานส่งเสริมงานวิจัยฯ ปรับ Master Plan ของมหาวิทยาลัยให้มี ความชัดเจนในการเพิ่มการใช้พื้นที่การสร้างลานกิจกรรมธรณีวิทยาและดารา ศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.14 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.15 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและไม่ประสงค์จะวัดและประเมินผลในรายวิชา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.16 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.17 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : -คณะพยาบาลศาสตร์ แจ้งขอถอนเรื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.18 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 4)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน แจ้งบุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 3082/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ปิดเวลา 15.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์