ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 11/2563

เมื่อ 14 กรกฏาคม 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองราายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2563 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 25623

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ

มติที่ประชุม : รับทราบ
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2 .รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 แผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. มอบ กองแผนงาน จัดทำ Workshop เพื่อวิเคราะห์วิธีการรับนักศึกษา จำนวนรับที่มีการบริหารความเสี่ยงของจุดคุ้มทุนของหลักสูตร
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์วิธีการรับเข้านักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ให้คณะ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของตลาด

มติที่ประชุม : มอบกองแผนงาน จัดทำ Workshop เพื่อวิเคราะห์วิธีการรับนักศึกษา จำนวนรับที่มีการบริหารความเสี่ยงของจุดคุ้มทุนของหลักสูตร และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 (กรกฎาคม 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ติดตามให้ คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การสอบทานยอดบัญชีเงินฝากส่วนกลาง - กองคลังของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบ กองคลังจัดทำบันทึกข้อความแจ้งคณะ/สำนัก สอบทานข้อมูลยอดบัญชีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลังของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย
2. มอบ กองคลัง จัดทำแบบฟอร์มการรายงานสำหรับให้คณะ/สำนัก ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
3. มอบ กองคลังจัดทำ Workshop ตรวจสอบข้อมูล กรณีหากมีหน่วยงานที่มีข้อมูลแตกต่างกันในปี พ.ศ.2554 ? พ.ศ. 2555 และคณะ/วิทยาลัย จะต้องตรวจทานข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การสอบทานยอดบัญชีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลังของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย และ มอบกองคลัง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองการเจ้าหน้าที่ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.3 การขออนุมัติจัดทำประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้บัณฑิตศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจัดทำประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้บัณฑิตศึกษาเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

4.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณีนักศึกษาเสียชีวิต พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ดำเนินการตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.4.1/4285 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และปรับแก้ไขอัตราตามบัญชีแนบท้ายเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. มอบหมาย ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ ตามความในข้อ 7 วรรคสอง แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ.2558 กำหนดว่า ?การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ 6(4)(5)(6) ให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมตามสมควรแก่กรณี?

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 9)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาสที่ 3 (ณ 30 มิถุนายน 2563) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบ กองแผนงาน ติดตามเร่งรัดคณะ/สำนัก ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 (ร่าง) อัตราค่าบริการ ห้องส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบอัตราค่าบริการดังกล่าว ก่อนเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานผลการวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานกับคณะศิลปศาสตร์ ในการพัฒนากระบวนการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.2 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.3 พิธีไหว้ครู ม.อุบลฯ ประจำปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.4 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.5 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : รับทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.6 กำหนดการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมโดยมีการปรับ กิจกรรมเป็นการทำบุญเลี้ยงพระ และ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มติที่ประชุม : รับทราบ เห็นชอบกำหนดทำบุญเลี้ยงพระ และ กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจร่าง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจร่าง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การเสนอกำหนดองค์ประกอบ คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. อธิการบดี
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จำนวน 2 คน คือ
2.1 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
2.2 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมและบริการวิชาการ
4. ประธานสภาอาจารย์
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประธานคณะกรรมการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย รางวัลรัตโนบล พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. เพิ่มเติมคำนิยามของ รางวัลรัตนโนบล กำหนดเป็นหลักการและเหตุผล เพื่อให้ทราบที่มาของรางวัล และมีรายละเอียดการจัดทำรางวัล ขนาด ประวัติ เพื่อจะได้เป็นมาตรฐาน
2. องค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในภายนอก เป็นกรรมการ รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบ และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบและเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จำนวน 2 คน คือ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์
2. มอบ เลขานุการที่ประชุม ประสานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์