ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 12/2563

เมื่อ 4 สิงหาคม 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การมอบหมายเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 (สิงหาคม 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ติดตามให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

3.2 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ ดังนี้
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ปรับข้อบังคับให้ครอบคลุมการบริการวิชาการในการบูรณาการระหว่างคณะ และแยกข้อบังคับออกเป็น 2 ฉบับ คือ การบริหารจัดการโครงการวิจัย และ ด้านการบริการวิชาการ
2. ให้ใช้บังคับกับโครงการบริการวิชาการที่มีการทำงานร่วมกันมากกว่า 1 คณะ
3. ปรับสัดส่วนการจัดสรรผลประโยชน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยและคณะมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. กำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะทำงาน โดยไม่ต้องอ้างอิงกับอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
5. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับมอบอำนาจในการบริหารจัดการโครงการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบ กองคลัง เร่งรัดการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้คณะรับรู้การจัดสรร ภายในปีงบประมาณ
2. ให้ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานสถานะรายได้และแสดงผลการดำเนินการ ทางการเงิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ปรับแก้ไขวันที่ลงนาม และปรับรูปแบบผู้ที่มีอำนาจในการลงนาม และพยานให้เป็นกลุ่มงานเดียวกันตามลำดับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.3 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ปรับแก้ไขวันที่ลงนาม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 10)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 และแผนการดำเนินงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก ปีการศึกษา ๒๕๖3 และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.6 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ กองแผนงาน เพิ่มการรายงานที่ห้วงเวลามีผลต่อผลลัพธ์ของตัวชี้วัด โดยการบันทึกหมายเหตุที่เป็นข้อความเพื่ออธิบายเหตุผลแทนการใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย X

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (OKRs) ณ สิ้นำตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ มอบกองแผนงาน ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมให้มีความสอดคล้องกับใบสรุปเรื่องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (OKRs) ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิ.ย. 2563) มอบกองแผนงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบกองแผนงาน ดำเนินการดังนี้
1. เร่งรัดให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2563) ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563
2. มอบ กองแผนงาน ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขกับคณะ/สำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2563)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะรัฐศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.11 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานศาลปกครอง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.12 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.13 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.14 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : กองแผนงาน แจ้งถอนเรื่องเพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและจะนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 หารือข้อนโยบายและมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ดำเนินงานตาม 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1.1 การกำหนดนโยบาย ?สถานศึกษาปลอดบุหรี่? ของสถานศึกษา
1.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่
1.3 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อ ?สถานศึกษาปลอดบุหรี่?
1.4 การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร
1.5 การมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่
1.6 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาไม่ให้สูบบุหรี่
1.7 การมีกิจกรรมร่วม ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
2. ดำเนินการตามพระราชบัญยัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการตามมตรการดังกล่าว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 การลงนามรับรองบันทึกการประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

5.3 ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 7

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.4 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรในเบื้องต้น

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.5 การปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนงานโครงสร้างภายในของสำนักงานพัฒนานักศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์