ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 13/2560

เมื่อ 1 สิงหาคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2560 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข (หน้าที่ 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้


1. ระเบียบวาระที่ 4.1 หน้า 6 บรรทัดที่ 10


เดิม


ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560


แก้ไขเป็น


ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560

2. ระเบียบวาระที่ 4.1 หน้า 6


เดิม


ไม่มี


แก้ไขเป็น


ให้เพิ่มข้อ 5


5. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการปรับปรุงระบบข้อมูล REG เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียม ให้กับคณะต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

3.ระเบียบวาระที่ 4.1 หน้า 6 มติที่ประชุม


เดิม


มติที่ประชุม : เห็นชอบและมอบกองคลังดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป


แก้ไขเป็น


มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอ


สภามหาวิทยาลัยต่อไป และมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


(หน้า 3 - 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เสนอเรื่องวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมอบกองคลังนำเสนอข้อมูลรายรับแยกเป็นภาคการศึกษาเปรียบเทียบกับประมาณการจ่าย เพื่อจะเป็นข้อมูลรายรับเทียบกับประมาณการรายจ่าย

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกองคลังดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (หน้า 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 เสนอเรื่องวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
รูปแบบการดำเนินงานสถานปฏิบัติการร้านค้าปลีกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Spark Shop)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หากจะดำเนินการจัดตั้งเป็นสถานปฏิบัติการร้านค้าปลีก จะต้องมีการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย Cash flow / Market Capability จัดเป็นโครงการบริษัทจำลอง แล้วดำเนินการตามโครงการ พิจารณาการบริหารจัดการ (พนักงาน งบประมาณ ภาระงาน) รวมไปถึงการจัดสินค้าคงคลัง (stock) และจะต้องมีการจัดทำข้อบังคับฯ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อบังคับ กฎ ระเบียบของทางราชการ

ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ดำเนินการโดย ในการบริหารจัดการสถานปฏิบัติการร้านค้าปลีก (Spark Shop) ใน 3 ปีแรก เห็นควรให้ดำเนินงานในรูปแบบโครงการบริการวิชาการไปพลางก่อน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รายได้ที่เกิดขึ้นให้นำส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการบริการวิชาการ (หน้า 8)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 11)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาต่อไป (หน้าที่ 10)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.2 รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2559

2. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงาน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศเสนอ

3. เห็นชอบ (ร่าง) กำหนดวันประเมิน และ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และ สำนัก ปีการศึกษา 2559

4. เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ระดับคณะ สำนัก และสถาบัน ปีการศึกษา 2559

(หน้า 17)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดำเนินการดังนี้


1. ในปีงบประมาณถัดไป ให้จัดทำบัญชีของโรงพยาบาลแยกจากวิทยาลัยแพทย์ฯ


2. ให้วิทยาลัยฯจัดทำระบบบัญชีคู่ขนาน เพื่อสามารถตรวจสอบกับระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยฯ ได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป (หน้า 19)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.4 รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป (หน้า 21)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ 30 มิถุนายน 2560 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 24)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.6 ขออนุมัติยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : กองแผนงานขอถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ระหว่งดำเนินงานปรับข้อมูลและจะนำเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป (หน้า 24)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองแผนงานติดตามผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการรายงาน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป (หน้า 33)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการวิจัยของสาขาวิชาภาษาจีน ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

1. ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก จะต้องขออนุมัติรับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก่อนทำ MOU ทุกครั้ง

2. ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหน่วยงานอื่น ให้ระบุว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย...... (ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี) ผู้มีอำนาจกระทำการแทนอธิการบดี ตามหนังสือรับมอบอำนาจ เลขที่ ............ (ระบุเลขที่หนังสือ) และในตอนท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ต้องระบุข้อความ ?ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี? ต่อท้ายชื่อและตำแหน่งของผู้ลงนาม

3. ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น ให้ระบุว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะ ....... (ชื่อคณะ) โดย ....... (ชื่อคณบดี) และในตอนท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ต้องระบุข้อความ ?ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี? ต่อท้ายชื่อและตำแหน่งของผู้ลงนาม ทั้งนี้ หากหลักสูตรและสาขาวิชามีความประสงค์จะทำ MOU

ให้ทำในนามของคณะ โดยมีคณบดีเป็นผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี และหากประธานหลักสูตรประสงค์ลงนามใน MOU ให้ลงนามในฐานะพยาน

4. เห็นควรให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ เป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็นในขั้นตอนการดำเนินงาน รูปแบบ ของ MOU แต่ละประเภท/ระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป (หน้า 34)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปศาสตร์

4.9 เสนอเรื่องวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

เพือ่โปรดพิจารณาแต่งตัั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการฯ (คอส.) และคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ (คบส.)

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้

1. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานปฏิบัติการฯ (คอส.) ประเภทคณบดี หรือผู้อำนวยการสำนัก นอกเหนือจากคณบดีคณะบริหารศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จำนวน ๒ คน ดังนี้

1.1 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

1.2 คณะบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๒ คน ดังนี้ (เพิ่มตำแหน่ง หน้าที่)

๒.๑ นายศักดิ์ชัย ปิ่นเพ็ชร ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการบูรณาการ

การเรียนรู้กับการทำงาน (WIL) วิทยาลัยดุสิตธานี

๒.๒ นายวัชราวุธ วิคเตอร์ สุขเสรี ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน

3. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) ประเภทกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ๒ คน ดังนี้

1. นายรัชชนนท์ แกะมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

2. นางนลินี ธนสันติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

(หน้า 35)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

4.10 เสนอเรื่องวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
พิจารณาอนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควต้ากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มโควต้าส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : อนุมัติ (หน้า 36)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.11 เสนอเรื่องวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
การเลือกกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

2. คณบดีคณะศิลปศาสตร์

3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

(หน้า 37)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 40)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.2 ผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 41)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.3 รายงานผลการดำเนินการ โครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 46)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

5.4 เสนอเรื่องวันประชุม
งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ ครั้งที่ 9

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 46)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

5.5 เสนอเรื่องในวันประชุม
รายงานผลการดำเนินการ โครงการบุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙ ดอก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 50)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 14.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง