ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 10/2560

เมื่อ 6 มิถุนายน 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

1.ระเบียบวาระที่ 4.13 หน้า 41

จาก เห็นชอบเสนอรายชื่อ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล

2. นายธีรชัย หลาวทอง

แก้ไขเป็น เห็นชอบเสนอรายชื่อที่เสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.9 หน้า 14

จากเดิม เห็นชอบให้ และมอบกองแผนงานหารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณฯดังกล่าว

แก้ไขเป็น เห็นควรให้ชะลอการขอใช้เงินทุนสำรองดังกล่าว และมอบกองแผนงานหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณฯดังกล่าว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ไม่มี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

3.2 (เพิ่มเติม) นำเสนอวันที่ 2 มิถุนายน 2560

ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองบริการการศึกษา เพิ่มเติมรายละเอียดในการนำเสนอ ในประเด็นเรื่องเงื่อนเวลาที่นักศึกษายื่นเรื่องแจ้งความประสงค์ต่อคณะ เพื่อขอสำเร็จการศึกษา และเงื่อนเวลาที่คณะรับรองการสำเร็จการศึกษา โดยเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ข้อบังคับ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติอนุปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 9)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
-

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 คุณสมบัติผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานการยื่นขึ้นทะเบียนเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร (TQR) เห็นชอบแนวทางที่ 2 ให้ทุกหลักสูตรที่มีเงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์เสนอขึ้นทะเบียนเพื่อการเผยแพร่ (TQR)

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๓๗ หลักสูตร)

2. แนวทางดำเนินการการสนับสนุนงบประมาณสำหรับหลักสูตรที่ยื่นขึ้นทะเบียนเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร (TQR) เห็นชอบแนวทางที่ 1 มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณหลักสูตร

ที่มีเงื่อนไขตามเกณฑ์ และยื่นขอขึ้นทะเบียนเพื่อการเผยแพร่ (TQR) แบบเหมาจ่ายหลักสูตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยคณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินทั้งหมด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนเพียงหลักสูตรละ ๑ ครั้งเท่านั้น

3. เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่หลักสูตรที่ยื่นขึ้นทะเบียน เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร (TQR) ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอหน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้สำนักงานอธิการบดี พิจารณาขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี โดยให้พิจารณาทบทวนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการดำเนินงานที่เป็นอยู่ เพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประจำสำนักได้ครอบคลุมทุกมิติการประเมินเหมือนกับสำนักอื่นๆ

2. ให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ พิจารณาปรับประเด็นคำถามที่เพิ่ม

ขึ้นมาในแบบประเมินฯ ของสำนักวิทยบริการ และ สำนักงานอธิการบดี ว่าอยู่ในประเด็นคำถามใด หากยังไม่ครอบคลุมให้เพิ่มเติมในข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง แต่หากเป็นประเด็นข้อคำถามที่เป็นการปฏิบัติงานประจำให้ตัดออก ทั้งนี้ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินนั้น ควรเป็นเกณฑ์ที่สามารถใช้ประเมินร่วมกันได้ทั้ง 4 สำนัก

3. ให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ หารือร่วมกับทุกสำนัก ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก เพื่อให้เป็นแนวทางในการประเมินฯ ร่วมกันมติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการของสำนัก และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ดำเนินการและปรับแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงินคณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการปรับแก้ไข ดังนี้

1. ให้เขียนบทสรุปผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณที่ควรจะเป็น และบอก เหตุผลในลักษณะที่เป็นหนี้ค้างชำระที่กองคลังจำนวนมากเป็น 2 เท่านี้ ว่าแท้จริงแล้วมีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อเป็นเหตุผลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

2. การเขียนรายงานประจำปีของคณะนิติศาสตร์ ให้เขียนให้ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วคณะไม่ได้มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๘๑๕,๑๖๔.๑๖ บาท โดยให้เขียนเหตุผลให้ชัดเจน

3. มอบกองคลังจัดสรรงบประมาณให้คณะเร็วขึ้น หากไม่สามารถจัดสรรได้ให้กองคลังพิจารณาเงินเหลือจ่ายที่ยังไม่ได้จัดสรรให้แต่ละคณะในแต่ละปี เพื่อให้คณะสามารถแจ้งกับผู้สอบบัญชีได้ว่าเงินคงเหลือเป็นเท่าไหร่ และเหตุใดแผนการเงินจึงเป็นเช่นนี้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะนิติศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.5 ขออนุมัติบรรจุงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ในแผนแม่บทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและขออนุมัติใช้พื้นที่เพื่อจัดสร้างอาคาร Startup Innovative

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบให้บรรจุงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ในผังแม่บทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. เห็นชอบให้ใช้พื้นที่ส่วน Innovative Space เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดสร้างอาคาร Start Up

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.6 (ร่าง) กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2560)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาส 2 ( 31 มีนาคม 2560)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

เนื่องจาก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 วาระที่ 6.13 เรื่องระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 มติที่ประชุม รับทราบและมอบกองคลังสำรวจประกาศการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนและเงินรายได้ เพื่อรวบรวมและจัดทำดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การให้ทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางเดียวกัน ที่ประชุมจึงเห็นควรมอบกองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง

หารือร่วมกันและพิจารณาจัดทำประกาศฯ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ชะลอการออกประกาศฯ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ และกองคลัง ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.11 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานพัฒนานักศึกษาปรับแก้ไขดังนี้

1.ข้อ 1 ในประกาศฉบับนี้ ?สโมสรนักศึกษา? หมายความว่า ....

จากเดิม สโมสรนักศึกษา, สภานักศึกษา

แก้ไขเป็น สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย, สภานักศึกษามหาวิทยาลัย

2.ส่วนที่ 1 นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

จากเดิม (๑) จะต้องมุ่งเสริมสร้างกิจกรรม ....

แก้ไขเป็น ให้จัด ?จะ? ออก

3.ส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

จากเดิม (๒) กิจกรรมระดับคณะ ...

แก้ไขเป็น (๒) กิจกรรมระดับคณะ

ต้องดำเนินการระหว่างวันที่ 7 - 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑8.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. .....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.12 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ขออนุมัติค่าใช้จ่ายของนักศึกษาหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร ที่โอนย้ายมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. มอบผู้เกี่ยวข้องไปหารือเพื่อดำเนินการปรับแก้ไขและจัดทำรายละเอียดในประเด็นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชัดเจน โดยจะต้องให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร

2. เห็นชอบค่าเดินทางไป-กลับภูมิลำเนา ตามแนวทางที่ 2 คือ จ่ายค่าเดินทางไป-กลับแบบเหมาจ่ายรายเดือน โดยคำนวณจากอัตราค่าโดยสารรถตู้อุบล - มุกดาหาร ๑๒๐ บาท ๔ สัปดาห์

(ไป-กลับทุกสัปดาห์) เท่ากับ ๘ เที่ยว

3. ค่าที่พัก เห็นชอบให้จัดหาหอพักให้นักศึกษาพักในหอพักภายในมหาวิทยาลัย โดยให้ตัดจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้แก่สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามที่นักศึกษาพักจริง ทั้งนี้ หากนักศึกษาประสงค์พักหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.13 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
โครงการ Step-by-Step to Implementing EdPEx สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.14 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
พิจารณาที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน

โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 18 ที่นั่ง รายละเอียด ดังนี้

1. คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 2 ที่นั่ง

3. คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 ที่นั่ง

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 ที่นั่ง

5. คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ที่นั่ง

6. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 ที่นั่ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.15 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
โครงการบุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ตัดค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน จำนวน 4,800 บาท เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ คณะ/สำนัก สนับสนุนเงินค่าวัสดุสำหรับจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 6,000 บาท และให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทน์ อย่างน้อยหน่วยงานละ 2,000 ดอก และมอบกองกลางดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การเข้าใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 การขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน ที่อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 มติคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง รับทราบระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยสภาวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 3 หลักสูตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.4 รายงานผลการกำกับติดตามหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.5 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
การจัดทำรายงาน "มหาวิทยาลัยที่ดี" (Good University Report)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.6 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.7 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษาปีงบประมาณ 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.8 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
ขอความร่วมมือดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.9 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.10 (เพิ่มเติม) เสนอเรื่องวันที่ 5 มิถุนายน 2560
รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งว่าง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 16.30 น. น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง