ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3/2552 (วาระพิเศษ)

เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2552

-

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา - น.

ระเบียบวาระที่ 1 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

1.1 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยการแจ้งเวียนขอมติวาระพิเศษพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2551 ตามที่เสนอจำนวน 21 ราย ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

1.2 บันฑิตรุ่นเก่าขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551
และการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

มติที่ประชุม : เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ใคร่ขอให้กองบริการการศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ใบสรุปเรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มสามารถ Download ที่ http://202.28.50.49/meeting/index.php
2. สรุปข้อมูลบัณฑิตรุ่นเก่าขอเจ้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551
3. สรุปข้อมูลการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ 11/2552

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ปิดเวลา - น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวรุ่งตะวัน คุณสมบัติ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นายสุภชัย หาทองคำ