ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4/2564 วาระพิเศษ

เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

--- --- --- --- --- --- ---

ประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มติที่ประชุม : เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ให้กับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในโครงการบริการสนามสอบวัดความรู้ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564 รหัสกิจกรรม 010000100028 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองแผนงาน

4.2 การสำรวจและศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Solar Floating) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมอบคณะทำงานสำรวจและศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กองกลาง

ปิดเวลา 11.30 น.
ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายจักริน สงวนศักดิ์ ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม นางสาวมัณฑนา เจือบุญ เลขานุการที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์