ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 9/2560 วาระพิเศษ

เมื่อ 3 พฤษภาคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. มอบคณะบริหารศาสตร์ หารือร่วมกับกองคลัง เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงบัญชีเงิน

รับฝากส่วนกลางของคณะที่ไม่ตรงกับกองคลัง ตามความเห็นของผู้สอบบัญชี

2. มอบคณะบริหารศาสตร์ จัดเตรียมข้อมูลการรายงานงบการเงินเพิ่มเติม เช่น รายการที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 หรือค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร ซึ่งต้องอธิบายเหตุผลประกอบการพิจารณาในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบรายงานงบการเงินคณะบริหารศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขตามข้อสังเกตของ

ผู้สอบบัญชีในส่วนของเงินรับฝากและเงินสะสม

2. มอบคณะบริหารศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.2 พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นการจัดทำปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา หารือร่วมกับ กองบริการการศึกษา และสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาใหม่

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

2. มอบกองบริการการศึกษา จัดทำปฏิทิน/รายละเอียดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

3. มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดทำปฏิทิน/รายละเอียดกิจกรรมนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 และปรับรายละเอียดปฏิทินโดยให้นำเสนอเฉพาะกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบต่อไป

4. มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.3 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 ? 2564) คณะ/สำนัก

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.4 การกำหนดเกณฑ์คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ของผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ที่ต้องเรียน Intensive English และได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (1421 102 Foundation English I และ 1421 103 Foundation English II)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. มอบกองบริการการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์ หารือสำนักงานกฎหมายและนิติการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขรายวิชา ขั้นตอนการดำเนินการ และการบังคับใช้ประกาศ

2. ให้กองบริการการศึกษาแจ้งรายละเอียดการบันทึกหน่วยกิตของรายวิชาในระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ในกรณีที่ได้รับการยกเว้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะศิลปศาสตร์

พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้กองบริการการศึกษาบันทึกคำอธิบายผลการสอบลงในระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

2. ให้กองบริการการศึกษาจัดทำประกาศ/ระเบียบ เพื่อให้กองคลังดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ชั้นปีสุดท้าย) ทำการทดสอบเป็นลำดับแรก โดยมอบกองบริการการศึกษาและคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาจัดทำปฏิทินการทดสอบและแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. การสอบครั้งแรกให้คณะต้นสังกัดของนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสอบ ในอัตรา 150 บาท/คน

2. ในการสอบครั้งถัดไป ให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสอบ โดยเรียกเก็บ

ในอัตรา 350 บาท/ครั้ง

3. มอบกองบริการการศึกษาและคณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ร่างตารางกำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน และร่างประกาศปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองบริการการศึกษา นำเสนอ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษา ของปีการศึกษา 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายในเดือนเมษายน 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการ ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอ

2. เห็นชอบกำหนดการจัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

3. มอบกองบริการการศึกษาปรับปฏิทินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 หากมีการประกาศวันหยุดในเดือนตุลาคม 2560 เพิ่มเติม

4. มอบกองบริการการศึกษาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน คณะพยาบาลศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบให้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ตามแนวทางที่ 2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท จัดสรรตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕

2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้กองคลังทราบ

เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.8 โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Incubation Project) รุ่นที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ (Incubation Project) รุ่นที่ 2 ในระดับสถาบัน โดยมอบหมายให้ หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นผู้ประสานงานระดับสถาบัน

2. เห็นชอบมอบหมายสมาชิกทีมงานที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

4. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

5. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

3. มอบคณะ/สำนัก พิจารณาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยให้สำนักงานประกันคุณภาพฯ เป็นผู้ประสานรายละเอียดการดำเนินงานกับหน่วยงานเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.9 แนวทางการเบิกจ่ายงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่เบิกจ่ายไม่ทันตามที่รัฐบาลกำหนด

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และการเบิกจ่ายโครงการที่ล่าช้าเกิดจากมีการเปลี่ยนบริษัทผู้รับจ้าง และเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทผู้รับจ้าง ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้

กองแผนงานควรพิจารณาหารือกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

มติที่ประชุม : เห็นควรให้ชะลอการขอใช้เงินทุนสำรองดังกล่าว และมอบกองแผนงานหารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณฯดังกล่าว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การเข้าใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการ ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์

มติที่ประชุม : - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัยขอถอนเรื่อง และจะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.2 การใช้ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.3 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 รายงานผลการดำเนินงานงบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.5 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : - ผู้อำนวยการกองแผนงานแจ้งถอนเรื่อง เนื่องจากรายละเอียดเนื้อหาของวาระสอดคล้องและเป็นเรื่องเดียวกันกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ณ 31 มีนาคม 2560 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

ซึ่งกองแผนงานได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.6 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.7 การได้รับจัดสรรงบประมาณจากจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โครงการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปิดเวลา 13.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง