ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8/2563

เมื่อ 5 พฤษภาคม 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Impact Ranking) ประจำปี 2020 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย Time Higher Education (THE)

มติที่ประชุม : รับทราบ


1.2 แนวทางมาตรการเยียวยาสังคมและสถาบันอุดมศึกษาที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2563 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้
1. มอบกองคลัง ร่วมกับกองบริการการศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา เพื่อจัดแยกประเภทข้อมูลของหนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ยอดหนี้ค้างชำระของนักศึกษา
2. มอบกองบริการการศึกษา จัดทำแนวปฏิบัติในการผ่อนผันการชำระเงิน /การลาออก/การตรวจสอบหนี้สิน
3. มอบกองบริการการศึกษา ศึกษารูปแบบจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในแนวปฏิบัติการดำเนินการหนี้ค้างชำระของนักศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ การรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และมอบกองคลัง ร่วมกับกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 (พฤษภาคม 2563)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ติดตามให้ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.3 ขอเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามแนวทางที่ 1 รายวิชาที่มีเฉพาะภาคทฤษฎี (บรรยาย) ให้จัดการเรียนการสอนตลอดภาคตามปกติ และสำหรับรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ให้จัดการเรียนการสอนแบบบล๊อค (Block) รายวิชาที่มีเฉพาะภาคทฤษฎีให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการให้จัดการเรียนการสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมและอยู่ในดุลยพินิจของคณบดี และสำหรับวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี โดยปฏฺบัติตามมาตรการป้องกันโรงระบาด และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 797 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 รายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ และขอความเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
มอบ กองบริการการศึกษา นำไปพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติขั้นตอนการขอสำเร็จการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 7)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2563) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอให้ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ คือ การก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบจราจรสำนักงานอธิการบดี
2. สำหรับรายจ่ายลงทุน คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างช้ากว่าแผนที่กำหนดเนื่องจากไม่มีความพร้อมในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เร่งให้คณะ/หน่วยงาน ลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ให้ครบทุกรายการเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
3. ให้คณะ/สำนัก รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อ โควิด 19 เพื่อนำมาปรับลดงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควาบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 2 (ณ 31 มีนาคม 2563)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เร่งดำเนินการรายงานผลเพื่อให้ทันต่อการเสนอสภามหาวิทยาลัย
2. ประเด็นความเสี่ยงด้านผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ควรแยกประเภทการรายงานด้านการเงิน และการส่งรายงานผลการวิจัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 การจัดทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.7 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.8 นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเห็นควรให้กำหนดออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย กำหนดนโยบายเป็นการกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมด จนกว่าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและบางกิจกรรมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีลงนามประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.9 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองคลัง พิจารณาตรวจสอบบัญชีกองทุนต่างๆ และ กองคลังได้กำหนดวิธีการบริหารงบประมาณกองทุน หรือไม่/อย่างไร

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และพิจารณาทบทวนการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.10 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ปรับแก้ไขตำแหน่งในข้อ 3 จากเดิม รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็น รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.11 รายงานการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน กรณีประเด็นลูกหนี้เงินยืม ที่คณะดำเนินการติดตามล่าช้า ให้คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนดมาตรการติดตามลูกหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562
2. มอบ กองคลัง ปรับวิธีการร่วมกับคณะ/สำนัก ในการลงบันทึกบัญชีเพื่อให้ข้อมูลที่ตรงกันและเชื่อถือได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.12 รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะบริหารศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในหมายเหตุ ที่ 5 ประเด็นเงินรับฝากกองคลัง ที่คณะบริหารศาสตร์ นำข้อมูล ประกันของเสียหาย บันทึกไว้ และหมายเหตุที่ 20 ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ที่ลดลง โดยคณะฯไม่ได้นำข้อมูลงบบุคลากรจากเงินงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะบริหารศาสตร์ ตรวจสอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.13 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีสำนักงานส่งเสริมบริหารงาวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย นำเสนอขอปรับแผนให้กองแผนงานพิจารณาจัดสรรสำหรับงบประมาณ ปี 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 ผลกระทบด้านงบประมาณตามมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แนวทางการปรับลดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ในทุกรายการที่มหาวิทยัลยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน
2. ให้ทุกคณะ/สำนัก ปรับลดแผนการใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับปีงบประมาณ 2564
3. มอบกองแผนงาน ทบทวนสูตรการคำนวณใหม่ร่วมกับคณะ/สำนัก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ณ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์