ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 15/2563 วาระพิเศษ

เมื่อ 20 ตุลาคม 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 เข้าร่วมการประชุมหารือทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 23 สถาบัน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การเสนอเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ไม่ควรเป็นการเสนอกระชั้นชิด ควรมีการเตรียมการไว้เป็นการล่วงหน้า และจะต้องลงนามหลังจากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้วเท่านั้น
2. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นการดำเนินการระหว่างนิติบุคคล และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสถานะเป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนามคือ อธิการบดี ทั้งนี้เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลง คณะ/สำนัก สามารถเสนอขออนุมัติมอบอำนาจเพื่อลงนามแทนได้ในฐานะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
3. กรณีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมากกว่า 2 สถาบัน โดยไม่สามารถแก้ไขรูปแบบและเนื้อหาได้ ให้เสนอผ่านความเห็นของสำนักงานกฎหมายและนิติการ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ขัดต่อกฎหมายและมหาวิทยาลัยฯ ไม่เสียผลประโยชน์ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงจะเห็นชอบให้ลงนามในบันทึกความร่วมมือได้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 23 สถาบัน และมอบกองกลาง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การเข้าร่วมรับนักศึกษาระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประขุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีการทดสอบประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ระบบ TCAS กำหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถดำเนินการได้นอกกรอบระยะเวลาดังกล่าว ขอให้งานรับเข้าศึกษา สรุปรวบรวมข้อมูล ข้อเสีย/ข้อเสียเพื่อนำเสนอการเข้าร่วมระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 ตามขั้นตอนอีกครั้ง ทั้งนี้ หากคณะ/หลักสูตรใดประสงค์จะใช้คะแนนทดสอบประเมินสมรรถนะเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาบางหลักสูตรสามารถขอความอนุเคราะห์ได้โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564
2. ในปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS ได้ปรับรูปแบบการรับในรอบ Admission 1 และ Admission 2 โดยรับสมัครพร้อมกันและให้ผู้สมัครเลือกสาขาได้จำนวน 10 อันดับ พร้อมใช้ระบบ Double Sorting ในการประมวลผล อาจส่งผลให้ผลรับเข้าศึกษาในรอบ Admission1 และ Admission 2 ต่ำกว่าแผนรับที่กำหนดไว้จำนวนมาก และทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับ ทปอ. เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2563
3. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 พร้อมให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564) หรือ จัดให้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้า ให้พิจารณารูปแบบการดำเนินการให้เหมาะสมอีกครั้ง
4. หากมีการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยฯ ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2564 สำหรับคณะที่กำหนดจำนวนรับที่รับร่วมกับ กสพท. ให้คณะพิจารณาทบทวนปรับจำนวนรับมารวมกับรอบ Portfolio และ Quota ด้วย

มติที่ประชุม : 1. เห็นชอบให้ยืนยันการเข้าร่วมระบบคัดเลือกกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS) ในปีการศึกษา 2564 เช่นเดิม แต่หากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่เข้าร่วมระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2564 มีมติให้ไม่เข้าร่วมตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด เนื่องจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ในพื้นที่และมีกลุ่มเป้าหมาย(นักเรียน)ในการรับเข้าศึกษากลุ่มเดียวกัน
2. เห็นชอบให้คณะ/หลักสูตรที่ประสงค์จะใช้คะแนนทดสอบประเมินสมรรถนะเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้ดำเนินการได้ มอบงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษาประสานงานตามขั้นตอนต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ปรับแผนการการรับในข้อ 5 เป็น จำนวน 80 คน หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนแผนการรับนักศึกษาปกติ

มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์