ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 2/2564 วาระพิเศษ

เมื่อ 12 มกราคม 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าควรถือเอาวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้
1. แนวทางการจัดทำปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแนวทางที่ 3
2. กำหนดวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

มติที่ประชุม : อนุมัติในหลักการ และมอบกองบริการการศึกษารวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 ขอความเห็นชอบการขอขยายกำหนดวันถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบการขอขยายกำหนดวันถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.3 ขอความเห็นชอบมาตรการ/แนวทางการรับมือต่อสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรเป็นผู้ยืนยันติดเชื้อโควิด-19

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ไม่ควรระบุชื่อบุคคลไว้ในประกาศดังกล่าว
2. ปรับคำว่า ?บุคลากร? โดยให้ใช้คำว่า ?บุคคล? แทน
3. ปรับข้อความในข้อ 3 โดยใช้ข้อความนี้แทน ?ให้มหาวิทยาลัยปิดอาคารที่ทำการของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานเป็นเวลาเจ็ดวัน (ตั้งแต่วันที่ ... ถึงวันที่ ...) เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรฐานทางสาธารณสุขทั่วพื้นที่อาคาร... และให้งดการใช้อาคาร...ทุกกรณี รวมไปถึงงดการจัดกิจกรรมทุกประเภท เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยในการควบคุมภาวการณ์แพร่ระบาด
4. ปรับข้อความในข้อ 5 โดยใช้ข้อความนี้แทน ?หากพบว่าบุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการสัมผัสบุคคลดังกล่าว ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยยินดีให้ความช่วยเหลือในการดูแลการรักษาให้ปลอดภัย จนหายจากอาการป่วยทุกราย?

มติที่ประชุม : เห็นชอบมาตรการ/แนวทางการรับมือต่อสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรเป็นผู้ยืนยันติดเชื้อโควิด-19

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

4.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ...

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... และมอบกองการเจ้าหน้าที่เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองการเจ้าหน้าที่

ปิดเวลา 15.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์