ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 16/2560

เมื่อ 3 ตุลาคม 2560

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น. น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 20/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.2 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 3)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.3 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 22/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต

มติที่ประชุม : รับทราบ (หยน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

1.4 คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3499/2560 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ราย รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 4)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
วาระที่ 4.1 หน้าที่ 8
เดิม มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. ทราบกำหนดวันประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ สำนักหน่วยวิสาหกิจ และสถาบัน ปีการศึกษา 2559
2. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เสนอ
3. เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า สำนัก หน่วยวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน
4. เห็นชอบแนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และระดับสำนักปีงบประมาณ 2560 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เสนอ ดังนี้
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. กำหนดวันประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ สำนักหน่วยวิสาหกิจ และสถาบัน ปีการศึกษา 2559
2. รายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เสนอ
3. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า สำนัก หน่วยวิสาหกิจ และรายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน
4. แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)ระดับคณะ และระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และระดับสำนัก ปีงบประมาณ 2560 ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ฯ เสนอ ดังนี้

วาระ 4.7 หน้าที่ 22
เดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของคณะที่อยู่ในราชการ
2. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำแผนซื้อวัสดุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐานของคณะและสำนักเพื่อรองรับอาคารใหม่ 7 อาคาร
แก้ไขเป็น
1. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของคณะที่อยู่ในราชการ
2. มอบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดทำแผนซื้อวัสดุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานของคณะและสำนักเพื่อรองรับอาคารใหม่ 7 อาคาร ในวงเงินไม่เกิน 7,135,200 บาท
3. หากมีงบประมาณเหลือจากการดำเนินการในข้อ 2 ให้กองคลังนำไปซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อให้คณะที่เป็นส่วนงานภายในเบิกไปใช้

วาระที่ 4.8 หน้า 25
เดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. เห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ/สำนัก ในส่วนราชการ
แก้ไขเป็น
1. กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะ/สำนัก
ในส่วนราชการ

วาระที่ 4.20 หน้า 49
เดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

วาระที่ 4.24 หน้าที่ 58
เดิม
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาข้อสรุป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน
แก้ไขเป็น
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลังนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาข้อสรุป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน
(หน้าที่ 5)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อ 2 บรรทัดที่ 3 จากเดิม ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ให้แก้ไขเป็น ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย
2. ให้เพิ่มบทเฉพาะกาล ว่าระเบียบนี้ใช้สำหรับนักศึกษา รหัส 58 เป็นต้นไป
3. ข้อ 6.2 จากเดิม ให้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 ให้แก้ไขเป็น ให้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่สภามหาวิทยาลัยประกาศกำหนด
4. มอบกองแผนงานจัดทำประกาศ ฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดให้จัดสรร
เป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย ในอัตรา ร้อยละ 10
5. สำหรับนักศึกษารหัส 57 - 55 เห็นควรให้ใช้เกณฑ์การจัดสรรเดิมที่ไม่มีการหัก
เงินทุนสำรอง 10 %
6. มอบกองคลัง จัดทำคู่มือในการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1. การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษา พ.ศ. 2558 (ตั้งแต่รหัสประจำตัว 57 เป็นต้นไป) ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
2. การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัสประจำตัว 58 - 60
ที่ลงทะเบียนเรียนก่อนภาคการศึกษา 2/2560 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
3. การจัดสรรค่าธรรมเนียมปีการศึกษา สำหรับนักศึกษา รหัสประจำตัว 58 เป็นต้นไป
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 2/2560 ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
4. มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
(หน้าที่ 8)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้กองแผนงานจัดทำประกาศ ฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดให้จัดสรรเป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย ในอัตรา ร้อยละ 10

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณธกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้าที่ 9)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน รอบ 12 เดือน ระดับสำนัก ปีงบประมาณ 2560

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของสำนักงานอธิการบดี ให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ สรุปว่าหน่วยงานใดที่ไม่รายงานผลการดำเนินงานและไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์/ตัวบ่งชี้

