ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2563 วาระพิเศษ

เมื่อ 17 มีนาคม 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 สรุปมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. .....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระร่วม ประธานหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยดำเนินการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.8 การแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประเภทคณบดีหรือผู้แทน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. การเสนอชื่อคณบดีหรือผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1.1 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
1.2 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
1.3 คณบดีคณะศิลปศาสตร์
2. การเสนอชื่อรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ คือ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.9 ประกาศนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ปรับเพิ่มคำนิยาม ?ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ....?
2. ให้ตัดคำว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในข้อ (1) (2) (3)
3. เปลี่ยนข้อความในข้อ 6(3) ?เกินกว่ากฎหมายกำหนด? เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยกำหนด
4. ปรับข้อความในข้อ 5 ที่ระบุชื่อตำแหน่ง ให้ใช้คำว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
5. ตรวจสอบข้อกำหนดการกระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เช่น การไม่สวมหมวกกันน็อค การขับรถย้อนศร เมาแล้วขับ เป็นต้น
6. ให้ย้าย ข้อ 5 ใน(ร่าง)ประกาศ มาเป็น ข้อสุดท้ายในประกาศ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.10 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๕)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.การจัดการเรียนการสอน ให้ทุกคณะกลับไปทบทวนหากมีการจัดการเรียนการสอนให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
2.เพิ่มข้อความ ในข้อ 2.1 ในร่างประกาศ คือ ให้เลื่อนการฝึกงานออกไปก่อน
3.ตรวจสอบประกาศของ กระทรวง อว. เพื่อให้สอดคล้องกับการออกประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 5 )

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.11 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอบรมภาษาไทยพื้นฐานสำหรับชาวต่างชาติ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ให้ปรับเปลี่ยน อัตราค่าธรรมเนียม เป็น ค่าลงทะเบียน
2. ปรับแก้ไขคำนิยามในข้อ 3 ให้แยกการเขียนอัตราค่าธรรมเนียมการอบรม ไม่ควรรวมอยู่ในคำนิยาม โดย ปรับ เป็น ข้อ 4 ค่าลงทะเบียนการอบรม ตามอัตรา ดังต่อไปนี้....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบ กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานกฎหมายและนิติการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.2 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธษนี ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์