ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 5/2563 วาระพิเศษ

เมื่อ 25 มีนาคม 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

1.1 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบเสนอคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้
1.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
3.รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศีกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
4.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
5.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
6.คณบดีคณะนิติศาสตร์
7.คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติมรายชื่อผู้บริหารตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามแต่งตั้งเพิ่มเติมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๗) : ปิดสถานที่ท าการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองการเจ้าหน้าที่ เสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์