ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10/2563 วาระพิเศษ

เมื่อ 23 มิถุนายน 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอความร่วมมือแจ้งผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของหน่วยงาน ร่วมทดสอบการใช้งานใน Application ดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงก่อนนำมาใช้จริงภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องโครงการพัฒนาอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับการเขียนคำย่อ ?มอบ.? และ ?ม.พระตะบอง? ในเอกสารใบสรุปเรื่อง ให้ใช้คำเต็ม เป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยพระตะบอง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Matching Scholarship of Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย

มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลง และยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติตลอดระยะเวลาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 8,500 บาทต่อภาคการศึกษา เป็นจำนวน 4 ภาค คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 34,000 บาท มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ปิดเวลา 11.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์