ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 14/2560

เมื่อ 5 กันยายน 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับภาคการศึกษา

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 ขอเชิญร่วมงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายสำหรับผู้บริหาร

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560

มติที่ประชุม : รับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 4.8 หน้า 34
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
แก้ไขเป็น เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะศิลปศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 (ร่าง) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559
** หมายเหตุ นำเสนอเอกสารในวันประชุม **

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. กำหนดวันประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ สำนักหน่วยวิสาหกิจ และสถาบัน ปีการศึกษา 2559
2. รายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เสนอ
3. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า สำนัก หน่วยวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน
4. แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และระดับสำนัก ปีงบประมาณ 2560 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เสนอ ดังนี้
1) ในส่วนของบทนำให้มหาวิทยาลัยเขียนในลักษณะโครงร่างองค์กร (OP)
ส่วนระดับคณะ/สำนัก ขึ้นกับความพร้อมของคณะ/สำนัก
2) ให้รายงานผลการดำเนินงานซึ่งข้อมูลเชิงปริมาณ 3 ปี (ปีการศึกษา 2557 2558 2559 ปีงบประมาณ 2558 2559 และ 2560)
3) ให้เขียนบทสรุปผู้บริหารในแต่ละองค์ประกอบ โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ คณะ/มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560 - 2564
(หน้า 9)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.2 สรุปผลโครงการ Step by Step Implementing EdPEx สำหรับผู้บริหาร
** หมายเหตุ นำเสนอเอกสารในประชุม **

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับรอบการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ ที่ประชุมเห็นควรให้คณะใดที่มีความพร้อมในการเขียนโครงร่างองค์กร (Or-ganization Profile, OP) ในรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ในส่วนของบทนำ ก็ให้ดำเนินการได้ ส่วนคณะใดที่ยังไม่มีความพร้อม ให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เขียนโครงร่างองค์การ (OP) ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในส่วนของบทนำสำหรับรอบประเมิน ปีการศึกษา 2559
ส่วนระดับคณะ/สำนัก ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะ/สำนัก
2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการจัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile, OP) ระดับมหาวิทยาลัย สำหรับการเตรียมการสู่การใช้เกณฑ์ EdPEx ในปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นแนวทางให้คณะ/สำนัก นำไปใช้ในการดำเนินงานของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
(หน้า 12)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 12)
** หมายเหตุ นำเสนอเอกสารในประชุม **

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 15)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

4.4 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองคลังปรับแก้ไข ดังนี้
1. ให้เพิ่มหมายเหตุ (*) กำกับตัวเลขที่เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนหมวดการบันทึกบัญชี เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
2. ในตารางสรุปยอดเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ให้กองคลังจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลังดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 18)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.5 การส่งมอบรายการครุภัณฑ์และอาคารให้แก่โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้กองคลัง ตรวจสอบมูลค่าอาคารสิ่งก่อสร้าง (ณ ปีที่ก่อสร้าง) และครุภัณฑ์
(ณ ปีที่จัดซื้อ) ที่โรงเรียนมุกดาลัย พร้อมทั้งตรวจสอบค่าเสื่อมราคา และให้ประเมินเป็นมูลค่าปัจจุบัน
2. ประเด็นในการส่งมอบอาคารรวมใจ มอบสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมหารือกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ว่าจะต้องส่งมอบให้หน่วยงานใด โดยให้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐาน และในส่วนของการก่อสร้างอาคารพื้นที่บริเวณภูผาเจีย เมื่อมีมติที่ชัดเจนจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ทำเรื่องส่งมอบพร้อมกับอาคารรวมใจ

มติที่ประชุม : เห็นชอบการส่งมอบรายการวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้โรงเรียนมุกดาลัย และมอบกองคลังดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 20)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรเงินเข้าเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

มติที่ประชุม : - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินแจ้งถอนเรื่อง เนื่องจากต้องปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยจะนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป - (หน้า 20)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.7 กรอบการจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ** หมายเหตุ นำเสนอเอกสารในวันประชุม **

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของคณะที่อยู่ในราชการ
2. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำแผนซื้อวัสดุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานของคณะและสำนัก เพื่อรองรับอาคารใหม่ 7 อาคาร ในวงเงินไม่เกิน 7,135,200 บาท
3. หากมีงบประมาณเหลือจากการดำเนินการในข้อ 2 ให้กองคลังนำไปซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อให้คณะที่เป็นส่วนงานภายในเบิกไปใช้
(หน้า 22)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 กรอบการจัดสรรค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ** หมายเหตุ นำเสนอเอกสารในวันประชุม **

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ/สำนัก ในส่วนราชการ
2. มอบกองแผนงานดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณส่วนที่เหลือ
(หน้า 25)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน
** หมายเหตุ นำเสนอเอกสารในวันประชุม **

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะ/หน่วยงาน 6 หน่วยงาน จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กองแผนงาน ดังนี้
1. คณะนิติศาสตร์
2. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. กองกลาง
4. กองการเจ้าหน้าที่
5. กองคลัง
6. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน และให้คณะ/หน่วยงานทั้ง 6 หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กองแผนงานโดยเร็ว (หน้า 30)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อสำนักงานโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และกรอบอัตรากำลังของสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี
** หมายเหตุ นำเสนอเอกสารในวันประชุม **

มติที่ประชุม : - รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ขอถอนเรื่อง เนื่องจากการปรับเปลี่ยนชื่อสำนักงานโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ให้ดำเนินการตามโครงสร้างของ สำนักงานอธิการบดี และเรื่องกรอบอัตรากำลัง ให้นำเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล (กบบ.) - (หน้า 30)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (หน้า 31)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองบริการการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
1. ข้อ 2. ค่าตอบแทนสำหรับการสอบคัดเลือก ... ให้แก้ไขเป็น ค่าดำเนินการสำหรับการสอบคัดเลือก
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายจากคณะ โดยให้ส่วนกลางจัดสรรเงินให้คณะเป็นผู้ดำเนินการ
3. ให้กองบริการการศึกษา จัดทำข้อมูล/รายละเอียด อัตราค่าดำเนินการ คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วนและมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป (หน้า 33)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.13 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ข้อ 2. หากไม่มาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ ... ให้ตัดคำว่า ?มา? ออก
2. เอกสารแนบท้ายประกาศฯ ตารางข้อมูลยืนยันสิทธิ์ฯ ข้อ 1.4 จากเดิม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ให้แก้ไขเป็น คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
2. เห็นชอบอัตราค่าการเรียกเก็บค่ายืนยันสิทธิ์ ให้เรียกเก็บตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของแต่ละหลักสูตร และมอบกองบริการการศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
(หน้า 33)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.14 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 คน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองบริการการศึกษาปรับแก้ไขข้อมูล โดยให้ระบุข้อมูลวันที่นักศึกษามาชำระเงิน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาต่อไป
(หน้า 38)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.15 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองบริการการศึกษาปรับแก้ไขข้อมูล โดยให้ระบุข้อมูลวันที่นักศึกษามาชำระเงิน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุปริญญาต่อไป
(หน้า 41)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.16 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 คน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองบริการการศึกษาปรับแก้ไขข้อมูล โดยให้ระบุข้อมูลวันที่นักศึกษามาชำระเงิน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 42)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.17 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,091 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 45)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.18 ขอรายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 28 คน และขอความเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษานำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา หากผู้ขอสำเร็จการศึกษาติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว
(หน้า 47)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.19 เสนอเรื่องวันที่ 22 สิงหาคม 2560
การขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) และอาคารบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovation Business Incubator)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรมีการจัดทำผังแม่บท และจะต้องจัดวาง/แบ่งโซนอาคารต่าง ๆ ให้ชัดเจน
2. ควรมีการจัดทำระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น ระบบน้ำประปา และบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการกลุ่มอาคารโรงงานต้นแบบ
3. ควรมีการกำหนดงบประมาณในการก่อสร้าง และกำหนดพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง (ตารางเมตร)
4. การกำหนดผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาและผู้ควบคุมงาน จะต้องกำหนดให้มีทั้งวิศวกรและสถาปนิก โดยต้องเพิ่มรายละเอียดให้ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาและใช้ระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดผู้รับจ้างให้ประสานพัสดุกลาง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป (หน้า 49)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

4.20 เสนอเรื่องวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2 คน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปราย และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้กองบริการการศึกษาปรับแก้ไขข้อมูล โดยให้ระบุข้อมูลวันที่นักศึกษามาชำระเงิน ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้า 50)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.21 เสนอเรื่องวันที่ 28สิงหาคม 2560
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 (วาระลับ)

มติที่ประชุม : - รายงานการประชุมและมติที่ประชุมบันทึกเป็นวาระลับ โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเจ้าของเรื่อง - (หน้า 50)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.22 เสนอเรื่องวันที่ 28 สิงหาคม 2560
การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2560 (วาระลับ)

มติที่ประชุม : - รายงานการประชุมและมติที่ประชุมบันทึกเป็นวาระลับ โดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเจ้าของเรื่อง - (หน้า 50)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.23 เสนอเรื่องเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากในข้อบังคับคณะในกำกับ ฯ ต้องรายงานสถานะทางการภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น จึงมอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ทำหนังสือเร่งรัดแจ้งไปยังส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ (คณะในกำกับ) ให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีและรายงานสถานะทางการเงิน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. มอบคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชี้แจงและจัดทำแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชี ประกอบความเห็นเพื่อเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย
2. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ทำหนังสือเร่งรัดแจ้งไปยังส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ (คณะในกำกับ) ให้รีบดำเนินการตรวจสอบบัญชีและรายงานสถานะทางการเงิน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ
(หน้า 52)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.24 เสนอเรื่องวันที่ 30 สิงหาคม 2560
รายงานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2560 (วาระพิเศษ)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้คำแนะนำ โดยมอบกองคลังเป็นเจ้าของเรื่องเสนอในนามของมหาวิทยาลัย โดยให้เสนอผ่านสำนักงานตรวจสอบภายใน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลังนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาข้อสรุป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน (หน้า 58)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.25 เสนอเรื่องวันที่ 5 กันยายน 2560
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อทุกคนในสังคมระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ 11 สถาบันการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 59)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 แจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 60)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.2 การแจ้งปรับขยายการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ และดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาต่อไป (หน้า 62)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.3 (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 66)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.4 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 67)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.5 รายงานผลการติดตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 73)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.6 สรุปสถิติปริมาณการใช้กระดาษ และงบประมาณค่าถ่ายเอกสาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 74)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.7 รายงานผลการดำเนินการ โครงการบุคลากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 76)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.8 เสนอเรื่องวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ผลการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการแพทย์ธรรมชาติครั้งที่ 1: จากภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ (The 1st International Conference on Natural Medicine: From Local Wisdom to International Research)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 78)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.9 เสนอเรื่องวันที่ 30 สิงหาคม 2560
การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 80)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.10 เสนอเรื่องวันที่ 25 สิงหาคม 2560
รายงานผลการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 81)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

5.11 กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับจัดสรรในเบื้องต้น
** หมายเหตุ นำเสนอเอกสารในวันประชุม **

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 83)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

6.1 นำเสนอวันประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ

มติที่ประชุม : เห็นชอบตามเสนอ (หน้า 83)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 18.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง