ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 11/2560 วาระพิเศษ

เมื่อ 13 มิถุนายน 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด นายแก้วบัวสอน ราชขันตินักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ขอขยายระยะเวลาในภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (ถึง 31 กรกฎาคม 2560) ทั้งนี้ ขออนุโลมให้นักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาการสำเร็จการศึกษาระหว่างรอผลการอนุมัติของ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยการสำเร็จการศึกษาจะมีผลเมื่อ กกอ. อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาแล้วเท่านั้น และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาชี้แจงนักศึกษาให้เข้าใจภึงสถานภาพตลอดกระบวนการ และเงื่อนไขการดำเนินการของมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมหน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกำหนด นายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ขอขยายระยะเวลาในภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 (ถึง 31 กรกฎาคม 2560) ทั้งนี้ ขออนุโลมให้คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาการสำเร็จการศึกษา ในระหว่างรอผลการอนุมัติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดยการสำเร็จการศึกษาจะมีผลเมื่อ กกอ. อนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาแล้วเท่านั้น และมอบให้สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ชี้แจงนักศึกษาให้เข้าใจถึงสถานภาพตลอดกระบวนการ และเงื่อนไขการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมหน้า 6)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.3 การใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเรื่องความจำเป็นในการใช้พื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดยเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี/ผู้อำนวยการ/สำนัก เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป (รายงานการประชุมหน้า 6)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 กำหนดการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 8)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 16.30 น. น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง