ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 15/2560 วาระพิเศษ

เมื่อ 20 กันยายน 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบคณะที่ขอใช้เงินคงเหลือสะสมเพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ข้อมูลในส่วนของเงินคงเหลือสะสมที่จะขอใช้ว่าจะขอใช้จากแหล่งใด (เงินคงเหลือสะสมอยู่หาวิทยาลัย หรือเงินคงเหลือสะสมอยู่หน่วยงาน) พร้อมทั้งพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องขอใช้ และกรณีที่เป็นค่าสิ่งก่อสร้างให้เตรียมแบบรูป ประมาณการราคากลางในการก่อสร้าง
มาพร้อมด้วย
๒. มอบคณะ/วิทยาลัยเชื่อมโยงแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย ทั้ง 7 หน่วยงาน คณะ ประกอบด้วยคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และสำนักวิทยบริการ ปรับประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามส่วนต่างของประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป (หน้า 11)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรเงินเข้าทุนสำรองมหาวิทยาลัยจากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองคลังปรับแก้ไข
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราการจัดสรรเงินรายได้เข้าเงินกองทุนสำรองมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ให้ตัดข้อ 5 เงินทุนสำรองตามข้อ 4 .... ออก
2. มอบกองคลังเพิ่มรายละเอียดลงใน (ร่าง) ระเบียบฯ ให้มีการจัดสรรเงินให้สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 10 เพื่อให้เกิดความชัดเจน
3. ให้แก้ไขชื่อ (ร่าง) ระเบียบฯ จากเดิม อัตราการจัดสรรเงินรายได้เข้าเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย แก้ไขเป็น อัตราการจัดสรรเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เข้าเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย
4. ระเบียบนี้ใช้บังคับเฉพาะคณะ วิทยาลัย ในส่วนของสำนัก และศูนย์ ให้แยกออกไปจัดทำระเบียบอีกฉบับหนึ่ง

มติที่ประชุม : มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลังปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้า 12)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี การนำเสนอผลงานของนักศึกษาการสมทบการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ (หน้า 15)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์

4.4 ขออนุมัติใช้พื้นที่การจัดการเรียนการสอนอาคารเรียนชั้น 4 อาคารอธิการบดี หลังเก่า (พื้นที่ห้องเรียนเดิมคณะพยาบาลศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เนื่องจากอาคารสำนักงานอธิการบดี เป็นอาคารบริหาร จึงไม่เหมาะสำหรับจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงเห็นควรให้ใช้ห้องเรียนในอาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า) เป็นการชั่วคราว และให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดเตรียมแผนและงบประมาณเพื่อใช้สำหรับปรับปรุงห้องกายวิภาคเดิมของวิทยาลัยแพทย์ฯ เพื่อใช้เป็นห้องสำหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้ห้องเรียนในอาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) จำนวน 2 ห้อง (STUDIO 1, STUDIO 2) และห้องพักอาจารย์จำนวน 1 ห้อง (Lecturer Room) ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี (หน้า 17)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.5 ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ และรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์ โดยพิจารณาใช้งบประมาณรายจ่ายจากดอกเบี้ยรับ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป (หน้า 18)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 ผลการประชุมร่วมการวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ รมต.สุวิทย์ เมษินทรีย์

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 19)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์

ปิดเวลา 15.30 น. น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง