ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8/2560

เมื่อ 2 พฤษภาคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสดงความยินดีกับอธิการบดีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ กพอ.

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 ประเด็นแจ้งที่ประชุมของนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2560 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560 วาระพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข (รายละเอียดตามรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองแผนงาน ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ มาตรการต่างๆ เพื่อจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัด และจะได้ใช้ในการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

3.2 รูปแบบและผังการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้าของมหาวิทยาลัย (UBU Spark Shop)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินการดังนี้

1. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน ว่าเป็นกิจกรรมสำหรับพัฒนานักศึกษา หรือเป็นโครงการบริการวิชาการ เพื่อจะกำหนดรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ ศึกษาแนวทางการบริหารงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(ร้านยา) ของคณะเภสัชศาสตร์

3. สินค้าที่จะจัดจำหน่ายในร้านฯ ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา/โครงการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยและไม่ให้ส่งผลกระทบ

ต่อร้านค้าอื่นๆที่อยู่ในการดูแลของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมภายในเดือนสิงหาคม 2560

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 8)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีความเห็นว่าข้อมูลที่นำเสนอในวาระไม่ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการดำเนินงานของนักศึกษาและคณะที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้แจ้งรายละเอียดของข้อบังคับ/เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้นำเสนอประเด็นการพิจารณาเพื่ออนุมัติอนุปริญญาแก่นักศึกษารายนี้ ทำให้ที่ประชุมไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบฯได้

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : ไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อได้ มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 278 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 36 คน และขอความเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปริญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 36 ราย และมอบกองบริการการศึกษานำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาหากผู้สำเร็จการศึกษาชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.6 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ณ 31 มีนาคม 2560 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 (ร่าง) ยุทธศาสตร์/มาตรการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะให้กองแผนงาน ปรับแก้ไข (ร่าง)

แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ? ๒๕๗๙) ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไม่สะท้อนวิสัยทัศน์ในระยะ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยที่กำหนด

2. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไม่สอดคล้องหรือไม่มีการนำเสนอประเด็นที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : มอบกองแผนงาน ดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.10 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 รอบ 9 เดือน (สิงหาคม 2559 - เมษายน 2560) ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

2. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.11 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นแนวทางการดำเนินงานฯบางกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามมติของคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในห้วงเวลาก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้น กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงรับทราบผลการดำเนินงานฯ ในกิจกรรมดังกล่าว และจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในแนวทางการดำเนินงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ

2. เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

3. เห็นชอบ (ร่าง) แผนการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.12 ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
การจัดการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.13 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

มติที่ประชุม : เห็นชอบเสนอรายชื่อที่เสนอ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.14 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๘ เพิ่มเติม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 แจ้งเพื่อทราบ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ระหว่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

5.2 รายงานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และผลคะแนนการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

ปิดเวลา 17.20 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง