ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 7/2560

เมื่อ 4 เมษายน 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทดแทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ

มติที่ประชุม : เห็นชอบเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทดแทนชุดปัจจุบันที่จะสิ้นสุดวาระ ดังนี้


1. ตามข้อบังคับฯ ข้อ 7(1) ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้


1.1 นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์


1.2 นายมงคล ตันสุวรรณ


1.3 นายมีชัย แต้สุจริยา


1.4 นายสมชาติ พงคพนาไกร


1.5 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี


1.6 ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ


1.7 นายสุชัย เจริญมุขยนันท์


1.8 นายชวลิต องควานิช


1.9 นายสุระ ตริยางกูรศรี


1.10 นายรอยอินทร์ ทยุติธร


1.11 นายนิคม ทองพิทักษ์ (สำรอง)


2. ตามข้อบังคับฯ ข้อ 7(2) ผู้ที่มิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 5 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้


2.1 นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์


2.1 นายศรินทรเทพ ชินพาส


หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

3.2 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ปรับแก้ไขยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (NCCIT2017 & IC2 IT 2017) ครั้งที่ 13

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.2 กรอบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้


1. มอบให้คณะพิจารณาส่งรายชื่อหลักสูตรที่ประสงค์จะยื่นขึ้นทะเบียนเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร (TQR)โดยใช้ผลประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๙ มายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐


2. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และสถาบันปีการศึกษา ๒๕๕9 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ


3. จำนวนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เห็นชอบแนวทางที่ 2 จำนวนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะไม่น้อยกว่า 3 คน/คณะ (แบบใหม่)


4. จำนวนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เห็นชอบแนวทางที่ 2 จำนวนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ไม่น้อยกว่า ๕ คน/คณะ (แบบใหม่)


5. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และสถาบันปีการศึกษา ๒๕๕9 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ


6. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ตรวจสอบและจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน


ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ปี 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 กรอบการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) กรอบการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. เห็นชอบ (ร่าง) คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. เห็นขอบ (ร่าง) แผนการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ตรวจสอบและจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ปี 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน

ของหน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559- มีนาคม 2560) ระดับสำนัก และหน่วยวิสาหกิจ

2. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการดำเนินงาน ปีการศึกษา 25559-2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง)อำนาจหน้าที่ และองค์ประกอบคณะทำงานเตรียมความพร้อมการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศไปใช้ในการดำเนินงาน (EdPEx) ดังนี้

1) รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ประธานอนุกรรมการ

2) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ

3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ

4) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ

5) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กรรมการ

6) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ

7) รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ กรรมการ

คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และคณะบริหารศาสตร์

8) ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการ

9) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ

10) สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เลขานุการ2. มอบหัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.6 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560
- 2564) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานจัดทำแผนกิจกรรมโดยละเอียด

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว(และบริการ) แผนการรับนักศึกษา 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 - 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นการปรับแผนการรับนักศึกษา และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. มอบคณะศิลปศาสตร์หารือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ที่ดูแลเกี่ยวกับแผนบูรณาการการท่องเที่ยว ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อปรับปรุงกระบวนการ

รับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน

มติที่ประชุม : ไม่เห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา และมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 ขออนุมัติชะลอการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ในประเด็นการปรับแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากการรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้า และอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา โดยที่ประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้คณะศิลปศาสตร์ จัดทำข้อมูลขอปิดหลักสูตร

เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : ไม่อนุมัติการชะลอการรับนักศึกษา และเห็นชอบให้ปิดหลักสูตร โดยมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปิดหลักสูตรต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : - ถอนเรื่อง เนื่องจากกองแผนงานอยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวมรายละเอียดข้อมูล

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -


4.11 การเตรียมการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการกับส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี/กลุ่มจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะให้กองแผนงานปรับแก้ไขรายชื่อ

ส่วนราชการเพื่อเตรียมการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ลำดับ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปรับแก้ไข

๑. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตร ให้ตัดหน่วยงานในลำดับที่ 3 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ และลำดับที่ 4 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี

๒. การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย ให้ตัดลำดับที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

๓. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ให้ตัดลำดับที่ 3 อบจ.ยโสธร และลำดับที่ 5 อบจ.อำนาจเจริญ๔. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ และพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 1. ให้ตัดลำดับที่ 1 กรมวิชาการเกษตร จ.อุบลฯ

2. ลำดับที่ 4 ให้แก้ไขจากเดิมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาค 7 เป็น กระทรวงอุตสาหกรรม

๕. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ตัดลำดับที่ 14 - 35

๖. การวิจัยและนวัตกรรม ให้ตัดลำดับที่ 5 สำนักชลประทานที่ 7 จ.อุบลฯมติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 การเตรียมการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กองแผนงานเสนอ

2. เห็นชอบหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำงบประมาณแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบกองแผนงานดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


4.13 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีการอภิปราย และมอบกองแผนงาน รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ประชุมร่วมกับอธิการบดี

เพื่อพิจารณาและปรับแก้ไข (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม : มอบกองแผนงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 การแบ่งงานภายใน (เพิ่มเติม) ของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับสำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับสำนัก


4.16 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๗)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งขอความร่วมมือให้จังหวัดใช้ความระมัดระวังและดุลพินิจอย่างรอบคอบในการปฏิสัมพันธ์ กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.2 แผนกิจกรรมโครงการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 (มีนาคม - มิถุนายน 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.3 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 ผลการอุทธรณ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.2 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

6.3 (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการกระบวนการปฏิบัติงาน “การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย” ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองการเจ้าหน้าที่รวม Flow Chart ทุกกระบวนงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เห็นกระบวนงานในภาพรวม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

6.4 โครงการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนมีส่วนร่วม”

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.5 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี และ (ร่าง) คู่มือแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองบริการการศึกษา

ปรับแก้ไข ดังนี้

1. มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี

ข้อ 5.2(1.1)

2. มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตารางผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทาง

การพิจารณากระบวนการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ

ปริญญาตรี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ศึกษารูปแบบและตัวอย่างการเขียนที่ถูกต้อง

จากกองการเจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

6.6 แนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา 18.00 น. น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง