ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 13/2563

เมื่อ 1 กันยายน 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 1.1.1 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1851/2563 เรื่อง ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการพ้นจากตำแหน่ง 1.1.2 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1852/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 1.1.3 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1853/2563 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ ดังนี้
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 (กันยายน 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุม ติดตามให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประขุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ประสานกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายละเอียดและห้วงเวลาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษา และหากประสงค์จะดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงให้ประสานกับคณะ/สำนัก ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยต่อไป


มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่ายนิติศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัยของไทย

มติที่ประชุม : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ขอถอนเรื่อง เพื่อปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.3 การปรับภารกิจการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการ
1. การปรับภารกิจการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน ภายในประเทศ
2. ขั้นตอนการขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 11)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2,144 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ และขอความเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. มอบคณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบและทบทวนรายชื่อที่เสนอขออนุมัติ
2.มอบ กองบริการการศึกษา เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภา มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และมอบกองบริการการศึกษา เสนออธิการบดีเพื่อลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ มอบกองบริการการศึกษาหารือรายละเอียดร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ตัด ข้อ 8 ยกเลิก ข้อ 19 "ผู้มีประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวน"
2. ปรับแก้ไขคำนิยามของคณบดี และอำนาจหน้าที่ ในข้อ 27

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีวงเงินเพิ่มเติม กรณีสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 ทบทวนปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 ขอความเห็นชอบการปรับแก้ไขข้อความในใบปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองบริการการศึกษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.16 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ประสานสำนักงานกฎหมายและ นิติการ เพื่อตรวจสอบและเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.17 พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษา และยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรทุน และคณบดีทุกคณะ เพื่อกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขการรับทุน และ ออกประกาศมหาวิทยาลัย ก่อนมอบให้ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในหลักการ และเพิ่มทุนการศึกษาของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีก 1 ทุน รวมเป็นจำนวน 69 ทุน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.18 ผลการพิจารณาโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นรอบ CUT OFF ต่อ Final Value Chain Thailand จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะ/สำนัก ไปทบทวนเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติม การจัดทำข้อเสนอแผนงานภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ ส่ง กองแผนงาน ภายในวันที่ 9 กันยายน 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินการสอบทานยอดเงินฝากส่วนกลาง - กองคลัง ของคณะ สำนัก หน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.2 การบริการสนามสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.3 ขั้นตอน/กระบวนการขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงาน

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรร (หลังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์