ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 17/2563

เมื่อ 1 ธันวาคม 2563

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 20/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ
3. รายงานหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างชำระ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จำแนกตามภาคการศึกษา

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้เพิ่ม หมายเหตุ อธิบายในช่องของรายงานในตารางสรุปรายรับ-รายจ่าย
2. ในการรายงานงบบุคลากร (หน้า 14 ของเอกสารประกอบการประชุม 2 ) ให้เพิ่มคำอธิบายเป็นหมายเหตุ ให้ชัดเจนว่างบบุคลากรมีการเพิ่มหรือลดเพราะเหตุใด โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในงบประมาณของปีงบประมาณ 2562 กับ ปีงบประมาณ 2563
3. รายงานสถานะเงินฝากคงเหลือของคณะ/สำนัก (ข้อมูลในหน้า 21 ของเอกสารประกอบการประชุม 3) ให้ตรวจสอบข้อมูลตัวเลข
4. ให้กองคลัง เพิ่มการรายงานทางการเงินของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจัดทำหมายเหตุแนบท้ายการรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5. ให้ คณะ/สำนัก จัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามระยะที่กำหนด

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลัง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 14)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ทบทวนปฏิทินการศึกษา โดยเพิ่มรายละเอียดเรื่อง แนวปฏิบัติในการยืนยันสิทธิ์หรือสละ สิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
2. แก้ไข ประกาศในข้อ 5 จากเดิม ให้ ?ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รักษาการ?? เป็น ?รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รักษาการ....?

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 พิจารณาการแยกปฏิทินด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้คงกิจกรรมที่สำคัญไว้ในปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการ เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมการไหว้ครู
2. ให้สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดทำปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอการออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

4.5 การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 4

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ปรับแก้ไขคณะกรรมการบริหารโครงการ ในร่างโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในข้อ 10. เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แก้ไขเป็น เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย (จำนวน 1 คน) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
2. ให้ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เตรียมการ ในการพิจารณาการตรวจรับผลการปฏิบัติงานว่าจะตรวจรับอย่างไร
3. ให้คณะมีส่วนร่วม โดยร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วมออกแบบกิจกรรม
4. เสนอให้พิจารณาแก้ไขข้อความในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานระดับตำบล ตามข้อ 1-5 ในข้อความ ?แก่ผู้จ้างงาน?

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เห็นชอบโครงสร้างและแนวทางการบริหารจัดการโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. มอบ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ รับผิดชอบในการประสานงานเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระยะที่ 4
ทั้งนี้ มอบสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการตามคำรับรอง (OKRs) และแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มติที่ประชุม : - กองแผนงาน แจ้งขอถอนเรื่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.7 การเปิดใช้ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และปั๊มน้ำมัน ปตท.

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประขุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ให้สำนักงานรักษาความปลอดภัย จัดทำแผนผังในภาพรวมและระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับการเปิดใช้ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และปั๊มน้ำมัน ปตท.

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้มีการเปิดใช้ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และปั๊มน้ำมัน ปตท. เป็นการชั่วคราว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร

4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ" ระหว่าง บริษัทชุมชนเภสัชกรรม จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้ สลับชื่อและตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมาอยู่ทางด้านซ้าย
2. ปรับนิยามการใช้ชื่อหน่วยงานในบันทึกข้อตกลงให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
3. ให้ กองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อเสนอที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการจัดทำบันทึกความร่วมมือ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองกลาง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อเสนอที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1.ให้ปรับข้อ 1.3 เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
2. รวมข้อ 2.1 และ 2.2 โดยให้ตัดข้อความที่ระบุสถานที่ออก
2. ให้ กองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อเสนอที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการจัดทำบันทึกความร่วมมือ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองกลาง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อเสนอที่ปรึกษากฎหมายของ สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.10 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ปรับข้อความข้อ 1.1 เป็น "เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. ปรับข้อความข้อ 2.5 เป็น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร และจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น (non-degree programs) และหลักสูตรอบรมสัมมนาสำหรับสายวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองกลาง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อเสนอที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. แก้ไข "เวิร์กช็อป" เป็น "อบรมเชิงปฏิบัติการ"
2. ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ข้อความในข้อ 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 ข้อ 7 และข้อ 10 เป็นข้อความในลักษณะการจัดทำสัญญา เนื่องจากเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นสภาพบังคับ จึงขอให้
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณาปรับรูปแบบเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในหลักการ และมอบกองกลาง และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อเสนอที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.12 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Matching Scholarship of Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.13 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Kwangwoon University สาธารณรัฐเกาหลี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.14 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Ganesha University of Education สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.15 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Hankyong National University สาธารณรัฐเกาหลี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.16 ความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและสถาบันการศึกษาสาธารณรัฐอินเดีย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.17 ขอคืนและยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุนส่วนตัวที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

4.18 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : - สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ แจ้งขอถอนเรื่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ -

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.19 การจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ เนื่องในโอกาส ปีใหม่ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การจัดกิจกรรมการสื่อสารองค์กร จากนโยบายผู้บริหารลงสู่ปฏิบัติ เนื่องในโอกาส ปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.20 พิจารณากลุ่มเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามคู่มือสื่อสารองค์กร จำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้ 1. บุคลากร 2. นักศึกษา 3.นักเรียน 4.ผู้ปกครองครู 5.ภาครัฐ/เอกชน/ผู้ประกอบการ 6.ชุมชน ท้องถิ่น 7.ศิษย์เก่า/บุคลากรเก่า

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.21 การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน คณะรัฐศาสตร์

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ศูนย์เฉพาะกิจ) และให้คณะรัฐศาสตร์เป็นหน่วยประสานเสนอขออนุมัติอธิการบดีในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.22 การพิจารณาอัตราค่าใช้จ่ายในการกักตัว ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Organization Quarantine)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่กักกันรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อขอรับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

5.3 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์