ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 1/2564

เมื่อ 5 มกราคม 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลาออกจากตำแหน่ง

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
1.ให้สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนานักศึกษา เพิ่มมาตรการเพื่อตรวจสอบการเดินทางของนักศึกษากลับภูมิลำเนาในพื้นที่เสี่ยง ร่วมกับสำนักงานพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้งดการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด และงดการเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวเป็นจำนวนมาก
2.ให้มหาวิทยาลัยฯกำหนดมาตรการการทำความสะอาดในห้องสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ทำความสะอาด วันละ 1 ครั้ง ภายหลังการสอบ)
3. ให้คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการทุกสำนัก และทุกหน่วยงาน จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโดยจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าออกอาคารและจัดให้มีการเข้าออกอาคารทางเดียว
4. ให้คณะ สำรวจ ประเด็นปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน กรณีเลื่อนการสอบและให้นำมาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
5. ให้กองบริการการศึกษา เสนอวาระเพื่อพิจารณากรณีเลื่อนการสอบ โดยรวบรวมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข จากคณะ/สำนัก ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

มติที่ประชุม : 1. รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑)
2. ให้กองบริการการศึกษา เสนอวาระขอความเห็นชอบการขอขยายกำหนดวันถอนรายวิชาโดยได้รับสัญญลักษณ์ w สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ต่อจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำแนกตามการรับเงินในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 การจัดตั้งและใช้ชื่อ "ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
ให้คณะรัฐศาสตร์ ปรับรูปแบบให้เป็นกิจกรรม ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. ให้ดำเนินการอยู่ในรูปของ โครงการ"ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี " ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2552
2. มอบคณะรัฐศาสตร์ จัดทำเอกสารโครงการเพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2552 ต้องไม่ขัดหรือแย้งที่กำหนดไว้ในข้อตกลง
3. มอบคณะรัฐศาสตร์ จัดสรรพื้นที่ของคณะฯในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมติดตามให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 1/2564)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบการขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด จำนวน 2 คน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ
1. การขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด จำนวน 2 คน
2. มอบกองบริการการศึกษา สำรวจความต้องการขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มติที่ประชุม : มอบกองบริการการศึกษา จัดทำแนวทางการจัดทำปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวาระพิเศษ ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.4 การติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (รอบ 6 เดือน)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ดังนี้
1. เสนอให้คณบดีทุกคณะตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และดำเนินการตามกระบวนการที่ สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำเสนอ
2. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และ กองบริการการศึกษา พิจารณาความเชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. การรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 6 เดือน)
2. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานโดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐาน (Data) ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ (Big Data) ร่วมกับ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และ กองบริการการศึกษา พิจารณาความเชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.5 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวารินชำราบ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนวารินชำราบ

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
1. มอบกองการเจ้าหน้าที่ และ กองคลัง ประสานกับธนาคารกรุงไทย เพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร
2.มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ/ธนวัฏบำนาญ เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ
1. มอบกองการเจ้าหน้าที่ และ กองคลัง ประสานกับธนาคารกรุงไทย เพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากร
2.มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.10 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.12 การบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ตามแนวทาง (เร่งด่วน) ในการการบริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 ประเด็นหลัก
1) ระงับสิทธิ์การใช้งานอีเมล์ส่วนตัวในติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้รับอีเมล์ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการกระทำที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
2) กำหนดให้เฉพาะอีเมล์ของหน่วยงาน และอีเมล์ที่อธิการบดีอนุมัติเท่านั้น สามารถส่งอีเมล์หากลุ่มผู้รับอีเมล์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นได้
3) จัดให้มีระบบในการตอบรับ (Subscribe) และถอนชื่อ (Unsubscribe) จากกลุ่มผู้รับอีเมล์ ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นได้

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.13 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจำเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีวงเงินเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.14 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : มอบกองแผนงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 รายงานยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.2 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และัเครือข่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.3 รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบกองแผนงานนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

5.4 แจ้งเลื่อนการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ


ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์