ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 16/2563

เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 กำหนดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2563 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบและปรับแก้ไข ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมติที่ประชุม ในการประชุมครั้งที่ 15/2563 วาระพิเศษ เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2563 วาระที่ 4.1 การเข้าร่วมรับนักศึกษาระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS) จากเดิมปรับแก้ไข ดังนี้
?ทั้งนี้ ที่ประขุมมีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการทดสอบประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ระบบ TCAS กำหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถดำเนินการได้นอกกรอบระยะเวลาดังกล่าว ขอให้งานรับเข้าศึกษา สรุปรวบรวมข้อมูล ข้อเสีย/ข้อเสียเพื่อนำเสนอการเข้าร่วมระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 ตามขั้นตอนอีกครั้ง ทั้งนี้ หากคณะ/หลักสูตรใดประสงค์จะใช้คะแนนทดสอบประเมินสมรรถนะเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาบางหลักสูตรสามารถขอความอนุเคราะห์ได้โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564
2. ในปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS ได้ปรับรูปแบบการรับในรอบ Admission 1 และ Admission 2 โดยรับสมัครพร้อมกันและให้ผู้สมัครเลือกสาขาได้จำนวน 10 อันดับ พร้อมใช้ระบบ Double Sorting ในการประมวลผล อาจส่งผลให้ผลรับเข้าศึกษาในรอบ Admission1 และ Admission 2 ต่ำกว่าแผนรับที่กำหนดไว้จำนวนมาก และทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับ ทปอ. เพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2563
3. สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564 พร้อมให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564) หรือ จัดให้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้า ให้พิจารณารูปแบบการดำเนินการให้เหมาะสมอีกครั้ง
4. หากมีการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยฯ ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2564 สำหรับคณะที่กำหนดจำนวนรับที่รับร่วมกับ กสพท. ให้คณะพิจารณาทบทวนปรับจำนวนรับมารวมกับรอบ Portfolio และ Quota ด้วย
มติทีประชุม :
1. เห็นชอบให้ยืนยันการเข้าร่วมระบบคัดเลือกกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS) ในปีการศึกษา 2564 เช่นเดิม แต่หากมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่เข้าร่วมระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2564 มีมติให้ไม่เข้าร่วมตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด เนื่องจากเป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ในพื้นที่และมีกลุ่มเป้าหมาย(นักเรียน)ในการรับเข้าศึกษากลุ่มเดียวกัน
2. เห็นชอบให้คณะ/หลักสูตรที่ประสงค์จะใช้คะแนนทดสอบประเมินสมรรถนะเพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้ดำเนินการได้ มอบงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษาประสานงานตามขั้นตอนต่อไป ?

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คณะ/สำนัก ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขในระบบ UBUFMIS ให้ตรงกับข้อมูลของกองคลัง หากคณะ/สำนักพบว่าข้อมูลไม่ตรงกันให้รีบดำเนินการแจ้งกองคลังเพื่อตรวจสอบทันที
2. ให้กองบริการการศึกษา ดำเนินการหาวิธีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบ REG เข้ากับระบบ UBUFMIS เพื่อให้สามารถดำเนินการการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ถูกต้องและรวดเร็ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมติดตามให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลการสอบบัญชี คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. งบการเงินที่คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำมาเสนอ ขาดส่วนสาระสำคัญ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ต้องอธิบายเหตุผลว่าการนำข้อมูลจากส่วนใดมาประกอบการพิจารณา ต้องให้ที่มาของข้อมูลในการรายงาน และอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
2. ตรวจสอบการรายงานโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับจำนวนห้าล้านบาท มีผลการดำเนินการมีการเบิกจ่ายทั้งหมดแล้วหรือไม่ เพราะค่าใช้จ่ายจะไปปรากฏในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ให้คณะเตรียมชี้แจงจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้งบประมาณไปแล้วและมีงบประมาณคงเหลือเป็นจำนวนเท่าใด
3. ตรวจสอบข้อมูลตัวเลขที่อยู่ในระบบ UBU FMIS ให้มีข้อมูลที่ตรงกับข้อมูล ของกองคลัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอสภามหาวิทยาลัย
4. ตรวจสอบว่างบเงินเดือนของพนักงานจำเป็นต้องมีการรายงงานไว้ในการ รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินฯหรือไม่ กรณีค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้น ต้องสามารถอธิบายในงบการเงิน
5. การรายงานผลวิเคราะห์งบการเงินของคณะศิลปประยุกต์ ฯ ของผู้ตรวจสอบบัญชี โดยมีเงื่อนไข ? เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานเกี่ยวกับทุน เริ่มแรกในการดำเนินงานของคณะฯ ทำให้ไม่สามารถวัดมูลค่าของรายการ ดังกล่าวได้และไม่สามารถใช้วิธีการอื่น เพื่อให้ได้หลักฐานที่เพียงพอและ เหมาะสมเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว ทำให้ไม่สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป ?คณะฯ จะต้องหาเหตุผลอธิบายประกอบเพื่อเป็นข้อมูลให้ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
6. ตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน ในรายงานหน้า 12 ตัวเลขที่ใส่วงเล็บที่แสดงในรายการ ควรเอาวงเล็บออก
7. รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานสุทธิ
8. รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าปรับจากการดำเนินงานสุทธิ
9. ให้คณะศิลปประยุกต์ฯ ปรับรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยอาจเสนอเป็นกราฟและประมวลความคิดเห็นข้อเสนอแนะไว้ให้ ชัดเจน
10. ให้คณะเตรียมข้อมูลงบการเงินในปีงบประมาณปี 2563 ผลการดำเนินงาน ปัจจุบัน เพื่อประกอบการชี้แจงให้เห็นแนวโน้มของผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.2 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.ข้อเสนอแนะ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1.1) แก้ไขในหน้า ๒ ?ข้อ ๓ วงเงินงบประมาณที่สนับสนุน
๓.๑ วงเงินรวมทั้งหมดไม่เกิน 1,9000,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาท) โดยให้การสนับสนุนโครงการแต่ละประเภท ดังนี้??
แก้ไขข้อ ?(๓) จากทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็น ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา?..?
1.2) แก้ไขหน้า ๔ ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อ (9.2) เกณฑ์การประเมินข้อเสนอวิจัย ให้แยกเกณฑ์การประเมินโดย ในกรณีของทุนประเภทที่ (๑) ทุนชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้ปรับคะแนน ข้อ (๑) ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และกรอบวิจัยที่กำหนด จากเดิม ๑๐ คะแนน ปรับเป็น ๒๐ คะแนน และลดคะแนน ในข้อ (๒.๒) และ (๒.๓) ลงตามสัดส่วน
ส่วนเกณฑ์การประเมินข้อเสนอวิจัยสำหรับทุนประเภทที่ (๒) ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ และ (๓) ทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ยังคงให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม
1.3) ให้บรรจุเงื่อนไขการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในสัญญาการรับทุน
1.4) ให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประสานสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำฐานข้อมูลการรับทุนวิจัย เชื่อมกับฐานข้อมูลบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
2.(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2.1) ข้อ 2.ลักษณะโครงการวิจัยที่ให้การสนับสนุน ข้อย่อย 2.1 ประเด็นการวิจัยที่
(1) เดิม ?การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ณ ปัจจุบันและอนาคต? แก้ไขเป็น ?การวิเคราะห์ สมรรถนะบัณฑิตที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ณ ปัจจุบันและอนาคต?
(2) เดิม ?สำรวจหลักสูตรที่คนต้องการในแต่ละช่วงวัย? แก้ไขเป็น ?สำรวจหลักสูตรที่เป็นความต้องการในแต่ละช่วงวัย?
(3) เดิม ?วิเคราะห์ระบบช่วยเหลือนักศึกษาช่วงโรคระบาดร้ายแรงเพื่อวางแผนในอนาคตกรณีศึกษาการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19)?แก้ไขเป็น ?รูปแบบการตัดการเรียนการสอนภายใต้สภาวะวิกฤติ?
(4) เดิม ?กลไกให้ศิษย์เก่ามีบทบาทในการได้งานของนักศึกษา? แก้ไขเป็น ?กลไกการสนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีบทบาทในการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย?
และให้เพิ่มเติมประเด็น ?วิเคราะห์ภาพลักษณ์เพื่อยกระดับการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี?
2.2) ปรับข้อความในร่างประกาศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อ 2.1 ข้อ 2) สำรวจหลักสูตรที่คนต้องการในแต่ละช่วงวัย
2.3) เกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อเสนอขอทุนวิจัยสถาบัน (เอกสารแนบ 1) ข้อ 2.1.2 หมวดค่าใช้จ่าย (๑) (๑.๑) อัตราไม่เกินวุฒิการศึกษา