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1.รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ระดับสำนัก และหน่วยงานวิสาหกิจ
2.แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560) ระดับสำนัก และหน่วยงานวิสาหกิจ และมอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(หน้าที่ 13)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.กรณีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มอบคณะศิลปศาสตร์และสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา หารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ข้อยุติ เกี่ยวกับอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
2.ให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ทบทวนผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1.มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิจารณาเสนอแนวทางและมาตรการ กำกับติดตามหลักสูตรเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ และมีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนน 3.01 ขึ้นไป) โดยให้หารือร่วมกับคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อไป
2.มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำกับติดตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร โดยผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
3.มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข้อมูลให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เพื่อรายงานตามรอบไตรมาส (6, 9, 12)
4.มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ซักซ้อมความเข้าใจให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
5.มอบคณะและหลักสูตรแจ้งความประสงค์ที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR ในปีการศึกษา 2560 มายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
6.มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(หน้าที่ 32)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.3 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ หารือสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อจัดทำระบบการรายงานการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสะดวกต่อการดำเนินงาน ลดขั้นตอน และสะดวกต่อการวิเคราะห์ผล
2.มาตรการที่จะใช้ในการกำกับติดตามการบริหารงานของหลักสูตร ควรมีทั้งมาตรการเชิงบวกและมาตรการเชิงลบ โดยให้เชื่อมโยงกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจพิจารณาสร้างแรงจูงใจหรือให้ขวัญกำลังใจแก่หลักสูตรที่มีผลประเมินในระดับดี
3.ในส่วนของการจัดทำระบบกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร ให้สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ กำหนดเป้าหมายในภาพรวมของแต่ละตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากความยากง่ายในการดำเนินงานตามเกณฑ์
4.เกณฑ์การประเมิน ควรแบ่งเป็น 2 ลักษณะ
1) กรณีหลักศุตรมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี แต่มีผลการดำเนินงานในบางตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนน้อยกว่า 3.00 ต้องทำแผนปรับปรุงให้ได้ผลการดำเนินงานมากขึ้น และอาจกำหนดช่วงคะแนนประเมินที่เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละของผลประเมินเดิม
2) กรณีหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ให้คณะจัดทำแผนพัฒนาโดยตั้งเป้าหมายให้มีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.01 โดยต้องทำแผนพัฒนาปรับปรุงทุกตัวบ่งชี้ให้มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.00

มติที่ประชุม : เห็นชอบดังนี้
1.มอบคณะและหลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เสนอ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2560
2.มอบคณะส่งแผนเป้าหมาย และตัวชี้วัดการดำเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ มายังสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อใช้ในการกำกับติดตามในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
3.มอบสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ วิเคราะห์ข้อมูลรายหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และนำส่งสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
5.มอบสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำกับติดตามแผนปรับปรุงผลการดำเนินงานของหลักสูตร (Improvement Plan) และนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
(หน้าที่ 38)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.4 เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป (หน้าที่ 44)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.5 รายงานผลการดำเนินงาน "Reprofiling" ระดับหลักสูตร

มติที่ประชุม : รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ขอถอนเรื่อง เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ (หน้า 44)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

4.6 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป (หน้าที่ 45)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

5.1 การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 46)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองคลัง

5.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านทุจริต ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านทุจริต กับมหาวิทยาลัย และสมาคม

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 47)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 48)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รณรงค์ใส่หมวกนิรภัย 100%

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 49)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.5 ผลการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (อาสากู้ชีพ)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 50)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.6 โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้าที่ 51)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนานักศึกษา

5.7 การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) และการนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้าที่ 53)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.8 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้าที่ 55)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.9 การใช้ชื่อปริญญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้าที่ 56)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.10 รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน 2560)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 57)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมฯ

5.11 คำพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขดำที่ 268/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 726/2560 ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร้อง กับ บริษัทกำจรกิจก่อสร้าง จำกัด (คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง)

มติที่ประชุม : รับทราบ (หน้า 62)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานกฎหมายและนิติการ

5.12 ความจำเป็นในการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มติที่ประชุม : รับทราบการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดูแล ตามที่สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเสนอ (หน้าที่ 63)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ปิดเวลา 16.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวกรรณิการ์ บ่อแก้ว
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางนลินี ธนสันติ เลขานุการที่ประชุม นางจุฑามาศ หงษ์ทอง