ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3/2564

เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบกองคลัง เร่งรัดดำเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาที่คงเหลือ จำนวน 70 ล้านบาท

มติที่ประชุม : รับทราบ
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 และประจำปี พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมติดตามให้คณะ/สำนัก/หน่วยงาน พิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 2/2564)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองบริการการศึกษา

4.2 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบกองคลังนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

4.3 รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะพยาบาลศาสตร์ แก้ไขชื่อบัญชีของคณะที่เป็นเงินรายได้ของคณะ ให้เป็นชื่อบัญชีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและผลวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 และมอบคณะพยาบาลศาสตร์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์

4.4 รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบคณะนิติศาสตร์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะนิติศาสตร์

4.5 รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

4.6 รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบคณะรัฐศาสตร์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะรัฐศาสตร์

4.7 รายงานงบการเงิน และผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานงบการเงิน และผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมอบคณะบริหารศาสตร์นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.8 พิจารณาอัตราค่าบำรุงการใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุม พร้อมประกาศแนบท้ายของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเดิมดังนี้
ให้คณะ/สำนัก ตรวจสอบว่ามีความประสงค์จะเสนอประกาศมหาวิทยาลัยในการเสนออัตรา ค่าบริการ ให้ดำเนินการเพื่อรวบรวมนำเสนอในคราวเดียวกัน โดยอธิการบดี จะมอบให้สำนักงานกฎหมาย และนิติการ พิจารณาตรวจสอบรูปแบบการเขียนประกาศ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันต่อไป

มติที่ประชุม : มอบคณะบริหารศาสตร์ นำกลับไปพิจารณาทบทวนอัตราค่าบริการ และ ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเขียนประกาศต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะบริหารศาสตร์

4.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้หอสมุด พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. นิยาม ?คณะกรรมการ? หมายความว่า คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ในข้อ 9(1) สมาชิกสามัญประเภทนักศึกษา บุคลากร ให้ได้รับการยกเว้นอัตราค่าบำรุงหอสมุด
3. ข้อ 11...เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้สำนักวิทยบริการประกาศกำหนดงด หรือปิดการให้บริการ...และคณะกรรมการทราบ ให้ทบทวนอำนาจในการออกประกาศควรเป็นอำนาจของอธิการบดี
4. ข้อ 15, 17 ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมค่าเสียหายหรือสูญหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ให้มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
5. ให้สำนักวิทยบริการ ทำแบบฟอร์มให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มที่แสดงถึงตัวตนว่าได้ รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักวิทยบริการ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอผ่านสำนักงานกฎหมายและนิติการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักวิทยบริการ

4.10 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ...

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. แก้ไข มาตรา 6 เป็น ?ข้อ 6 ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับ...? และ คำว่า ?เพราะ? ในข้อ 6(2) การเข้ารับการรักษา...เพราะเหตุ...? เปลี่ยนเป็น ? ...เฉพาะเหตุ...?
2. ข้อ 16 แก้ไขตัวเลข ใน (8) การบริการทางการแพทย์อื่น นอกจาก ข้อ (1)-(7)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดำเนินการดังนี้
1. ติดตามไปยังคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสอบถามความคืบหน้าของการพิจารณาผล (ร่าง)แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2564
2. ทบทวนรูปแบบของ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ร่วมกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณาปรับแก้ตามความเหมาะสม
3. ซักซ้อมแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2564 ไปยังคณะ/สำนัก และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.12 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ให้นำจุดอ่อนผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมาแล้วมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์คะแนนไม่ผ่าน ดังนั้นก่อนนำส่งข้อมูลควรมีผู้รับผิดชอบเพื่อกลั่นกรองข้อมูล ทำความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองกลาง การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.13 บันทึกข้อตกลง การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลง การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าเป็นลักษณะของสัญญาหรือไม่ จึงขอให้ตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วนก่อนเสนอลงนามในบันทึกข้อตกลง

มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานกับสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

4.14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2563)

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. รายจ่ายประจำ ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน เร่งดำเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 2
2. รายจ่ายลงทุน ขอให้คณะ/หน่วยงาน เร่งดำเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 2

มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2563)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.15 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบการเสนอขออนุมัติใช้เงินรายได้ว่าผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ รวมทั้งการแสดงเหตุผลประกอบการเสนอขอความเห็นชอบให้มีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นการขออนุมัติกลางปีงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.16 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏฺบัติราชการประจำปี และแผนปฏฺบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม กรณีที่หน่วยงานมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ให้คณะ สำนัก หน่วยงาน เร่งผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.17 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (OKRs) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้ตรวจสอบ O5 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตัวชี้วัด KR 5.11 เพิ่มจำนวนนักศึกษาที่ walk in เข้าใช้บริการที่ สำนักวิทยบริการ (เทียบจากปีที่ผ่านมา) ทบทวนว่ากำหนดตัวชี้วัดว่าถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบข้อมูลตัวเลข OKR3 ในการตั้งงบประมาณ
3. ตรวจสอบค่าที่ปรึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควรบันทึกในตัวชี้วัด KR 2.3 เพิ่ม รายได้จากการบริการวิชาการ (งานวิเคราะห์ ทดสอบ ที่ปรึกษา) (ไม่หักค่าใช้จ่าย)
4. เสนอให้พิจารณาปรับค่าเป้าหมายใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงานปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.18 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย คณะและสำนัก ปีการศึกษา 2562

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้คณะ/สำนัก สำรวจ ทบทวนแผนการดำเนินงานและแนวทางการกำกับติดตามการจัดทำแผนพัฒนา ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก ปีงบประมาณ 2564 ส่งช้อมูลให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การขอต่ออายุการใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

5.2 ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.3 ระบบริหารจัดการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

5.4 ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)โครงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่นที่ 8 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

มติที่ประชุม : รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

ปิดเวลา 17.00 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์