ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7/2563 วาระพิเศษ

เมื่อ 13 เมษายน 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การปรับลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จะสำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ของคณะ/สำนักต่าง ๆ ซึ่งสามารถให้นักศึกษาสามารถยืมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ได้
2. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทำแผนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยในภาพรวม โดยแบ่งเป็น
2.1) การดำเนินการในระยะเร่งด่วน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 (เพื่อรองรับ
การเรียนการสอนออนไลน์ของทั้งมหาวิทยาลัย)
2.2) การดำเนินการภายใต้ปีงบประมาณปกติ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
3. เห็นควรให้ใช้งบประมาณในส่วนของเงินรายได้คงเหลือสะสมของสำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย เพื่อดำเนินการในส่วนการดำเนินการในระยะเร่งด่วน
4. ให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปรับแผนงบประมาณโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลับอุบลราชธานี นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. อัตรากำลังของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ต้องการขอเพิ่มให้พิจารณาการบูรณาการ
อัตรากำลังในภาพรวมของมหาวิทยาลัยก่อน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ดำเนินการในส่วนของรายการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินการในระยะเร่งด่วน (รายการที่ 3 และ รายการที่ 6) และมอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปรับแผนงบประมาณ โดยใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตามมาตรการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่เคียงข้างนักศึกษาและบุคลากร "กันเกราไม่เอาโควิด-19"

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ให้กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลจำนวนเงิน ในรายการต่างๆในใบสรุปเรื่อง เพื่อให้ถูกต้อง
2.การจัดตั้งกองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 3,000 บาท จำนวน 500 สัญญา ให้นำไปพิจารณาในวาระ 4.5

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 ขอเสนอทบทวนเปิด-ปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1.การเลื่อนเปิดภาคการศึกษาต้น จากเดิม วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 22 มิถุนายน 2563
2.มอบคณะ/สำนัก จัดทำแนวทางการจัดการเรียน การสอนส่งข้อมูลให้ กองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 พิจารณาการจัดตั้งกองทุนเงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา นำกลับไปพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการ เช่น พิจารณา จัดตั้งเป็นกองทุนในลักษณะการบริจาคตามวัตถุประสงค์
2.พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา กรณีที่อาจเกิดจากการบริหารจัดการกองทุน การติดตามหนี้ หรือแนวทางการบริหารหนี้สูญ ความโปร่งใสในหลักเกณฑ์การพิจารณาให้นักศึกษากู้ยืม

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ปิดเวลา 13.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์