มติที่ประชุม : เเห็นชอบ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.3 (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ เงินค่าธรรมเนียมสนับสนุนผลงาน และเงิน สมนาคุณให้เพิ่มข้อความว่า จัดสรรในวงเงินที่ไม่เกินกว่างบประมาณที่ได้รับ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 13)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.5 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 100 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.6 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ และขอความเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 43 ราย และมอบกองบริการการศึกษานำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญาหากผู้สำเร็จการศึกษาชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2563)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี้
1. ขอให้ทุกคณะ/สำนัก เร่งรัด การเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุน ในปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะงบลงทุนต้องดำเนินการผูกพันในไตรมาสที่ 1 เพื่อให้เบิกจ่ายให้ทันในไตรมาสที่ 2
2. ขอให้กองแผนงาน สรุปประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของภาพรวมทุกคณะ เช่น จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวนนักศึกษาที่ตกออก ว่าเป็นความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน ควรถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมและคณะนำกลับไปทบทวน
3. ประเด็นควบคุมภายในที่ไม่เป็นไปตามแผน เช่น การวิจัยไม่เป็นไปตามแผน ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมข้อมูลระหว่างความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน
4. ตรวจสอบการกำหนดให้แนวโน้มการจัดสรรงบประมาณลดลงเป็นการควบคุมภายใน ทั้งนี้ควรเป็นความเสี่ยงหรือไม่
5. ขอให้ กองแผนงาน ทำความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคณะ เพื่อเพิ่มเติมในรายงานไตรมาสที่ 4 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ให้ กองแผนงาน เพิ่มเติมบทวิเคราะห์ประสิทธิผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2563) และนำไปเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2563) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1. รายจ่ายประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้คณะ/สำนัก ดำเนินการตามมาตรการ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 3 เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รายจ่ายลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ทุกคณะ/สำนัก ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
3. กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้คณะ/สำนัก รีบดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้การเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ
4. มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และขอให้คณะ/สำนัก ดำเนินการตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2563) และมอบกองแผนงานนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแจ้งคณะ/สำนัก/หน่วยงาน เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.10 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.11 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการให้มีการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมอบคณะกรรมการดำเนินงานด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์ ประเภทและวิธีการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.12 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) ประเภทกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลถายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย แทนผู้เกษียณอายุราชการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เสนอชื่อ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง เป็นคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (คบส.) โดยนับวาระต่อจากคณะกรรมการที่แทน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

4.13 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ตัด ข้อ 3.2 ร่วมมือกันพัฒนาห้องทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยไปสู่ห้องทดสอบเครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทั้งสองหน่วยงานจะได้ทำการค้นคว้าและวิจัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย การประเมินผลและการขยายผลงานวิจัย (รวมค่าใช้จ่ายในการทดสอบ)
2. ในข้อ 5 วรรคสุดท้าย ?การยกเลิก .....ไม่น้อยกว่า 6 (หก)เดือน ...? ปรับการเขียนเป็น ?การยกเลิก .....ไม่น้อยกว่าหกเดือน ...?
3. หน้าปก หน้าปก คำว่า Ubonratchathani ปรับแก้ไขเป็น Ubon Ratchathani
4. แก้ไขระยะเวลาการลงนาม เป็น ระยะเวลา 3 ปี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมอบกองกลาง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.14 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุม แจ้งเวียนปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน ต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

4.15 ขอความเห็นชอบให้โอนทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจบริหารจัดการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ไปอยู่ในอำนาจบริหารจัดการของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี รับโอนทรัพย์สินที่อยู่ในอำนาจบริหารจัดการของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ไปอยู่ในอำนาจบริหารจัดการ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.16 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการขอใช้ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ โดยอธิการบดีจะพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการขอใช้ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ และหากอัตราการใช้ห้องประชุมมีการเปลี่ยนแปลงจะนำกลับมาให้คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

4.17 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ เครือข่ายนิติศาสตร์ 14 มหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรไทย และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบ กองกลางรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อตกลงภายในประเทศ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลบันทึกการลงนามต่างประเทศ โดยประสานกับสำนักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำฐานข้อมูล MOU เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
2. ปรับตราสัญลักษณ์ในบันทึกข้อตกลงเป็น ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้คณะนิติศาสตร์ สอบถามเรื่องการกำหนดระยะเวลาในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับ เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะนิติศาสตร์ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมอบกองกลางเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.18 การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบ กองกลาง เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

5.2 รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2563)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.4 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

5.5 รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์