ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9/2563

เมื่อ 2 มิถุนายน 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. มอบ กองคลัง จัดทำบันทึกถึงคณะ/สำนัก ให้ตรวจสอบข้อมูลรายงานยอดหนี้ค้างชำระของนักศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
2. มอบ กองบริการการศึกษา รายงานการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และการค้างชำระทุกสิ้นเทอม

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบกองคลัง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 (ร่าง) การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : - ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา ถอนเรื่อง เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 วาระที่ 4.8 มีมติเห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 (มิถุนายน 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประขุม ติดตามให้ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบ กองคลัง ปรับแก้ไขการเสนอรายงานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ในส่วนหัวของตาราง โดยอธิบายรายละเอียดของที่มาจำนวนตัวเลขแต่ละช่องเพื่อให้มีความชัดเจนและถูกต้อง
2. มอบ กองคลัง ปรับแก้ไขบทสรุปและวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสารหน้าที่ 20 ประเภทเงินรับฝาก ควรแยกข้อมูลของคณะ/สำนัก ออกจากข้อมูลเงินฝากส่วนกลาง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 การติดตามรายงานทางการเงินและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน งวด ณ 30 กันยายน 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานตรวจสอบภายใน เร่งรัดให้ คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานตรวจสอบภายใน

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 8)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 แผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมให้ กองแผนงาน ดำเนินการวิเคราะห์ค่า FTS ของคณะศิปศาสตร์ ตามที่คณะแจ้งความประสงค์

มติที่ประชุม : มอบ กองแผนงาน นำไปพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 -2567) และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 เสนอปฏิทินแนวทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา เพิ่มรหัสรายวิชาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์ ในบัญชีแนบท้ายประกาศ และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.13 สรุปผลการประชุมศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะจัดทำแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN) ของรายวิชาที่เปิดสอน เป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ที่ ฝ่ายวิชาการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ REG ของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อแนะนำนักศึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
3. การปฐมนิเทศนักศึกษา ให้มีการชี้แจงการดูแลนักศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันการระบาดของโรคโควิด ? 19


มติที่ประชุม : เห็นชอบ แนวทางของศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 เพื่อออกประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 (ฉบับที่ 10) และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การกำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.2 กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.3 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.4 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบ กองแผนงาน นำข้อมูลรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแจ้งคณะนำไปพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์