ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 6/2563

เมื่อ 7 เมษายน 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 ผลกระทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 และประมาณการรายได้

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2563 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 (ร่าง) ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานงานวิจัย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 7 ในร่างระเบียบฯว่าด้วยการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2563 ให้ ตัดข้อความในวงเล็บ( 9 ) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
2. ปรับข้อความในประกาศทั้ง 3 ฉบับ ให้มีรูปแบบการเขียนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คำจำกัดความ คำนิยาม จรรยาบรรณของคณะกรรมการ วิธีการดำเนินงาน เป็นต้น
3. ปรับการตั้งชื่อการออกประกาศให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์


มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำหารือสำนักงานกฎหมายและนิติการ ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.3 การขอใช้พื้นที่สร้างลานกิจกรรมธรณีวิทยาและดาราศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอใช้พื้นที่สร้างลานกิจกรรมธรณีวิทยาและดาราศาสตร์

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ติดตามให้ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 6)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอขยายเวลาการนำส่งผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP แทนการลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ และให้ขยายระยะเวลาการนำส่งผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ และมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ?ข้อ 4 มหาวิทยาลัยอาจจัดสรรเงินรายได้...? ให้ตัดคำว่า อาจ
2. เพิ่มข้อความ ในข้อ 5(5) ทุนประเภทอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือแหล่งทุนกำหนด
3. ข้อ 8 วรรคท้าย ?ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ ? ให้ตัด ผู้ช่วยเลขานุการ
4. ให้ตัด ข้อ 6(4) ไม่เป็นผู้ศึกษาเกินระยะเวลาของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. เปลี่ยนข้อความ ในข้อ 9(3) เป็น (3) รายงานปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับทุนการต่ออธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
6. คณะกรรมการ ในข้อ 8 ให้ระบุ เพิ่มวาระการดำรงตำแหน่ง เป็น 2 ปี
7. ข้อ 11 ตัดการยื่นคำอุทธรณ์
8. ให้เพิ่มบทเฉพาะกาล

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สำนักงานกฎหมายและนิติการ และเสนอที่ปรึกษากฎหมาย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.4 (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Charter of the Audit Committee)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองการเจ้าหน้าที่ นำหารือในประเด็น ข้อ 5.7 กับสำนักงานกฎหมายและนิติการ ในแนวทางปฏิบัติ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

4.5 พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เสนอผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและ สิทธิประโยชน์ ดังนี้
1) (ข้อ2) รองอธิการบดีหรือคณบดี จำนวน 2 คน
1.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
2.คณบดีคณะรัฐศาสตร์
2) (ข้อ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสองคน
- ว่าที่ ร.ท. ณัฐพฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ ร.น.
3) (ข้อ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.6 โครงการฟาร์มอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.7 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.8 (ร่าง) รายงานประจำปี 2562 คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาและบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนออัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาและบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดังนี้
1. กรณีติดเชื้อ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล จำนวน 20,000 บาท
2. กรณีเสียชีวิต มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 200,000 บาท และในข้อ 5 (1) ให้ตัดข้อความ "และค่าช่วยเหลือเบื้องต้น"

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.10 ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้
- พิจารณา มาตรการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ในเบื้องต้นใน 5 มาตรการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
- ความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อโควิด ค่ารักษากรณีเกินสิทธิ์ 20,000 บาท และกรณีอาการโคม่าหรือเสียชีวิต ช่วยเหลือ 200,000 บาท
- การผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
- จัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
- ลดค่าเช่าหอพัก 10 % และแบ่งชำระค่าหอพักเป็น 2 งวด ในปีการศึกษา 2563
- ทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน และทุนจ้างงาน
- คูปองอาหารกลางวันเพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
2. มาตรการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร
- ความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อโควิด ค่ารักษากรณีเกินสิทธิ์ 20,000 บาท และกรณีอาการโคม่าหรือเสียชีวิต ช่วยเหลือ 200,000 บาท
- ผลิตและแจกเจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สเปรย์ล้างมือ และหน้ากากผ้าสำหรับบุคลากร
- ระบบเครือข่ายดิจิตอลเพื่อการทำงานออนไลน์ (Work Frome Home,การประชุม,การปฏิบัติงาน,การเรียนการสอน
3. มาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการ
- ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) เป็นเวลา 3 เดือน
- ยกเว้นค่าเช่าร้านค้าของผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 เดือน
4. มาตรการด้านอาคารสถานที่
- จำกัดการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการและสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย
- จัดระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคารทุกอาคาร
- Big Cleaning ฆ่าเชื้อ อาคารเรียนและสำนักงานของมหาวิทยาลัย
5. มาตรการด้านสังคมและสาธารณสุข
- ระบบการสอบสวนทางระบาดวิทยาและการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีประสิทธิภาพ(PUI)
- ศูนย์ Hotline ตอบคำถามนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
- ผลิตและแจกหน้ากากผ้าให้กับวัดและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
- ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
- เตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาลสนาม(สำรอง)
- นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 1. มาตรการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 )
ในเบื้องต้นใน 5 มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
นักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
2. มอบศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด -19
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
3. มอบ กองแผนงาน จัดทำงบประมาณและแหล่งเงินเพื่อนำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.11 1.11 แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ กองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขเพิ่มข้อความเกณฑ์การรับเข้าและเกณฑ์สำเร็จการศึกษา โดยให้เพิ่มการนำส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษาแรก
2. การส่งคะแนนภาษาอังกฤษ กรณีสำเร็จการศึกษา ให้ตัด ผลคะแนนสอบภายใน 2 ปี ออก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์