ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 14/2563

เมื่อ 6 ตุลาคม 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. แจ้งข้อสังเกตให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระมัดระวังและให้มีความรอบคอบในช่วงที่มีการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน
2. ควรมีการวางแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ.2564 ให้ชัดเจน และรอบคอบโดยเฉพาะระบบการสื่อสาร

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ ดังนี้
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมติดตามให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 12)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทำหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มข้อ 3 "โครงการที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรที่มีหน่วยกิต"

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การโอนผลการเรียนหรือรายวิชาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้
1. ข้อ 5(3) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้แก้ไขเป็น "เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการเป็นเลขานุการ"
2. ข้อ 8 การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์การเทียบโอนผลการเรียน ให้คณะสามารถดำเนินการยื่นแทนนักศึกษาได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.4 การขอใช้พื้นที่เฮือนกำนัน เพื่อดำเนินโครงการเฮือนกำนันคาเฟ่

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1.ที่ประชุมอภิปราย เห็นด้วยกับการใช้พื้นที่ บริเวณดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงความปลอดภัย การใช้พื้นที่ให้คุ้มค่า และคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน
2.ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำแผนการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบในหลักการการใช้พื้นที่บริเวณใต้ถุนเฮือนกำนันดำเนินโครงการเฮือนกำนันคาเฟ่
2. มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย เพื่อพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.5 การกำหนดมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะ/สำนัก ถือปฏิบัติและเร่งรัดดำเนินการ งบรายจ่ายประจำ ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การกำหนดมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1.(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการ ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปuงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.ปฏิทินการดําเนินงานดhานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปuงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าสมาชิกสถาบันหลักการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ข้อ 6 จากเดิม ให้นำส่งเป็นเงินรับฝากรายได้คณะเภสัชศาสตร์ ให้แก้ไขเป็น ?ให้นำส่งเป็นเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์?
2.การอ้างข้อกฎหมายให้เพิ่มข้อ 7 (3) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2560
3.คำนิยามในข้อ 3 "เภสัชกรทั่วไป" หมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แก้ไขเป็น สถาบันอื่นๆ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะเภสัชศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

4.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าสมนาคุณผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจอ่านบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่สำหรับการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ อัตราค่าสมนาคุณผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจอ่านบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่สำหรับการส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเภสัชศาสตร์

4.9 การสมัครเข้าร่วมโครงการและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโป่รงใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองกลาง ดำเนินการการสมัครเข้าร่วมโครงการและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) และเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.10 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงาน ดังนี้
1. ปรับชื่อหน่วยงานจาก "คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" เป็น "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ตรวจสอบวรรคตอนและการเชื่อมคำให้ถูกต้องเหมาะสม
3. วัตถุประสงค์ ข้อ 1.3 ...... "นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์" เป็น "นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
4. เพิ่ม ข้อ 3 การดำเนินการ โดยนำข้อความในข้อ 2.1.8 และ 2.2.8 และนำข้อความในวรรคที่ 2 ข้อ 3.4 มาเพิ่มในข้อดังกล่าว
5. ส่วนลงนาม "คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" เป็น "มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
6. ตำแหน่งผู้ลงนาม "คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" เป็น "คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบกองกลางปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.11 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจและนวัตกรรมภูมิภาค ระหว่าง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.เพิ่มข้อความ ?ผู้มีอำนาจลงนาม? ต่อท้ายและชื่อตำแหน่งผู้ลงนาม
2.เพิ่มความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ
3.ตรวจสอบการใช้ภาษา วรรคตอน และการเชื่อมคำในวัตถุประสงค์ให้มีความถูกต้อง กระชับ และเข้าใจง่าย
4.ข้อ 2.1(1) ?ทั้งสองฝ่ายร่วมกับพัฒนาหลักสูตร? เป็น ?ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม?

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบ กองกลางปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.12 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 23 สถาบัน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตในประเด็นผลผูกพันทางกฎหมาย ว่าการที่บันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวระบุว่า "บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นเพียงการแสดงเจตนาร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้น โดยไม่มีผลผูกพันธ์ทางกฎหมายหรือสร้างภาระผูกพัน รวมทั้งข้อผูกมัดทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ประการใด" จะถือว่าเป็นการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือไม่

มติที่ประชุม : มอบกองกลาง ประสานสำนักงานกฎหมายเพื่อตรวจสอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับดังกล่าว ว่ามีลักษณะเป็นข้อตกลงความร่วมมือหรือไม่ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.13 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และ 9 สถาบันจากส่วนกลาง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองกลาง นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.14 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับนักศึกษาพิการ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ข้อ 3 คำนิยาม ?คณะกรรมการ? จากเดิม คณะกรรมการทุนการศึกษาให้แก้ไขเป็น ให้คณะกรรมการรับเข้าศึกษา?
2. ข้อ 7 ให้คณะกรรมการทุนการศึกษา... ให้ แก้ไขเป็น ให้คณะกรรมการรับเข้าศึกษา...
3.ตัดข้อ 9 ออกทั้งหมด
4. วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย
5.จำนวนรับ ไม่จำกัดจำนวน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนแผนการรับที่กำหนดไว้
6. ปรับชื่อระเบียบวาระและสรุปเรื่อง เป็น ปีการศึกษา 2563 และ 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.15 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการขอใช้ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

มติที่ประชุม : -สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งขอถอนเรื่อง เพื่อนำไปปรับข้อมูลการนำเสนอให้ครบถ้วน-

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินการ การสอบทานยอดเงินฝากส่วนกลาง - กองคลังคณะ สำนัก วิทยาลัย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.2 ผลการดำเนินงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 หน่วยงานจ้าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 การเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.6 ปฏิทินการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.7 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์