ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 12/2560

เมื่อ 4 กรกฏาคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (รายงานการประชุมหน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีการปรับระบบ REG จึงทำให้การจัดสรรเงินงบประมาณปี 2560 ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวเลขสถานะทางการเงินของคณะไม่สมดุล ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองคลังดำเนินการ ดังนี้

1.ให้กองคลังรีบดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 ให้คณะ

2.ให้กองคลัง รายงานว่า ณ ปัจจุบันได้มีการจัดสรรเงินให้คณะต่างๆ เป็นเงินเท่าไหร่ และแยกเป็นปีงบประมาณ

3.ให้กองคลังเขียนคำอธิบายหมายเหตุให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยจะต้องจัดทำสรุปข้อมูลและรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยว่า หลังจากที่แก้ไขปัญหาใน REG แล้ว ได้มีการจัดสรรเงินให้คณะต่าง ๆ ของปีงบประมาณไหน เ)็นเงินจำนวนเท่าไหร่ และต้องแสดงข้อเท็จจริงเพื่อโต้แย้ง หรือเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ากองคลัง ได้ดำเนินการจัดสรรเงินไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ อย่างไร และควรเร่งดำเนินการจัดสรรปีงบประมาณ 2560 ให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ให้กองบริการการศึกษารีบดำเนินการจัดทำข้อมูลการจัดสรรเงิน ปีการศึกษา 2559 และส่งให้กองคลังเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560

4.มอบกองคลังรายงานความคืบหน้าในการจัดสรรงบประมาณ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในที่ประชุมครั้งต่อไป

5.มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการปรับปรุงข้อมูล REG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมให้กับคณะต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุม หน้า 6)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (รายงานการประชุมหน้า 8)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.3 ขออนุมัติในหลักการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกรพันธุ์ และสุกรขุนร่วมภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะเกษตรศาสตร์จัดทำคำสั่งฯ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการศึกษา โดยให้ดำเนินการเป็นขั้นตอนต่างๆ ให้ชัดเจน ว่าจพต้องดำเนินการอะไรบ้าง ข้อตกลงหรือวัตถุประสงค์ในการจัดทำข้อตกลงมีอะไรบ้าง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการ โดยคณธทำงานประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้

1.คณะเกษตรศาสตร์

2.คณะนิติศาสตร์

3.คณะวิศวกรรมสาสตร์

4.คณะบริหารศาสตร์

5.สำนักงานกฎหมายและนิติการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการและมอบคณะเกษตรศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (รายงานการประชุม หน้า 10)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์

4.4 ปฏิทิน แนวทางและนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

1) ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2) นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3) แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4) แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5) แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(รายงานการประชุมหน้า 18)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.5 แผนการรับนักศึกษาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564

มติที่ประชุม : กองแผนงานขอถอนเรื่อง เนืองจากต้องไปดำเนินการ Reprofiling เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป (รายงานการประชุมหน้า 18)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3 จำนวนทั้งสิ้น 169,622 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายงานการประชุมหน้า 20)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายงานการประชุมหน้า 20)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 การร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขและดำเนินการ ดังนี้

1.ขอบเขตการทำงานร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว ฯ ข้อ (1.3) การให้บริการด้านวิ่งแวดล้อม ให้เพิ่มเติมคณะวิทยาศาสตร์

2.ให้ปรับแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ

3.ให้เพิ่มคณธทำงาน ใน (ร่าง) ประกาศ ฯ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน

4.มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานคณะทำงาน

5.ให้แต่ละคณะเสนอรายชื่อ รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย และผู้แทนคณะเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน อย่างน้อยคนละ 2 คน

6.มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงนาวิจัยฯ จัดทำบันทึกถึงคณะ เพื่อให้เสนอรายชื่อคณะทำงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมหน้า 23)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.9 เสนอเรื่อง 20 มิถุนายน 2560
ขออนุมัติยกเว้นค่าอนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ผลงานวิจัยข้าวเม่า

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานส่งสเริมบริหารงนาวิจัยฯ สรุปข้อมูลและเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เช่น สรุปข้อมูลจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เอกสารจาก สวก. เรื่อง วิสาหกิจชุมชน เอกสารเกี่ยวกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ และเอกสารที่ผู้วิจัยเซ็นยินยอม เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ยกเว้นค่าอนุญาตใช้สิทธิประโยชน์ผลงานวิจัย "ข้าวเม่าผงชนิดผล" โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.ไม่จำกัดสิทธิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะนำทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้สัญญานี้ไปวิจัย พัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นและผลิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการใช้สิทธิ์ตามทรัพย์สินทางปัญญานี้แก่บุคคลอื่น เพื่อไม่ให้ผูกขาดทางการค้า

2.บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดอุบลราชธษนี (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จะต้องไม่โอนสิทธิในสิทธิช่วง (Sub-License) ให้เช่า ให้ยืม หรือใช้เป็นหลักประกันหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนีก่อน

3.มอบสำนักงานส่งสเริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

(รายงานการประชุมหน้า 24)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.10 เสนอเรื่อง 20 มิถุนายน 2560
ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 10)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป (รายงานการประชุมหน้า 25)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.11 เสนอเรื่อง 20 มิถุนายน 2560
พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองบริการการศึกษา ดำเนินการดังนี้

1.มอบกองบริการการศึกษาทบทวน และตรวจสอบข้อมูลจำนวนการรับนักศึกษาที่จะดำเนินการส่งให้ ทปอ. รอบที่ 1 - 5

2.เนื่องจากการคัดเลือก หลายหลักสูตรมีคะแนนสอบสัมภาษณ์มาเกี่ยวข้อง บางสาขาวิชามีการทดสอบทางวิชาการ ดังนั้น ฝ่ายประมวลผล จึงขอให้คณะไปพิจารณาเกณฑ์การตัดสิน และจัดส่งกองบริการการศึกษา เพื่อให้คณะทำงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3.มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตารางข้อมูลคุณสมบัตริของแต่ละคณะ/หลักสูตรให้ดูง่าย ให้เห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละคณะ/หลักสูตร มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

4.ในส่วนของการดำเนินการรับสมัครมากกว่าแผนรับเข้าศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตินั้น ขอให้อยู่ในดุลพินิจการบริหารจัดการของแต่ละคณะ โดยให้คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เผื่อการสละสิทธิ์ ไม่เกิน 20% ของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1.เห็นชอบให้คณะทบทวนรอบการรับให้ครอบคลุมเพื่อที่จะสามารถรับนักศึกษาได้ตามจำนวน

2.เห็นชอบให้คณะพิจารณาเกณฑ์การรับแยกตามรอบการรับ และหลักสูตรใดที่มีการสอบสัมภาษณ์ ให้ระบุเกณฑ์และเงื่อนไขการผ่านให้ฝ่ายคัดเลือกเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.เห็นชอบให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ตามแผนการรับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยให้คณะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เกินเผื่อการสละสิทธิ์ 20% ของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ

4.มอบกองบริการการศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

(รายงานการประชุมหน้า 26)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.12 เสนอเรื่อง 20 มิถุนายน 2560
พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามรถพิเศษ และกลุ่มโควตาส่งสเริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ยประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองบริการการศึกษาดำเนินการและปรับแก้ไข ดังนี้

1.มอบคณะทบทวนจำนวนทุนที่ประกาศ โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งกองบริการการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

2.มอบกองบริการการศึกษาปรับและเขียนหลักการ/สรุปเรื่อง ให้ชัดเจนว่ามีแนวคิดอย่างไร มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรอย่างไร งบประมาณที่ใช้ในการยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่และให้รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบจำนวน 60 ทุน และมอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (รายงานการประชุมหน้า 27)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.13 เสนอเรื่อง 20 มิถุนายน 2560
แนวทางการสร้างรายได้โดยการพัฒนาพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงอาหารกลาง 1 และ โรงอาหารกลาง 2

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิ?ธิประโยชน์เพิ่มเติมเงื่อนไขในการโฆษณาสินค้า ว่าสินค้าประเภทใดที่โฆษณาได้ และสินค้าประเภทใดที่ไม่สามารถโฆษณาได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณธกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายงานการประชุมหน้า 29)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

4.14 เสนอวันที่ 21 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน รอบ 9 เดือน ระดับสำนัก และหน่วยวิสาหกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1.เห็นชอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน ปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2559-พฤษภาคม 2560)

2.เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

(รายงานการประชุมหน้า 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.15 เสนอวันที่ 21 มิถุนายน 2560
ขอความเห็นชอบจัดทำบันข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยกราซ (Faculty of Natural Sciences, University of Graz)

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายงานการประชุมหน้า 38)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.16 เสนอวาระเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการ และระเบียบปฏิบัติในการขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ ศูนญ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าบริการ และระเบียบปฏิบัติในการขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังนี้

1.มติที่ประชุมที่ใช้อ้างในประกาศ จากเดิม อ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้แก้ไขเป็น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศเรื่อง อัตราค่าบริการ และระเบียบปฏิบัติในการขอรับบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เพิ่ม วันที่ประกาศ ของประกาศฉบับนี้ (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2559)

3.ข้อ 6 ขั้นตอนการขอรับบริการ (3) ให้แก้ไขเป็น

(3) ยื่นแบบฟอร์มการขอรับบริการที่สำนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือผู้รับบริการลงบันทึกการจองงใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/web/sec เพื่อขออนุมัติใช้บริการอย่างน้อย 3 วันทำการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมหน้า 39)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.17 เสนอวาระเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ขอเสนอรายชื่อกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (รายงานการประชุมหน้า 40)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 41)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.2 การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการแพทย์ธรรมชาติ ครั้งที่ 1: จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานวิจัย ระดับนานาชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 42)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 เสนอเรื่อง 20 มิถุนายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 43)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 เสนอเรื่อง 20 มิถุนายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 44)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.5 เสนอเรื่อง 20 มิถุนายน 2560
ขอความร่วมมือดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 45)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

5.6 เสนอเรื่อง 20 มิถุนายน 2560
การลงนามสัญญาความร่วมมือในการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 - 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 48)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

5.7 เสนอเรื่อง 21 มิถุนายน 2560
การดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการสองภาษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีพุทธศักราช 2560-2564

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 49)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

5.8 เสนอเรื่องวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ปฎิทินการติดตามรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 50)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.9 เสนอเรื่องวันที่ 27 มิถุนายน 2560
การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 51)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.10 เสนอเรื่องวันที่ 27 มิถุนายน 2560
รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : รับทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป (รายงานการประชุมหน้า 53)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.11 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
การลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 54)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

5.12 เสนอเรื่องวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
(ร่าง)กำหนดการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ (รายงานการประชุมหน้า 55)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 18.15 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง